Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/122

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kunigaikštienė, ištekėjusi už Felice Pasquale Baciocchio.

2) Pauline (1780—1825). Buvo ištekėjusi už gen. Leclerco. Su savo vyru dalyvavo ekspedicijoje į Haiti salą. Vyrui mirus, ištekėjo už C. Borghese, bet greit su juo išsiskyrė. 1806 gavo Guastallo princesės titulą.

3) Caroline (1782—1839) 1800 ištekėjo už gen. Murato. 1808—1814 Neapolio karalienė.

Fr. Masson Napoléon et sa famille 1897 — 1919; Kleinschmidt Die Eltern und Geschwister Napoleons I 2 leid. 1886.

Vėlesnės kartos žymesni B. atstovai:

1) Napoléon II (1811—1832) Napoleono I ir Marie Louisės sunus, 1811—1814 Romos karalius.

2) Charles Louis Napoléon ž. Napoleonas III.

3) Charles Joseph B. (1851—1921) JAV politikas, Jérôme B. ir Elizabethos Patterson vaikaitis. Baigė Harvardo univ. 1905 buvo laivyno sekretorius; nuo 1906 generalinis prokuroras.

4) CharlesLucien (1803-1857). Lu-cieno B. (1775—1840) sūnus, ornitologas. 1825 —1829 gyveno JAV. Grįžęs Italijon, 1848 —1849 dalyvavo italų patriotiniame sąjūdyje ir buvo steigiamojo susirinkimo Romoje vicepirmininku. Paskiau buvo priverstas pasitraukti Anglijon, 1850 išsikėlė Paryžiun. Išsp. American ornithology 1825 —1833, Iconographia della fauna italica 1833 — 1841, Conspectus generum aviurn 1851—1857, Ornithologie fossile 1858.

5) Louis Lucien (1815 —1891) Lu-cieno B. sūnus, filologas. Mokslus išėjęs Italijoje ir Anglijoje, ligi 1848 daugiausia gyveno Italijoje. 1848 kaip Korsikos atstovas dalyvavo Prancūzijos steigiamajame susirinkime ir palaikė savo pusbrolį Louis Napoleoną, šiam virtus imperatoriumi, buvo pakeltas senatoriumi. ,1871 išsikėlė Anglijon. Išsp. Specimen lexici comparativi omnium linguarum europaearum 1847, Carte de sept provinces basques 1863, La verbe basque 1869.

Bonapartistai, bonapartininkai politinė partija Prancūzijoje, Bonapartų dinastijos šalininkai. 1873 mirus Napoleonui III, pretendentu į Prancūzijos sostą B. laikė jo sūnų Louis Napoleoną (1856—1879) ir net vadino jį Napoleonu IV. šiam Afrikoje žuvus, ,nuo 1879 jų kandidatu į Prancūzijos sostą buvo Napoleono I brolio Jėrome’o sūnus Napoléon Joseph Charles Paul (1822-1891). Kadangi šis buvo liberalas, tai jau 1884 nuo vad. jeronimistų (jeronimininkų) atskilo viktoristai (viktorininkai), kurie pretendentu į sostą ėmė laikyti Jérôme Josepho Charles’o Paulo sūnų Napoleoną Victorą (1852 —1926). 1873 mirus (Napoleonui III, rinkimuose į parlamentą B. laimėjo 10 atstovų. 1874—1875 Cissey’o kabinete buvo ir B. atstovų. 1885 buvo laimėję net 80 atstovų. 1887—1890 B. palaikė perversmo norėjusį gen. Boulanger’ą (1837 —1891), bet šiam pralaimėjus, B. visai nustojo įtakos Prancūzijoje.

Bonar Law 1) Andrew (1858—1923) anglų politikas. Glasgowo pramonininkas, nuo 1900 parlamento narys. 1911—1921 konservatorių vadas. 1915—1916 kolonijų, 1916—1918 finansų ministeris, 1919—1921 antspaudo saugotojas, 1922—1923 ministe-ris pirmininkas. Jį pakeitė Baldwin.

2) Horatius 1808—1889) škotų teologas ir tikybinis poetas. Presbiterionų pamokslininkas, 1843 Free Church šalininkas, išsp. The desert of Sinai 1857, Hymns of faith and hope 1861, The song of the new creation 1871, My old letters 1876.

Bonasia ž. Jerubė.

Bonatelli Francesco (1830-1911) italų filosofas, Bolognos ir Pado vos universitetų filosofijos profesorius. Išsp. Pensiero e cons-cenza 1864, II bene, ii bello e la scienza 1872. La conscienza e ii meccanismo inte-riore 1872.

Bonatienė-Kaunaitė Marija (g. 1909 Šakių aps. Barzdų vi. Stugučių k.) agronome, namų ūkio specialistė. 1928 baigė mergaičių mokytojų seminariją Kaune. Paskiau studijavo žemės Ūkio Akademijoje Dotnuvoj, kurią baigė 1933. Bestudijuodama 1931—1932 buvo ateitininikių korporacijos Gabijos sekretorė. 1934-1941 Mažeikių ir Kauno aps. namų ūkio inspektorėj 1942 — 1944 žemės ūkio Vadyboje buvo namų ūkio ir namų pramonės direkcijos vedėja- Namų Ūkio Vadove šeimyninkėms parašė skyrių apie žuvis. Bendradarbiavo Ūkininko Patarėjuje, Naujojoje Sodyboje.

Bonatz Paul (g. 1877) vokiečių architektas, nuo 1908 Stuttgarto politechnikos profesorius, nuo 1946 Ankaros universiteto profesorius. Jo svarbesnieji pastatai Tūbin-geno universiteto biblioteka 1910, Stuttgarto geležinkelio stotis 1911—1927, Meno mu-zėjus Baselyje (su R. Christu), Ankaros opera. Išsp. Leben und Bauen 1950.

Bonaventūra (1221—1274) scholastikas filosofas, teologas, mistikas, šventasis (šventė VII 14). Tikrasis vardas Giovanni Fidanza. Stojęs į pranciškonų ordiną, studijavo Paryžiuje. 1257—1273 ordino generolas. Popiežius Grigalius X pakėlė jį kardi-

M. Bonatienė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4866-0=4866 wiki spaudos ženklai).