Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/130

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


matinę analizę ir geometriją. Išsp. Sur les intégrales définies 1841, Sur la convergence des séries 1843, Sur les surfaces isothermes et ortogonales 1849, Sur quelques propriétés des lignes géodésiques 1855.

Bonnet-macaque (macocus sinicus) kepurėtosios beždžionės vardas Indijoje.

Bonnet-rouge (pr. raudona kepurė) nuo 1793 prancūzų mėgiamoji šviesiai raudonos spalvos kepuraitė, didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu nešiota sans-culotte’ų ir dėl to tapusi sankiulotų ir kairiųjų revoliu-cininkų sinonimu.

Bonnyclabber Airijoje ir Anglijoje geriamas gėrimas, gamintas iš alaus, pasukų ir rūgščios grietinės.

Bonnier Gastone (.1853—1922) prancūzų botanikas. 1889 ¡steigė Revue générale de Botanique. Išsp. Flore complète de la France 1894 (drauge su de Layensu’u), La géographie botanique 1894, Cours de botanique 1901—1905 (drauge su Leclerce du'Sab-lon’u).

Bonoldi Juozas Achilas (1818 — 1871) italų dainininkas. Baigęs Lozanos universitetą, apie 1840 atvyko į Lietuvą ir dirbo pradžioje dainavimo mokytoju dvaruose (Kairėnuose ties Vilnium ir kitur). Kurį laiką buvo dainavimo mokytojas Vilniaus bajorų institute. Susidraugavęs su šv. Jono bažnyčios vargonininku S. Moniuška, dalyvavo jo koncertuose Vilniuje, 1849 Petrapilyje, 1851 Druskininkuose. Itališkai išvertė Moniuškos operą Halką (Halka drama lirica in 4 acti). Prieš 1863 dalyvavo Vilniaus sąmokslininkų darbe. Tam reikalui įsteigė fotografijos įstaigą ir drauge slaptą spaustuvę. 1863 sukilimui prasidėjus, B. buvo K. Kalinausko ir B. Dluskio slapto „Lietuvos Komiteto” narys Vilniuje. Tačiau gen. gubernatorius 'Nazimov jį, kaip Italijos pilietį, ištrėmė į užsienį. B. išvyko į Paryžių, pasiėmęs Lietuvos Komiteto atitinkamus įgaliojimus. 1871 atsitiktinai žuvo komunos suirutėje.

J. Gieysztor Pamietniki I 1913.

Bonomelli Geremia (1831 —1914) italų bažnytinis veikėjas, 1871—1914 Cremonos vyskupas. B. kovojo už Vatikano susitaikymą su Italijos vyriausybe ir bažnyčios suartėjimą su moderniąja kultūra. Jo knyga Roma, l’Italia e la realtâ de la cose (1889) buvo indeksuota. 1900 B. įk. ir suorganizavo Opera d’ssistenza degli emigranti, kurios tikslas buvo tiekti pagalbą italams užsienyje. Jis rūpinosi kunigų švietimu ir kovojo su kaikuriomis blogybėmis bažnytiniame gyvenime. Išsp. Lezioni fondamentali nella religione 1894, Question! religiosi, morali, sociali 1903.

Bonoimi Ivanoe (1873—1951) italų politikas, profesijos advokatas. Socialistas revizionistas. Nuo 1909 parlamento narys. Kurį laiką redagavo socialistų partijos organą Avanti. Pasitraukęs iš socialistų partijos, 1912 drauge su L. Bissolati įsteigė socialistų reformistų partiją, kuriai vadovavo ligi 1920. 1916—1917 buvo darbo ministeris, 1920 karo ministeris, 1920—1921 finansų ministeris, 1921—1922 ministeris pirmininkas. Fašizmui įsigalėjus, pradžioje buvo parlamento opozicijos vadas, o nuo 1924 buvo priverstas iš politikos pasitraukti. II pas. karui pasibaigus, 1944—1945 buvo ministeris pirmininkas, 1948 senato pirmininkas, veikęs Italiją įsijungti į Atlanto bloką. Išsp. Dieci anni di politica italiana 1924, Dal socialismo ai fascismo 1924, L. Bissolati e ii movimento socialista in Italia 1929, Mazzini triumvire della Republica Romana 1937.

Bononcini Giovanni Battista (1672—apie 1750) italų muzikas (rašėsi Buononcini). Besimokydamas Bolonijoje ir Romoje parašė operas Tūlio Ostilio ir Serse 1694. 1696 drauge su broliu Antonio pakviestas Vienon rūmų orkestran, ten parašė 6 operas. 1703—1705 buvo Berlyno rūmų kompozitorius, ir ten 1703 parašė operą Polifem. 1706 grįžo Italijon, bet 1716—1731 dirbo Londono muzikos akademijoje, kur parašė kelias operas. 1731—1748 gyveno Prancūzijoje, paskiau Vienoje ir Venecijoje. Daugumas jo kūrinių žuvo, išliko L’Esperto noechiero, Vado ben spesso.

Bononi Carlo (1569-1632) italų dailininkas Ferraroje, studijavęs Venecijos tapybos mokykloje, pasižymėjęs freskų piešimu sienose. Jų žymiausios: Santa Maria dėl Vada koplyčioje Ferraroje, Santa Fanr'glia Bre-roje, Puota Galilėjaus Kanoje Ferraros Pi-nakotekoje.

Bononia lotyniškieji Bolonijos, Boulogne-sur-Mer ir Vidino vardai.

Bononi jus (m. 1026 VIII 30) šventasis, italų kamaldulietis, vad. „Egipto apaštalu”. Kilęs iš Bolonijos, misininkas Kaire, gyvenęs Sinajaus kalne. Atšauktas Italijon, vadovavo Lucedio vienuolynui.

Bonpl. Bonplando pavardės santrumpa, kaikuriuos augalų vardus žymint.

Bonpland Aimé Jacques (1773 — 1858) prancūzų gydytojas ir botanikas. Tikroji pavardė Gouyaud, tik kaip augalų mėgėjas tėvo buvo Bonpland pramintas. 1799—1804 dalyvavo A. Humboldto ekspedicijoje į Ispaniją, P. Ameriką ir Meksiką. Surado apie 6200 naujų augalų rūšių. 1804 grįžęs, buvo Navarros ir Malmaisono botanikos sodo vedėju. Napoleonui žlugus, išvyko į P. Ameriką. 1818—1821 Buenos Aires universiteto profesorius, 1830—1850 gyveno Urugvajuje, paskiau Brazilijoje. Išsp. Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre .1813, Plantes équinoxiales recueillies au Mexique 1808—1809, Monographie de Mélastomacées 1806—1823. Jo garbei 1853—1858 leistas žurnalas Bonplandia.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5437-0=5437 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai