Puslapis:LE02.djvu/72

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Baladhuri (m. 892 Kr. g.) kilimo persas, arabų istorikas. Jo darbai Futuh-ul-Buldan (šalies nukariavimas) išleisti 1870 de Goe-je vardu, o Liber expugnationis regionis tėra jo didelio, bet dingusio darbo tik fragmentai.

Balaeniceps - klum-piasnapis, gandrams ir flamingams artima paukščių gentis. Turi didelį klumpės pavidalo snapą. Spalva rausvai pilka. Kūnas daugiau kaip 1 m ilgio, suglaustas sparnas a. 67 cm. Gyvena Afrikoje. Laikosi poromis plačiose ir neprieinamose balose. Minta žuvimis, ropliais, varliagyviais ir smulkiais žinduoliais. Kalena snapu, kap gandrai.

Balaganas (persų balachana — viršutinis kambarys, kambarys ties svarbiausiuoju įėjimu) laikinis lengvas pastatas, lentinė arba audeklinė pašiūrė, pastogė daiktams bei prekėms laikyti ar palapinė liaudies žaidimams bei vaidinimams rodyti. Netiesiogine prasme — gyvi «niekai.

Balaganų miškas Ukmergės aps. Žemaitkiemio vi. 170 ha ploto. Auga ąžuolai, drebulės, beržai, uosiai. Dirva molio, drėgna. Paviršius lygus.

Balaguer Victor (1824—1901) katalonų poetas, dramaturgas, istorikas ir politikas. 14 metų amž. autorius susilaukė savo pirmosios dramos Pepin el jorobado statymo, o 19 metų amžiaus — buvo statyta drama Don Enrique el Dadivoso. 1843—1868 liberalinės partijos vadas Barcelonoje, nuo 1850 istorijos prof. Barcelonos univ., leido EI Con-seller, kuriuo žadino katalonų patriotizmą. Bet vėliau, politinės ministerio ir senatoriaus karjeros nuvestas į Madridą, atšalo katalonų sąjūdžiui. Savo kūryboje (patriotiniai eilėraščiai, istorinės baladės ir lyrinės poemos) perdaug sekė kitais (Byron) ir perdaug skubėjo, kad būtų buvęs galėjęs pasiekti didesnės meninės tobulybės. Bet katalonuose jo vardas visada liks reikšmingas.

Balagula (hebr. bal agulet — vežimo ponas) samdomas vežėjas prekėms ir žmonėms vežimu vežioti. XVIII—XIX a. daug buvo ir Lietuvoje prekėms išvežinėti. Vėliau juos išstūmė geležinkeliai ir autobusai.

Balainių miškas 9 km nuo Lapių mstl. 75 ha ploto, kur eglės, juodalksniai, uosiai, drebulės, ąžuolai, beržai. Dirva pr'emolio.

Balaitė Naugardėlio aps. Vseliubo vi. upelis, kair. Nemuno int., 13,3 km ilgio. Baseino plotas 48 km2.

Balaitis Breslaujos aps. ir vi. ež., Snūdo-Strusto ežerų sistemos grandis. 2,4 km2 ploto, 131 m nuo j. 1. 3 km į šiaurę nuo Breslaujos.

Balakirev Milij (1837—1910) rusų kompozitorius. Muzikoje savamokslis, 1855 pasirodė Petrapilyje kaip pianistas ir kompozitorius. Greitai pasidarė naujosios rusų muzikos mokyklos gaire, vadovaudamas Cez. Cui, Borodinui, Mussorgskiui, Rims-kiui-Korsakovui. 1862 drauge su Lomakinu, įst. nemokamą muzikos mokyklą. Sukūrė muziką Karaliui Lyrui, simfoninę poemą Tamara, simfonijas C-dur ir D-moll, uver-tūrą Rus, fortepionui fantaziją Islamej, sonatų, dainų. 1866 išl. rusų liaudies dainų rinkinį.

Balaklava Krymo vietovė 14 km nuo Sevastopolio. A. 2000 gyv. Senovėje čia buvo graikų kolonija. XIV a. užėmė genujiečiai, 1475 turkai, seną tos vietovės vardą Cem-balo pakeitę B. (turk. — žuvų lizdas). 1783 okupavo rusai. 1853—1856 Krymo kare B. buvo svarbiausioji anglų kariuomenės operacijų bazė.

Balalaiką iš senosios domros kilęs rusų autinis styginis instrumentas, paplitęs rusuose nuo XVIII a. pradžios. Dažniausiai B. yra trikampės, rečiau apvalios formos. Viršutiniame dangtelyje turi keletą mažų skylučių. Kaklelis ilgas su mažais įlenkimais. Seniau turėjo dvi stygas, paskiau .tris. Derinamos dvi stygos vienodo augščio, trečioji — viršutinėje kvartoje. Garsas gaunamas, stygas pirštų galais ar plunksnele padreskiant.

Balaliij miškas Ukmergės aps. Taujėnų vi. 394 ha ploto. Eglė, beržas, juodalksnis, pušis, drebulė. Vietovė drėgna. Laikosi jerubės, slankos.

Balamūtas (gud. lenk. balamut iš mong. kalbos) nebrendėlis, paikšas, tuščiakalbis. Lietuvoje plačiai vartojamas žodis, reiškiąs flirtininką, moterų suvedžiotoją, melagį; niekakalbį, blūdytoją. Tuo vardu yra žinomas ir kortų lošis, vėliau pavadintas pr. ecartė.

Balan Pietro (1840—1893) italų istorikas, parašęs 11 tomų Storia d’Italia (21894— 1899).

Balana (gud. bolona), viršutinis šviesesnis medienos sluogsnis, brazdas; skala (žibinti, austi, kraitėms pinti, sienoms tinkuoti).

1) Gyvųjų ląstelių dar turinti mediena, šviesesnės už branduolį spalvos. B. platumas pareina nuo medžio skirties, amžiaus, augiavietės, lajos platumo. Augančių medžių B. ne tiek greit pūva. Dažnai jos palaiko kad ir kiaurai išpuvusių medžių gyvybę. Negyvų, nukirstų medžių B. greičiau suyra už vidimus branduolinius sluogsnius — ąžuolo, pušies. Kaikuriems dirbiniams Balaeniceps

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5157-250=4907 wiki spaudos ženklai).