Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/115

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vo, duodamas pirmą vietą alegorinei tapybai — įvairioms apoteozėms, triumfams, o paskiau ir religinei tapybai, istorijos siužetas, portretams. Paveiksluose tai buvo šiaip įkūnijama: iš tų didžiųjų menininkų iš vieno buvo imami kompozicijos principai, iš kito piešinys, iš trečio koloritas ir t.t., o tai buvo patikrinama iš gyvo modelio pozos ir išraiškos.

G. Rouchés La peinture bolonaise à la fin du XVI siècle 1913.

Bolonijos šunelis, boloniukas, mažas šuniukas lepūnėlis, 15—30 cm ilgio ir 15—30 cm augščio. Dažniausiai baltas. Kilimo iš Bolonijos.

Bolor Dagh vidurinės Azijos kalnynas Pamire. Augščiausioji viršūnė Mustag-Aia 7860 m nuo j. 1. Iš to kalnyno ledynų prasideda Amu Darja ir Jarkent Darja upės.

Bološa si., liet. B a 1 o š a Švenčionių aps. upelis, dešinysis Neries intakas, 11 km ilgio. Įteka į Nerį 8 km nuo Buivydžių miestelio. Dešinysis intakas — šilvė.

Bolotnikov Ivan (m. 1607) rusų valstiečių sukilėlių vadas. Pats dvaro baudžiauninkas, pateko totorių nelaisvėn, paskiau parduotas turkams, dirbo jų galerose, iš kur pabėgo ir 1606 grįžo į Rusiją ir čia tariamojo caro Dimitro II vardu paskelbė atiduodąs sodiečiams ir kazokams bajorų žemes, ir tuo būdu patraukė daugybę sodiečių. 1606—1607 sumušė prieš jį siųstą kariuomenę, bet paskiau Tūloje buvo priverstas pasiduoti. Suiskio įsakymu buvo paskandintas.

Bölscjhe Wilhelm (1862—1939) vokiečių rašytojas, gamtos mokslų populiarintojas, ėjęs Ch. Darwino ir E. Haeckelio kryptimi. Pradėjo apysakomis ir romanais — Der Zauber des Königs Arpus 1887, D;e Mittagsgöttin 1891. Dalyvavo steigiant Berlyno teatrą Freie Volksbühne. Savo pažiūras į estetiką išreiškė veikale Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Poesie 1887, paskiau 1894—1895 leido populiarias Entwick-' lungsgeschichte der Natur, Das Liebesieben in der Natur 1898 —1903, Hinter der Weltstadt 1901, Abstammung des Menschen 1904, Im Bernsteinwald 1927, Der Termitenstadt 1931.

Bolsec Jėrome (m. apie 1584) prancūzų karmelitas, teologas ir gydytojas. Palinkęs į reformaciją, nuvyko į Genevą, bet ten, .nesutikęs su Kalvino predestinacijos mokslu, buvo uždarytas kalėjiman ir 1551 ištremtas. Prancūzijoje grįžo Į katalikus. Išspausdino Le miroir de vérité 1562. Parašė Gaivino 1577 ir Bėzos 1582 biografijas.

Bolsena Italijos vietovė Romos apylinkėje prie Bolsenos ežero. Tai buvęs vienas svarbiausiųjų etruskų miestų. 3600 gyventojų (1950). B. ežero plotas 114,5 km2, gylis 146 m.

Bolsenos — uždaros daubos su sanplovų kauburiais v. JAV ir š. Meksikos sauso klimato srityse.

Bolswert Schelte (apie 1581—1659) f lamų rėžytojas, raižęs sekdamas Rubensu (Kristaus gimimas, Liūtų medžioklė), van Dycku (Kristus su erškėčių vainiku), Jor-daensu.

Bolšaja Ob 446 km ilgio viena iš dviejų Obės upės šakų Sibire.

Bolšaja Volga 1932 kilęs sumanymas pertvarkyti Volgos baseino Rusijoje vandens ūkį. Jį vykdant, 1935 buvo atidarytas vandens kelias iš Augštutinės Volgos į Maskvą, pastatytos užtvankos ties Ugličium ir Rybinsku, pradėta statyti ties Samara. 1952 buvo užbaigta Volgos—Dono perkaso statyba.

Bolševikų Kalintųjų Lietuvių Sąjunga žurnalistų J. Leono ir A. J. Vilkaičio 1951 VI 3 įkurta Clevelande, Ohio. Ji rūpinasi informuoti Vakarų kraštus apie bolševikų svetimųjų kraštų užgrobimus bei naikinimą gyventojų užgrobtuose kraštuose ir aktyviai kovoja už 'Nepriklausomosios Lietuvos atstatymą. Kiekvienas sąjungos narys įpareigojamas parašyti kalinimo meto savo atsiminimus.

Bolševizmas Rusijos komunistų partijos atstovaujama politinė, ūkinė ir pasaulėžiūrinė doktrina. B. doktrina atsirado, išaugo ir praktiškai pradėta vykdyti Rusijoje. Pats B. terminas atsirado 1903. Tais metais vyko Rusijos socialdemokratų partijos suvažiavimas Bruselyje (buvo perkeltas į Londoną). ‘Suvažiavimo metu dėl programinių ir taktinių skirtumų Rusijos socialdemokratų partijos suvažiavimo dalyviai skilo į dvi dalis: suvažiavimo atstovų daugumas (bolšinstvo) pasisakė už Lenino at-

W. Boeleshe

Lietuviai piketuoja bolševikų susirinkimą

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4346-0=4346 wiki spaudos ženklai).