Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/107

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nalinio leidimo pasirodė ir jo naujaspau-džiai 1734—1770 Venecijoje ir 1863—1870 Paryžiuje. Nuo 1882 B. leidžia ir žurnalą Analecta Bollandiana ir Subsidia hagiographica trimis serijomis — Bibliotheca hagiographica latina, Bibliotheca hagiographica graeca ir Bibliotheca hagiographica orientali.s; ž. Bolland.

Bolborhynchus Psittacidae šeimos, Conurinae pošeimio papūgų gentis. 'Nedideli, ligi 15 cm ilgio paukščiai, storu snapu išsipūtusiais šonais. Septynios rūšys, gyvenančios P. Amerikoje..

Bolcevičius Henrikas (1866—1934) Lietuvos lenkų publicistas. 1889 kunigas, 1890 Nemenčinės vikaras, o vėliau 12 metų Žirmūnuose. Vilniaus vyskupiją palikęs, nuvyko Varšuvon, paskiau Krokuvon, kur bendradarbiavo laikraščiuose Ogniwo, Pravvda. 1900 Lvive B. išsp. knygą Stosunki košcielne na Litwie (listy otwarte księdza do księžy), kur atvirai ir teisingai kaltino Vilniaus vyskupijos vadovybę dėl perdidelio klusnumo caro vyriausybei ir neteisingumo lietuviams, lietuvių kalbą šalinant iš bažnyčios, nešvarius gandus skleidžiant apie lietuvius ir aplamai lietuvius engiant. 1911 Vilniaus vyskupijos valdytojas Franckevičius B. suspendavo.

Bolderaja (vok. Bolderaa, seniau Bulderaa — vardas kilęs iš Buldurupės) XVIJI a. Lielupės ištako Bulliupės dešiniajame krante įsikūręs Rygos priemiestis, priešais Daugavgryvos tvirtovę. 1873 nutiesus B.— Rygos geležinkelį, B. buvo išaugęs svarbus pramonės centras daugiausia miško medžiagai apdoroti. Paskiau B. prijungta prie Rygos.

Boldini Giovanni (1845—1931) italų tapytojas, gyvenęs Londone ir Paryžiuje. Pasireiškė žanriniais paveikslais, Verdi, Ponios ir kt. portretais.

Boldo (Peumus boldus) amžinai žaliuojąs medis Čilėje (Chilė). Jo lapai vartojami vaistams.

Bol d’or — auksinė vaza. Prancūzijoje duodama dviratininkams, automobilistams ir motociklistams, laimėjusiems 24 valandų rungtynes.

Boleckis Konstantinas (1881 VIII 22 — 1925 XII 3 Kaune) generalinio štabo pulkininkas. Kilęs iš šeimos, ištremtos į Rusiją per 1863 metų sukilimą. Rusijoje 1903 baigė karo artilerijos mokyklą ir 1912 karo akademiją. I pas. kare buvo 48 divizijos štabo viršininku, korpo štabo adjutantu, 3 armijos, paskiau ir vyr. kariuomenės vado operacijos štabo viršininku. 1921 IV grįžęs Lietuvon, buvo augštųjų karininkų kursų taktikos lektorius. Buvo nuolatinis Mūsų žinyno bendradardbis. Atskirai išspausdino šaudybos vadovėlį 1922, Inžinerijos, technikos ir susisiekimo kariuomenės taktiką 1924.

Boleyn Anne (1507—1536 V 19) Anglijos karalienė. Grafo Tomo B. duktė, augusi Prancūzijos karalių rūmuose. Ją, grįžusią Anglijon, įsimylėjo karalius Henrikas VIII ir 1533 I 25 vedė, dar nenutraukęs santuokos su Kotryna Aragoniete. 1533 VI 1 ji buvo vainikuota karaliene, IX 7 pagimdė dukterį Elzbietą. Henrikui VIII įsimylėjus jos freilinę J. Seymour, pasinaudojo priešinga B. partija ir apkaltino ją neištikimybe karaliui. Ji buvo suimta ir be jokių įrodymų nuteista mirti. Jai buvo nukirsta galva.

A. F. Pollard Henry VIII 1905; F. Hackett Queen Anne Boleyn 1939.

Bolero 1) ispanų toreadorų veltinė skrybėlė; 2) Palaida moterų liemenė be rankovių; 3) 1780 S. Zerezo išplatintas kaimo šokis, dažniausiai 3/4 takto vidutinio greičio, kastanječių pritariamas. Gitaros ir dainos pritariamas B. vadinamas seguidilla B.

Boleslovai — čekų kunigaikščiai:

1) B. I Ukrutny (žiaurusis). Valdė Čekiją 929—967. Po savo tėvo Vratislovo mirties gavo valdyti Pšovano žemę savo brolio Vaclovo suverenitete. Kad ir krikščionis, palaikė pagonius ir, pagoniškosios partijos padedamas, ryžosi atimti valdžią iš brolio, šiam pralaimėjus karą su vokiečių karaliumi Henriku I, B. atsikvietė jį į savo naują pilį, 929 IX 28 įsakė atsikviestąjį nužudyti, o pats pasiskelbė čekų kunigaikščiu. Prieš 950 prijungė prie Čekijos Chrobatiją su Krokuva ir Sileziją, 955 prijungė ir Moraviją, anksčiau priklaususią vengrams. Savo valstybę tvarkė v. Europos pavyzdžiu.

2) B. II Pobožny (Pamaldusis), B. I sūnus, valdė Čekiją 967—999. Savo valstybę išplėtė ligi Bugo ir Styriaus upių. Rūpindamasis čekų bažnyčios sutvarkymu, 973 Quedlinburgo suvažiavime su imperatoriumi Ottonu I gavo sutikimą atskirą Prahos vyskupiją įkurti. Ji buvo įkurta popiežiaus Jono XIII 978. Savo valdymo pabaigoje, 995, B. prijungė prie Čekijos Libicą.

3) B. III Rudy (m. 1037) Boleslovo II sūnus, valdė Čekiją 999—1003. Neilgas jo valdymas išryškėjo krašto galingumo susilpnėjimu, vidaus sąmyšiais ir valdovo žiau-rumais.Tais sąmyšiais pasinaudojęs, lenkų Boleslovas I atėmė iš čekų Krokuvą. Prieš B. III sukilo čekų bajorai, ir jis pabėgo į Vokietiją, kur buvo suimtas. Iš kalėjimo paleistas, jis prašėsi lenkų Boleslovo I pagalbos, su jam duotąja lenkų kariuomene grįžo į Čekiją ir ėmė neištikimuosius bajorus žudyti. Tada į tą patį lenkų kunigaikštį kreipėsi čekų bajorai. Tai lenkų Boleslovas I atvyko į Čekiją, paėmė Prahą, suėmė P. III, išvežė į Krokuvą, apakino, įmetė į kalėjimą, kur tas 1037 ir mirė.

Boleslovai — lenkų karaliai ir kunigaikščiai:

1) B. IChrobry (Drąsusis) (967-1025) 992—1025 lenkų kunigaikštis. Lenkų valstybės kūrėjo Meškos I sūnus. Prieš mirda-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5523-0=5523 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai