Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/116

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


stovaujamąją poziciją, ir gavo bolševikų vardą. Antroji — Martovo grupė •— paliko mažesne grupe, ir gavo pavadinimą menševikai, arba mažumiečiai (menšinstvo). Bet gi Rusijos socialdemokratų partijos skilimas teįvyko tik 1905. B. kūrėjais laikomi Lenin, Trockij, Bucharin, Stalin, kurie atstovavo vad. „revoliucinį” Marksizmą. Rusijos socialdemokratų (bolševikų) partija visiškai atsisakė legalaus veikimo ir bendradarbiavimo su buržuazinėmis partijomis, atmetė vakarų Europos socialistų kovos metodus dėl demokratinės santvarkos ir socializmo.

1905 revoliucijos metu Rusijoje buvo susikūrusios darbininkų atstovybės, vad. Darbininkų tarybos, nes ligi tol Rusijoje legališkai neleido veikti profesinėms sąjungoms (unijoms). 1905 revoliucijai sužlugus, Darbininkų tarybos buvo išvaikytos. 1917 revoliucijai prasidėjus, vėl buvo atgaivintos. Socialdemokratų (bolševikų) partija pasinaudojo ūkiniais sunkumais, krašto gyventojų nuovargiu bei vyriausybės neišmintinga politika ir 1917 XI 7 šūkiu „Visa valdžia taryboms” ginkluotu kareivių sukilimu pagrobė valdžią ir paskelbė darbininkų klasės diktatūrą. Iš tikrųjų valdžios diktatūra atiteko ne darbininkų klasei, bet bolševikų partijai, kuriai vadovavo „profesiniai” revoliucininkai ir kurių įsakymus klusniai vykdė partijos padaliniai, ši partija 1918 pakeitė savo vardą į komunistų (bolševikų).

Komunistų (bolševikų) diktatūra per visą tą laiką išsilaikė tik negirdėtu teroru, masinėmis žudynėmis, koncentracijos stovyklomis ir kitais policiniais valdymo būdais. Kiekviena diktatūra turi savo „elitą” — parinktinius kraštui valdyti. B. valdymo sistema taip pat tą „elitą” atrenka, šią atranką vykdo arba partijos viršūnės, arba per patikėtinius pats diktatorius.

Pirmoji B. fazė dabar vadinama leninizmo faze. Leninas skelbė sukursiąs „laisvą neklasinę, arba beklasę, komunistinę” visuomenės santvarką. Anot jo, B. esąs socializmas plūs elektrifikacija. Tad nuo pat pradžios bolševikai suskato pramoninti Rusiją, kad susidarytų gausesnis darbininkų sluogsnis, kuris būtų palankesnis jų įsteigtai vad. „darbininkų klasės diktatūrai”. Be to, B. laukė daug vilties iš pasaulinės revoliucijos, šiam reikalui buvo įsteigtas Kominternas, kuris, Rusijos bolševikų diriguojamas, karų nukamuotuose kraštuose mėgino kelti revoliucijas. Antrasis periodas vadinamas stalininiu periodu, šio periodo valdymas dar žiauresnis. Dabar komunistų (bolševikų) partija mažiau betikėjo pasauline revoliucija, ir pradėjo tenkintis „socialistine santvarka” viename krašte, šiuo valdymo metu dar daugiau pramonino kraštą, kolektyvino žemės ūkį, kūrė galingą karo pramonę ir didino bolševikinės Rusijos karinę galią. Po II pas. karo bolševikai užgrobtuose kraštuose įvedė vad. B., kur valdo viena komunistų partija, ir tuose kraštuose nėra nepriklausomų visuomeninių nei kultūrinių organizacijų. Kaip Sovietų Rusijoje, taip ir kituose komunistų valdomuose kraštuose, B., arba totalioji valdymo sistema, užgniaužia laisvą gyvenimą, įveda pasibaisėtiną policinę tvarką, visą ūkinį, kultūrinį bei dvasinį krašto gyvenimą pajungia tarnauti komunistų partijos diktatūrai, arba B., ir paverčia visus tų kraštų gyventojus vergais. Taigi, B. visomis savo žiauriausiomis formomis tėra atgijusi senovės vergija.

Hans Kohn Pan Slavizm: Its History and Ideology 1953; W. Guriau Soviet Imperialism 1953; S. fe-ion-Watson From Lenin to Malenkov 1953; V. Fülöp-MiUer Geist und Gesicht des B. 1926; O. Bauer Bolschewismus oder Sozialdemokratie 2 leid. 1921 (lietuviškai; Bolševizmas ar socialdemokratija 1922); J. Dauginis Tikra teisybė apie Sovietų Rusiją 1947; A. Maliauskis .Bolševizmas 1924; V. Lenin Gosudarstvo i revoliucija.

Bolton vidurinės Anglijos, Lancashire grovijos miestas į žiemvakarius nuo Man-chesterio. 167.000 gyventojų (1951). Nuo XIV a. žymus tekstilės pramonės centras su 6,5 miliono varpsčių ploniems siūlams verpti. Dirbtinio šilko, popieriaus, mašinų, dažų, chemikalų fabrikai.

Lietuviai pirmieji į šį miestą atvažiavo 1947. 1950—1951 jų čia buvo ligi 50, paskui sumažėjo dėl emigracijos į kitus kraštus. 1950 I 1 įkurtas DBLS skyrius.

Bolton Herbert Eugene (g. 1870) JAV istorikas. Dėstė istoriją Texaso, Stanfordo, Kalifornijos (1911 —1944) universitetuose. 1916—1940 Bancrofto bibliotekos direktorius. Ispanų kolonialinės politikos specialistas. Išsp. The Spanish Borderlands 1921, Outpost of Empire 1931, History of the Americas 1928, Wider Horizons of American History 1939.

Boltonitas mineralas, randamas JAV Massachusetts valstybėje, Mg2 SiCXj... Tai pilkos spalvos forsterito atmaina.

Boltraffio, Beltraffio Giovanni Antonio (1467—1517) italų tapytojas, Leonardo da Vinci mokinys. Nupiešė daug portretų (Casio ir kt.).

Boltzmann Ludwig (1844—1906) austrų fizikas, Grazo, Mtincheno, Leipcigo, Vienos universitetų profesorius. Daugiausia dirbo' kinetinės dujų teorijos ir elektros bei magnetizmo teorijos srityse, o paskiau atsidėjo gamtos filosofijai. Išsp. Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektrizität und des Lichtes 1891—1893, Vorlesungen über die Prinzipien der Mechanik 1897—1904, Vorlesungen über kinetische Gastheorie 1895— 1899, Populäre Schriften 1905. Kinetinėje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5559-0=5559 wiki spaudos ženklai).