Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/123

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


n olų ir pavedė jam tvarkyti Lyono bažnytinio susirinkimo reikalus. 1482 Sikstas IV jį įrašė į bažnyčios mokytojų skaičių, o Sikstas V 1588 suteikė jam Doctor seraphi-cus titulą, šalia Tomo Akviniečio B. laikomas vienu žymiausiųjų scholastikos teologų. Filosofijoje B. yra neoplatoninės au-gustininės krypties pranciškonų filosofijoje vyriausias atstovas. Jis atmetė aristotelizmą. Siedamas filosofiją su teologija, kultūrą su religija, gamtą su antgamčiu, B. griežtai skyrė tikėjimą nuo žinojimo. B. metafizika ir gamtos filosofija turi teologinio dinamizmo bruožų. Teologijoje B. yra egzegetas, sistematikas ir mistikas. Jo mistikos centre yra iš šv. Pranciškaus paimtoji meilės idėja.

Kaip organizatorius, B. baigė pranciškonų vienuolių organizaciją, nustatė jo kryptį ir suredagavo jo statutą. Lyono bažnytiniame susirinkime jis vadovavo pasitarimams su graikais.

Kritiškas jo veikalų leidimas išspausdintas 1882—1902. Svarbesnieji jo veikalai: Breviloąuium, Itinerarium mentis ad Deum, De triplici via, Apologia pauperum, Hexae-meron, Vita Š. Francisci. Lietuviškai 1753 buvo išverstas jo žiwatas Poną yr Diewa musu Jezusa Christusa, kuris buvo kartojamas 1759, 1779, 1787 ir dar 4 kartus XIX a. Naujas P. šilinskio vertimas išsp. 1892.

E. Gilson La philosophie de St. B. 1943; Imle u,Kaup Die Theologie dės hl. B. 1931; L. Karsavinas Kuropos kultūros istorija IV 1934.

Bonaventūra di Peraga (1332 —1386) augustinionas, popiežiaus Inocento IV pavedimu įsteigė Bolonijos teologijos fakultetą, 1337 išrinktas augustinionų generolu, schizmos metu laikėsi Urbono VI, kuris jį 1378 pakėlė kardinolu. 1379 paskirtas nuncijumi Vengrijai, Lenkijai ir Toskanai (Kaikurie autoriai sako, kad jis palaimino Jogailos ir Jadvygos santuoką). Vengrijoje sutaikė Zigmantą su tauta. Grįžęs į Italiją, buvo paskirtas nariu kardinolų komisijos, kuri išdirbo statutą teologijos fakultetams. Vykdamas į šv. Petro baziliką, buvo nužudytas Padovos tirono Fr. Kararos sikari-jų. Kaip kankinys B. greitai Bažnyčioje gavo palaimintojo vardą, bet toks telaikomas tik augustiononų ordino. Daugybės asketinių raštų autorius. Jo Meditationes de-votae in vitam Christi turėjo didelės įtakos dvasios gyvenimui.

D. A. Perini II beato B. Badoario—Peraga 1912.

Boncompagni di Mombello Carlo (1804 —1880) italų politikas. 1848—1856 Sardini-jos parlamento atstovas, 1848 ir 1852 švietimo ministeris. 1859—1861 būdamas Sar-dinijos komisaru Florencijoje, padėjo Toskanos kunigaikštijai susijungti su Sardinija. 1861—1874 Italijos parlamento atstovas. 1874—1880 senatorius. Išsp. Introduzione alla scienza dėl diritto 1844, L’unita d’Italia e le elezioni 1861, Italia e Francia 1867, L’antico dispotismo orientale e la liberta della Grecia 1878.

Boncour, Paul-Boncour, Joseph Paul (g. 1873) prancūzų politikas, advokatas. Nuo 1909 parlamento atstovas (1909—1914 radikalas, 1916—1931 socialistas). 1910 darbo ministeris, paskiau Prancūzijos atstovas Tautų Sąjungoje. 1932 Herriot’o kabinete karo ministeris. 1933 ir 1938 užsienių reikalų ministeris. 1940 parlamente balsavo prieš neribotų įgaliojimų suteikimą maršalui Pėtain’ui. 1945 Prancūzijos vardu pasirašė Jungtinių Tautų Chartą. Visuotinio nusiginklavimo šalininkas.

Bonč-Bruevič Vladimir (g. 1873) bolševikų istorikas, sektantų gyvenimo ir istorijos tyrinėtojas. 1898 —1899 lydėjo iš Rusijos Kanadon išsikeliančius duchoborus. Nuo 1946 religijų istorijos muzėjaus direktorius. Nuo 1908 leido Materialy k istorii i izučeni-ju religiozno-obščestvennych dviženij v Ro-ssii.

Bond (angl.) JAV ir Anglijoje vadinami paskolų lakštai. Kas turi B. (bondholder), tie yra B. išleidusios įstaigos kreditoriai. Bet JAV yra žinoma ir B. rūšis, vad. convertible B. šie B. po tam tikro laiko gali būti pakeisti B. išleidusios įstaigos akcijo mis.

Bond 1) William Cranch (1789—1859) JAV astronomas, nuo 1844 Harvardo observatorijos direktorius. 1848 atrado Saturno palydovą Hiperioną. Drauge su S. C. Walkeriu išrado elektrinį chronografą ir pirmas sėkmingai pritaikė fotografiją astronomijos reikalams,

2) George Philipps (1825—1865) pirmojo sūnus, JAV astronomas, nuo 1859 Harvardo observatorijos direktorius. Planetų, jų palydovų, kometų stebėtojas. Drauge su Ruthefordu pritaikė fotografiją ir astrometrijai.

3) Oliver (1760—1798) airių revoliucionierius. Prancūzų revoliucijos įtakoje 1791 įsteigė Society of united Freemen, jungusią airius parlamento reformai ir už kurios revoliuciją prieš Angliją 1793 buvo kalintas. Tais metais draugija, Prancūzijos padedama, nusistatė atskirti Airiją nuo Anglijos. Vienam sąmokslininkų apie tai pranešus anglų vyriausybei, sąmokslo vadovai 1798 buvo suimti ir nuteisti mirti. Nors B. mirties bausmė ir nebuvo įvykdyta, bet jis buvo rastas kalėjime nebegyvas.

Bondarenko Ivan (m. 1768) Ukrainos hai-damakų vadas, 1768 Baro konferencijos metu prasidėjus M. Zalizniako vadovaujamam Ukrainos kazokų ir sodiečių sukilimui prieš lenkų ponus, B. su savo haidamakų būriu puolė Bilą Cirkvą, paskiau pasuko į šiaurę, kardamas visur bajorus ir žydus ir kurstydamas žmones sukilti. Paskiau suimtas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5413-0=5413 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai