Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/92

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tai, nors šiuo metu jie gyvena įvairiuose pasaulio kraštuose.

J. G. Noverre Les lettres sur la danse et les ballets 1760 (1927;; G. Vuiller La danse 1908: V. Svetlov Sovremennyj balet 1911; C. Sachs Welt-gesch. des Tanzes 1933; A. h. Haskell Baron at the Ballet 1950; S. Lifar Traité de Danse Académique 1949.

Balevičius (tikrai Baliūnas; Enrikas 1804 Utenos par. — 1879 III 10/22 Ukmergėje). 1817—1824 mokėsi Troškūnų mokykloje, 1824—1828 Vilniaus misininkų dvasinėje seminarijoje, 1828 įšv. kunigu. 1828— 1831 studijavo Augščiausiojoje Vilniaus seminarijoje, kurią pabaigė teologijos kandidato laipsniu. 1836 Jūžintų par. administratorius, 1839—1879 Ukmergės klebonas, nuo 1844 ir dekanas. Ukmergę įjungus į Žemaičių vyskupiją, kaip karjeristas ir nesugyvenamas žmogus, buvo visų dekanato kunigų įskųstas vyskupui Valančiui, prašant jį iš Ukmergės iškelti. Vyskupo akyse norėdamas pasiteisinti, išvertė lietuviškai ir 1857 išsp. P. Bartnikauskio Kialawadį ap-waykszczaiajuncziem paminkla Ižganyto-jaus ant kalnu Werkowsku (naujieji leidimai 1890 ir 1905), kurį 1864 kunigas J. Pikturna „išvertė” iš lietuviško vertimo žemaitiškai. 1861 VI 4 Ukmergės bažnyčioje atsitikus patriotinei lenkų manifestacijai, įskundė valdžiai jos dalyvius. 1863—1864 sukilimo buvo griežtas priešas, palaikydavo rusų administraciją ir 1864 II pirmininkavo siųstai pas Muravjovą Koriką delegacijai, įteikusiai savo ištikimumo carui adresą. Už tai vėliau buvo apdovanotas medaliu „za usmirenie polskiego miateža”. Priklausė tai nedidelei kunigų karjeristų grupei (jų tarpe buvo ir kun. Gasparas Chmielevskis), kurios padedama rusų administracija nesėkmingai stengėsi sugriauti vyskupo Valančiaus darbą.

BALF ž. Bendras Amerikos Lietuvių Fondas.

Balfe (Balph) Michel William (1808 — 1870) kilimo airis, italų kompozitorius, sukūręs a. 20 operų, kurių tik The Bohemian Giri — Čigonė 1843 susilaukė Europos scenose didesnio pasisekimo.

Balfour 1) Arthur James (1848— 1930) anglų politikas, lordo Salisbury seserėnas. Nuo 1880 parlamento narys, 1886 sekretorius Škotijos reikalams Salisbury kabinete, 1887 sekretorius Airijos reikalams. 1891 pirmasis iždo lordas to paties Salisbury kabinete ir kartu konservatorių partijos lyderis. 1892 iš kabineto pasitraukė, 1895 vėl ton pačion vieton grįžo, 1898 užsienių reikalų ministeris, 1903—1905 mi-nisteris pirmininkas. 1911 atsisakė konservatoriams vadovauti. 1915 Asauito kabinete pirmasis admiraliteto lordas, 1916 užsienių reikalų ministeris. 1917 XI 2 paskelbė vad. Balfouro deklaraciją apie tautinio žydų židinio sudarymą. Palestinoje. 1919 ir 1925 slaptosios tarybos pirmininkas. 1921— 1922 pirmininkavo Anglijos delegacijai Wa-shingtono konferencijoje. Išspausdino ir keletą darbų iš filosofijos: The Foundations of Belief 1835, Refiections suggested by the nevv Theory of Matter 1904, Theism and Humanism 1914.

2) Maitland (1851-1882) anglų gamtininkas, embriologas, 1873—1876 dirbęs Neapolio zoologinėje stotyje, nuo 1876 Cambridge univ. prof. Savo darbais kūrė lyginamosios embriologijos mokslą.

Baiga kryžiuočių pilis Varmėje. Jau XI a. čia buvo prūsų pilis Honeda kaip ir prūsų sargyba, ginanti platų prūsų kraštą ir saugoma nuo šiaurės Aismarių, iš rytų Volitos upės, iš pietų ir vakarų didelių pelkynų, per kuriuos ėjo siauras rąstais grįstas kelias. Pagudėnų ir Pamedėnų kraštus nukariavę, kryžiuočiai jieškojo tinkamos vietos piliai prie Aismarių pastatyti. 1238 jie į Ho-nedos ginamą kraštą išsiuntė plėšikų ekspediciją šiai piliai paimti, bet juos benai-kinančius pilies apylinkes, Honedos įgula visus išžudė. 1239 kryžiuočių maršalas Diet-rich v. Bernheim suruošė prieš Honedą didelę ekspediciją. Vokiečiams pavyko pilį paimti, papirktajai pilies įgulos daliai nužudžius pilies viršininką Kodrūną. Šios pilies vietoje kryžiuočiai ir pastatė Baigą. Suprasdami šio punkto reikšmę, kovai prieš B. prūsai netoliese tuojau pasistatė naują pilį Partegalį, iš kurios ir mėgino B. paimti. Tačiau 1240 jiems tai nepavyko, B. laiku pastiprinimams atėjus. Prūsus atrėmę, kryžiuočiai tuojau sugriovė ir Partegalį.

B. pradžioje virto kryžiuočių plėšikiškųjų puolimų j prūsų kraštus atramos punktas. Čia buvo įruošta Notangos komtūrato rezidencija. Visus prūsus nukariavę, kryžiuočiai iš B. pradėjo pulti žemaičių kraštą, pavertę B. išeities punktu visiems puolimams į Lietuvos Žemaitiją bei Augštaiti-ją. 1525—1550 B. buvo vyskupo Pollenzo rezidencija. Paskiau ji virto valstybiniu domenu ir savo senosios karinės reikšmės greitai nustojo. Neprižiūrima pilis sugriuvo, o iš jos mūrų liekanų buvo pastatyta žymesnioji Piliavos miesto namų dalis.

A. Rogge Das Amt Baiga—Altp. Mntschr. 1868—1873.

Bali indų mitologijoje milžinas, saulės dievo Indros priešininkas, nukariavęs visą žemę, bet Višnu Indrai padėjus, nesugebėjęs dangaus nukariauti. Vėliau požemių valdovas.

Bali Indonezijos sala netoli nuo r. Javos. 5560 km ploto. Kartu su gretima Lomboko sala turi a. 2 mil. gyv. (1952). Susidariusi iš ugniakalnių, kurių Gunug Agung 3165 m augščio. Klimatas karštas, augmenija atogrąžų srities. Svarbiausi miestai Singa Radža ir Denpasar. Gyventojai balinezai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5839-287=5552 wiki spaudos ženklai).