Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/102

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ar verslo žmonėmis, nesilaikančiais bendrųjų nutarimų, Įmonininkai boikotuoja įmo-nininką, nesilaikantį sutartų pardavimo sąlygų (sindikatai). Panašiai elgiasi darbininkai su savo draugu, kenkiančiu jų bendruomenei. Nacionalinis B., kartu ir politinis, yra nukreipiamas prieš kitą valstybę ar tautą, žymesnieji B.: š. Amerikos kolonijų atsisakymas pirkti Anglijos prekes 1768—1769, indų prieš Angliją 1905 (ir Gandhi vadovautas nuo 1920), kinų prieš Angliją 1905 ir prieš Japoniją 1923, lenkų B. vokiečių prekėms 1901, žydų (ir socialistų) B. Vokietijos prekėms 1933. Politinis B. buvo 1905 — 1907 revoliucinių Rusijos grupių atsisakymas dalyvauti rinkimuose į valstybės dūmą, 1922 Vilniaus krašto lietuvių, gudų ir žydų susilaikymas nuo rinkimų į Varšuvos suorganizuotą Vilniaus seimą, paskiau Vilniaus lietuvių nedalyvavimas rinkimuose į Varšuvos seimą.

A. Weber Ker Kampf zwischen Kapital und Arbeit 4 leid. 1921; M. Lerry La coutume ouvrière 1913; E. Clare Boycotts and Peace 1932.

Boyle 1) Robert (1627 —1691) anglų fizikas. Mokslus išėjęs Windsore ir Gene-voje, 1654 studijavo Oxforde fiziką. Jis nustatė ryšį tarp dujų tūrio slėgio, temperatūrai nekintant; tyrė oro sudėtį ir jo įelektrinimą; darė bandymus su oro siurbliais, taisydamas Guerickės bandymus. Nustatė, kad oksiduojančiųjų metalų svoris didėja. Jis vienas iš Royal Society Londone steigėjų. Parašė New experiments physico-mechanical touching the spring of the aire and its effects .1660, Experiments and considerations touching colours 1663, Hydro-statical paradoxes 1666, Opera varia 1677. Jo raštai išsp. 1722 ir 1744.

E. Hoppe Geschichte der Physik 1926.

2) Roger (1621—1679) anglų politikas ir rašytojas. Ligi 1641 karaliaus šalininkas, kovėsi su Airijos sukilėliais, o Cromwellio paveiktas, padėjo nugalėti Airiją. Crom-welliui mirus, įsitikinęs velionies sūnaus Richardo netikimu valdyti, grįžo prie karaliaus. 1660 pakeltas grafu of Orrery ir Airijos lordu teisėju. Airijos gubernatoriaus Ormondo apkaltintas išdavimu, nors ir pasiteisino, bet iš politikos pasitraukė, atsidėdamas literatūrai. Išsp. romaną Parthenissa 3654, rašė dramas (Dramatic works 1739 — -1743), Treatise of the art war 1677.

Boileau Jacque (1635 —1716) teologas, kanonistas, istorikas, 1671—1694 Sens vyskupijos vicarius generalis. Pasidavęs galikanizmo srovei, skelbė, kad pasaulinė valdžia turinti teisę kištis į santuokos reikalus; knygų cenzūros teisę pripažino išimtinai universitetams. Simpatizavo presbiterionams, mokydamas, kad senovėje vyskupai skyrėsi nuo kunigų tik pirmenybės ir garbės titulu, bet ne galiomis. Turi nuopelnų katalikų teologijai mokslų apie Sakramentus, ypač eucharistiją ir atgailą. Parašė daugybę teologinių veikalų, kurių dalis dėl klaidingo mokslo pateko į Indeksą.

Boileau-Despréaux Nicolas (1636—17115 prancūzų poetas ir poezijos teoretikas. Išėjęs teisės mokslus, 1656 buvo advokatu, bet nuo 1657 dirbo tik literatūros ir kritikos darbą. 1688 išsp. dialogą apie literatūros kritiką Les Héros le roman. 1666—1669 išspausdino savo eilėraščius ir satyras. 1669 —1674 parašytame darbe L’art poétique eilėmis išdėstė klasikinę poetiką, per 150 metų išbuvusią pseudoklasikinės prancūzų poezijos kanonu. 1674 išleido savo raštų rinkinį Oeuvres diverses. 1677 paskirtas karaliaus istoriografu. Karaliaus Liudviko XIV verčiami, akademikai, jo nekentė dėl jo aštrių kritikų, 1684 jį išrinko akademiku.

B. Dumesnil B. 10 leid. 1943.

Boylesve Renė prancūzų rašytojo Renė Tardiaux (1867 —1926) slapyvardis. Jis 1921—1926 buvo akademijos nariu. Išsp. Mademoiselle Cloque 1899, L’enfant à la balustrade 1903, Le bel avenir 1905, Madeleine jeune femme 1912, Tu n’es plus rien 1917, Souvenirs d’un jardin déruit 1924.

Boilly Louis Leopold (1761—1848) prancūzų tapytojas ir rėžytojas, savamokslis. Vertėsi portretų, vėliau žanrinių paveikslų tapyba. Jų svarbiausieji Marato triumfas, Jauna moteris, Diližano atvykimas.

Boilvin Emile (1845—1899) prancūzų tapytojas. žymiausi paveikslai: François de Rimini, Metz, 8 octobre 1870. Iliustravo Rabelais ir kt. veikalus.

Boim (Boym, Boiem) vak. Ukrainoje, paskiau Lietuvoje gyvenusi vengrų giminė:

1) Jurgis (Dziurdzi) (miręs 1617) iš Vengrijos atsikėlęs Stepono Batoro sekretorius, paskiau Lvivo burmistras.

2) Povilas (m. 1645) Jurgio sūnus, Žygimanto IV gydytojas, kurį laiką buvęs Vilniaus, paskiau Lvivo vaitu.

3) Povilas Benediktas (1630 L vive — 1670 II 28 Vilniuje) 1646 stojas į jėzuitus Lietuvoje, Vilniaus akademijos teologijos profesorius. Išsp. Stara wiara 1668, Theologia chrzescianska 1670.

Boyne r. Airijos upė 105 km ilgio. Jos pakrantėse ties Droghedy Oranijos kunig. Viliamas III 1690 VII 10 įveikė anglų Jokūbą II.

Boine Giovanni (1887—1922) italų apysakininkas ir kritikas. Išsp. romaną Peccato 1913, straipsnius apie meną Frantumi segu iti da Plausi e Botte 1918—1921.

Robert Boyle

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5230-0=5230 wiki spaudos ženklai).