Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/119

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jausias JAV B. — B-52 apytikriai turi 46,63 m (153 pėdas) bendrojo ilgio, 56,38 m (185 pėdas) sparnų pločio, 14,63 m (48 pėdas) uodegos augščio, pilno svorio daugiau kaip 136.080 kg, traukos jėga 8 turbo-jet variklis, greitis ligi 946 km (650 mylių) per valandą. Skridimo distancija kuro nepapil-dant ligi 13.679 km (8500 mylių). Kilimo lubos ligi 18.288 m (60.000 pėdų).

Bombosvydis yra ugnies artilerijos artimas tipas. Nuo minosvydžio skiriasi tuo, kad bomboje sprogstamosios medžiagos užtaisas sveria ne daugiau kaip 4 kg. Svarbiausia jų paskirtis — poziciniame kare apšaudyti apkasuose esantį priešą.

Bomilkaras IV a. pr. Kr. Kartaginos karo vadas, įveikęs Sirakūzų karalių Sicilijoje Agatoklį. Paskiau nuvykęs paėmė Kartaginą ir, samdytosios kariuomenės padedamas, išžudė visus savo priešininkus. Bet šių šalininkai 308 pr. Kr. atgrėsė nuo jo tokią kariuomenę, jį suėmė ir nukryžiavo.

Botmlmelvitė Klaipėdos dalis ž. Vite.

Bomontitas gelsvos spalvos mineralas, heulandito atmaina. Randamas JAV Mary-lande, Švedijoje.

Bompard Louis Maurice (1854—1935) prancūzų diplomatas, 1892 atstovas Juodkalnijoje, 1902 —1908 Petrapilyje, 1909—1914 Konstantinopolyje. Išsp. La politique marocaine de l’Allemagne 1916, L’entrée de la Turquie dans la guerre 1915.

Bona lot. žodžio bonum daugiskaita — turtai. Teisėje vieno asmens visas turtas. B. aequisita — įgytieji turtai, B. castren-sia — kare įgytieji turtai, B. dotalia — kraičio turtai, B. hereditaria — paveldėtieji turtai, B. materna — motinos turtai, B. parochialia — parapijos turtai.

Bona (1494 II 2 Milane —1557 XI 20 Bari Italijoje) D. Lietuvos Kunigaikščio Žygimanto II (Lenkijos karaliaus Zigmanto I) žmona, Milano kunig. Giovanni Ga-leazzo Sforzos ir Neapolio karaliaus Alfonso II dukters (ispanės Izabelės) duktė. B. tėvą nužudė jo brolėnas Ludovi-co ii Moro, kuris dėl G. G. Sforzos nepil-nametumo valdė Milano kunigaikštiją. Jo našlė su sūnumi ir dukterim B. turėjo bėgti į ispanų Ara-gonų dinastijos valdomą Neapolį. Izabelė iš tėvo buvo gavusi Bari kunigaikštiją ir gyveno viltimi atgauti B. Milaną. Paaugusiai B. prasidėjo tinkamos partijos ieškojimas. 1515 mirus Lietuvos D. K. ir Lenkijos karaliaus Žygimanto žmonai Barborai Zapolijai, iš visų pusių prasidėjo piršlybos Imp. Maksimilionas, be kitų kandidačių, Žygimantui piršo ir B. Jos motina Izabelė siūlė duoti 200.000 dukatų kraičio. Gavęs B. portretą, Žygimantas išsiuntė Italijon delegatus sužieduotuvėms, 1518 IV 15 B. buvo jau Lenkijoje, ir IV 18 įvyko santuoka ir vainikavimas, žadėtasis kraitis buvo perpus mažesnis. Bet karalius, kaip įnašo apsaugą, B. naudai užrašė visą eilę Lenkijos sričių, ir iškart B. susidarė stiprus materialinis pagrindas.

Lenkijon nuvykusi, B iš karto paėmė i savo rankas už save daug vyresnį karalių. 1520 VIII 1 gimus sūnui Žygimantui Augustui, o karaliui vis einant senyn, B. įtaka vyrui darėsi vis didesnė. Faktiškai ji viską laikė savo rankose ir valdė kaip ir viena valstybę. Betgi jos įtaka daugiausia reiškėsi Lenkijoje ir daug mažiau Lietuvoje. Viena, B. stengėsi stiprinti karaliaus valdžią Lenkijoje ir padaryti ją paveldima savo giminei; antra, ji rūpinosi į savo rankas suimti kiek galint daugiau turtų, kad karalius būtų nepriklausomas nuo bajorų malonės. Visiems karaliaus tarnybiniams skyrimams nuo jos priklausomais pasid.arius, kiekvienas, norįs neužimtos vietos gauti ar tarnyboje pakilti, turėdavo B. sumokėti. Ji ypač prekiavo bažnytinėmis prebendomis ir vyskupų skyrimais. Savo žinion stengėsi suimti kiek galint daugiau karaliui privatiš-kai priklausiusių dvarų ir valdyti valstybines žemes — seniūnijas. Kad ir ji sielojosi karaliaus rūmuose daryti sau ištikimą ap-

Karalienė Bona

Karalienė Bona

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4010-0=4010 wiki spaudos ženklai).