Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/131

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bon religija — tautinė tibetiečių religija, kraštutiniškai animistinio pavidalo, kilusi iš gamtos įspūdžių, žmogui paliekamų Tibeto augštumų dykumų. Visata vaizduotas! gyvenama demonų ir smulkesniųjų dvasių, kurias stengiamasi nuraminti kerėjimo apeigomis. VII—X a. B. R. ypač stipriai varžėsi su besikverbianČiu budizmu, čia paskui laimėjusiu lamaizmo pavidalu. Bon re-ligojos mintys yra išlikusios Gzer- myig epe apie legendinį tos religijos kūrėją, mitologijoje dar senesnės legendos apie karalių Kesarą (Gesarą) ir tibetiečių liaudies, ypač vestuvinėse, dainose. Lamaizmas ir yra B. R. jau Indijoje išsigimusio budizmo ir senovės indų šivos kulto elementų mišinys.

A. H. Franke Geistesleben in Tibet 1925; H. Hoffmann Zur Geschichte der B. R. 1938.

Bonsdorff Toivo Ilmari (1879-1950) Suomijos geodezininkas ir astronomas. 1908 Helsinkio universiteto profesorius, dėstė astronomiją ir geodeziją, nuo 1918 Suomijos geodezinio instituto direktorius. Jo iniciatyva 1924 VI 24 Helsinkyje susirinko Pabaltijo I geodezinė konferencija, kurioje susitarta geodezinių darbų aplink Baltijos jūrą apjungimu.

Tiems darbams vykdyti Pabaltijo valstybės pasirašė atitinkamą konvenciją ir buvo sudaryta Pabaltijo geodezinė komisija, kurios generaliniu sekretoriumi buvo išrinktas B. 1929 B. dalyvavo bazės ties Švėkšna matavime. 1934 XI 14 buvo išrinktas VDU technikos fakulteto garbės daktaru inžinieriumi. Išsp. Determination relative de la pesanteur ä Helsingfors 1908, Die Beobachtungsergebnisse der südfinnischen Triangulation 1924, 1927, 1929, Measuring of seven base lines of the Baltic polygon, executed 1929, 1930, Die Länge der Versuchsbasis von Helsinki 1934.

S. Kolupaila Prof. T. I. B. — Kosmos 1935.

Bonsdorfitas Suomijoje randamas mineralas — korderito irimo produktas. Kietumas 2,5—3.

Bonsė prūsas, 1277 pradėjęs sukilimą prieš kryžiuočius Semboje (šiauriau Karaliaučiaus).

Bonseis Waldemar (1881—1952) vokiečių rašytojas. 1898 apkeliavo Vokietiją, p. Europą, Egiptą, 1900 Indiją, Ceiloną. Grįžęs Vokietijon, pradėjo rašyti noveles, romanus, kelionių aprašymus ir kt. Išsp. Don Jüan 1908, Die Toten der ewigen Krieges 1911. Jo apysaka vaikams Die Biene Maja und ihre Abenteuer 1912 susilaukė ligi 700 leidimų. Lietuviškai ją išvertė P. Mašiotas — Bitė Maja 1923. Savo keliones B. aprašė autobiografinėje apysakoje Indienfahrt 1916, susilaukusioje per 200 leidimų. Karo baisumus aprašė apysakose Blut 1914, Das Feuer 1916, Die Heimat des Todes 1916. Po I pas. karo kūrė panteizmo ir misticizmo įtakoje. Išsp. Notizen eines Vagabunden 1918—1923, Die Flamme von Arzla 1920 (drama), Himmelsvolk 1915 (per 400 leidimų), Die Nachtwache 1933, Die klingende Schale 1939, Gott und Natur im Menschenherzen 1943, Mario 1946, Tage der Kindheit 1947, Dositos 1948 ir daug kitų. B. pasakojimai turi stipriai erotiškai nudažyto misticizmo. Jis skelbė ,ir germaniškąją krikščionybę.

Bonstetten Charles Victor (1745—1832) Šveicarijos rašytojas. Išsp. L’Homme du Midi et l’homme du Nord 1824, kur svarstė klimato įtaką tautų būdui, papročiams, Re-cherches sur la nature et les lois de l’ima-gination 1807.

Bontempelli Massimo (g. 1878) italų rašytojas. Perėjęs klasicizmo ir futurizmo fazes, nustatė savo realistinį humoristinį stilių. Spausdino eilėraščius, apysakas, noveles: Sette savi 1912, Vita intensa 1920, Eva ultima 1924, II figlio di due madri 1928, Teatro 1936, Gente nei tempo 1937, Giro dėl sole 1941. Raštų rinkinys išleistas 1904—1936.

Bon ton (pr. — geras tonas) tinkamas elgesys draugijoje.

Bonum (lot.) gerybė, gėris; gėrybė, nauda. B. publicum — visuomeninė nauda, gerovė.

Bonus (lot.) primokėjimas. Kartais B. išmokamas akcininkams priedu prie dividendo. ūkiškai gerai pasisekusiais metais verslo įmonė, turėdama didelį pelną, nekelia akcininkams išmokamo dividendo procento, jei jis buvo per kiek metų pastovus ir per ateinančius metus nenumatoma gauti tokio pat pelno. Tuo atveju mokama dar B., ir tuo būdu užbėgama už akių kitais metais dividendo procentui mažinti, jei vėl tik normalus pelnas. Tuo būdu ir akcijų kursas apsaugomas nuo staigių kitimų vienon ar kiton pusėn.

Kur pelne dalyvauja ir verslo įmonės darbininkai, B. vadina darbininkams tenkančią pelno dalį. JAV B. vadina ir darbininkams mokamą premiją už tam tikro akordinio darbo atlikimą per trumpesnį laiką, nekaip tam darbui yra normaliai skiriama.

Bonus Eventus senovės romėnų mitologijoje laimės, gero derliaus, pasisekimo dievas. Cezario ir imperatorių laikais B. E. atvaizdas buvo kaldinamas sidabrinėse monetose — dinaruose. Jis buvo vaizduojamas jaunas jaunikaitis, viena ranka ant aukuro

J. Bonsdorff

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4940-0=4940 wiki spaudos ženklai).