Puslapis:LE02.djvu/528

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) William (1543—1623) anglų katalikų kompozitorius, karališkosios kapelos Londone vargonininkas. Savo bažnytinėje muzikoje jis ėjo Palestrinos pavyzdžiu. Kaip madrigalų kompozitorius, jis yra pirmas didelis anglų mokyklos atstovas.

Biremis (lot.) dviirklis senovės laivas, kurį varydavo dvi ant viena kitos įtaisytos irklų eilės.

Biretas apvali dvasininkų kepurė, kilusi iš reikalo pridengti galvą nuo šalčio pamaldose chore ir procesijose lauke. Raštuose minimas jau X a. ir vadinamas pileus, o nuo XIV a. — biretas, kuris išsivystė iš pileus, paprastos tais laikais vartojamos kepuraitės, kai pileus viršuje imta siūti kampai, kurių B. turi 4, turintiems daktaro laipsnį, ir 3 visiems kitiems. Kardinolų B. (be kuto viršuje) yra raudonos spalvos, vyskupų violetinės ir visų kitų dvasininkų juodos spalvos. B. įteikimas yra simbolis asmens įvedimo į pareigas. Pvz. popiežius uždeda B. naujiems kardinolams. Šią teisę turi kaikurių kat. kraštų valdovai. B. nešiojamas, kada atliekama vieši jurisdikcijos veiksmai. Rubrikos įsako B. nusiimti pagarbos ženklan Dievui ir viršininkams ir kai kalbamos maldos stovint ar klūpant.

J. Braun Liturgisches Handlexicon II leid. 1942.

Birger 1) Folkung (m. 1266) švedų kunigaikštis (jarl), karaliaus Eriko XI žentas. Savo sūnui Valdemarui įsikaralia-vus (1250), tapo Švedijos regentu; toliau varė Suomijos nukariavimą bei atvertimą, pakėlė šalies gerovę, įkūrė Stockholmą.

2) Švedų karalius (g. 1280), 1321 paveldėjo savo tėvo Magno, Folkungo B. sūnaus, sostą; 1306 buvo brolių įmestas kalėjiman, 1308 išvaduotas ir pabėgo Danijon, 1310 sutiko atiduoti broliams pusę karalystės, 1317 juos suėmė, bet negalėjo nuveikti prasidėjusio sukilimo, ir vėl pabėgo Danijon, kur ir mirė.

Byrgius Just (tikrai Būrgi Joost, 1552— 1632) Šveicarijos matematikas. Sugalvojo trianguliacijos prietaisą, dangaus gaublį, kuriame sužymėjo savo rastas žvaigždes(_ atskirai nuo Napiero išrado logaritmus,’ 1620 juos surašęs Arithmetische und geometrische Progress-Tabula.

Birgus latro savotiškas vėžys (Decapoda pobūrio, Anomura grupės). Nors daugumas šios grupės vėžių gyvena moliuskų kriauklėse, bet B. be kriauklės, ir todėl užpakalinė kūno dalis turi tvirtą šarvą. Bendras ilgis apie 30 cm. Gyvena Didžiojo Vandenyno salose savo paties iškastuose urvuose, kuriuos viduryje iškloja kokosinių riešutų plaušais. Išėjęs iš urvo, B. jieško kokosinių riešutų, kurių branduoliais minta. Jis moka netgi įlipęs į medį juos nusiskinti. B. yra prisitaikęs, prie sausumos gyvenimo, beveik praradęs savo žiaunas: jų yra likę tik nežymūs ūkiniai. Užtat visa žiaunų erčia yra virtusi antriniu kvėpavimo organu, vad. plaučiais. Jaunikliai gyvena jūroje. B. yra valgomas. Iš jo riebaus pilvelio gaunama lVz litro su viršum labai gardaus aliejaus. Kaikuriose salose B. laikomas maistui.

Biribí (pr., itališkai biribisso, cavagnole) azartinis lošimas, iš Italijos paplitęs XVIII a. Prancūzijoje ir kt., kur visi lošėjai sumoka tam tikras sumas vienam ar keliems iš 70 dalyvių. Bankininkas ištraukia vieną iš 70, kuriam pašaukę laimi 64 kartus daugiau už šauktąją sumą; bankininkas gauna tryliktąją dalį visų pastatytųjų sumų.

Birinčikas 1) Aleksandras ( 1870 Vilniuje — 1940 Vilniuje) Vilniaus darbininkas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų, su A. Morauskiu, A. Domaševičium, J. Aleknavičium ir K. Maculevičium sudaręs 1893 jos pirmąją užuomazgą. Organizavo pirmas slaptas profesines darbininkų sąjungas ir streikus Vilniuje, Minske, Smurgainyse. 1897 VI U kartu su A. Domaševičium ir kt. suimtas, arti 2 metų sėdėjo kalėjime Vilniuje ir Sen. Vileikoje ir buvo 5 metams ištremtas į r. Sibirą. 1904 grįžęs, dirbo Vilniuje LSDP, .1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, kur lenkiškai sakė prakalbą Vilniaus darbininkų vardu. 1906 ^kalinamas 3 mėnesius, 1909 7 mėnesius ir po to vėl ištremtas 2 metams į 'Nikolską, Vologdos gub. Grįžęs iš tremties, nuo 1918 įsitraukė į sd. darbą ir buvo LSDP organo lenkiškai kalbantiems darbininkams — Robotnik ats. redaktorius. Paskiau felčeriavo Malėtų vi. Anturkėje ir iš ten bendradarbiavo Kaune leidžiamame lietuvių laikraštyje lenkų kalba Nowiny. Vėliau visą laiką gyveno Vilniaus krašte, paskiau ir Vilniuje.

2) Aleksandras (g. 1906) Aleksandro (1) sūnus. Baigė Vilniaus lietuvių gimnaziją ir Vilniaus univ. teisių fak. Nuo 1927 aktyviai dalyvavo Vilniaus lietuvių darbe, vienas iš Kultūros švietimo draugijos steigėjų ir nuo 1933 jos centro valdybos sekr. 1930 — 1931 Vilniaus žodžio red., paskiau nuolatinis Vilniaus lietuvių spaudos bendradarbis.

Birinus šventasis (m. apie 650), benediktinas, Romos pop. Honoriaus I pakeltas vyskupu nuvyko Anglijon krikščionybės platinti. Westexe išlipęs, apie 635 pakrikštijo daug britų drauge su Westexo karaliumi, paskiau gyveno Dorcesteryje. Šventė XII 3.

Biriogala Panevėžio aps. k„ 7 km nuo Rozalimo. Čia yra 12 akmenimis apdėtų pilkapių.

Biriukov Pavel (1860—?) L. Tolstojaus sekėjas ir biografas, redagavęs 1912—1913 jo raštų rinkinį. Ilgai vedė L. Tolstojaus ir V. Čertkovo įst,. leidyklą Posrednik. 1897 už

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5453-0=5453 wiki spaudos ženklai).