Puslapis:LE03.djvu/140

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nijos vyriausybei konfiskavus žemes, kuriomis Napoleonas sumokėjo B. už skulptūras, daugumą tų skulptūrų B. atgavo. Iš paskutinio B. vilos savininko Paulo B. 1902 Italijos vyriausybė atpirko skulptūrų ir paveikslų rinkinius, B. rūmus paskyrė meno muzėjui, o parką prie jo pavedė miestui.

Borgia (suitalintoji ispaniškoji Borja, Borcha) XV a. iš Ispanijos Italijon atsikėlusi giminė. Valencijos vyskupas Alfonso B. — popiežius Kalikstas III 1455—1458. Jo brolėnas R o d e r i g o 1492—1503 popiežius Aleksandras VI. Roderigo ir ištekėjusios romėnės Vanozza de Catanei (1442—1518) vaikai:

1) Cesare B. (1475—1507) tipiškiausias anų laikų Italijos tironas. Mokėsi Pe-rugijos ir Pizos universitetuose. 1492 popiežiaus Innocento VIII paskirtas Pampelunos vyskupu, 1493 Aleksandro VI paskirtas Valencijos .arkivyskupu ir kardinolu. Pavydėdamas savo broliui Gandijos hercogui Giovanniui, liepė jį nužudyti, kaip ir savo svainį Biseglia. Neturėdamas augštesnių šventimų ir buvęs tik subdiakonas, 1498 nusivilko kunigo drabužį, o savo tėvą padarė savo politinių planų klusnų įrankį. Paskirtas popiežiaus kariuomenės vyriausiuoju vadu, iš Prancūzijos karaliaus Liudviko XII gavo Valentinois dukatą. 1499 vedė Navarros karaliaus seserį Charlottę d' Albret. Prisisamdęs Prancūzijoje karių, pasivergė visą Romaniją, kurios kunigaikščiu jį paskyrė popiežius Aleksandras VI, ir ėmė šią savo valstybę plėsti. Buvo besirengiąs pasivergti visą vidurinę Italiją, bet 1503 staiga mirus Aleksandrui VI ir popiežiumi išrinkus B. priešą Giuliano della Rovere — popiežių Julijų II, C. buvo priverstas išsižadėti Romanijos ir tėvo turtų. Jis pabėgo Neapolio karalystėn, buvo ten suimtas ir dvejus metus kalintas Ispanijoje. Iš ten pabėgo pas savo uošvį, Navarros karalių, ir žuvo Navarros kare su Kastilija.

C. B. veikimas virto Macchiavellio veikalo II principe 1513 pavyzdžiu.

2) Giovanni (1476—1497) valdė Gandijos hercog.iją ir nuo 1495 pop. valstybės dalį. Buvo nunuodytas savo brolio C. B.

G. B. sūnus Francesco (1510 —1572) Katalonijos vicekaralius, 1565 trečias jėzuitų ordino generolas. 1624 pripažintas šventuoju.

3) Lucrezia (1478—1519) 1492 ištekėjo už Pesarros sinjoro Giovannio Sforzos, bet šios vedybos 1497 buvo panaikintos. Tuomet ištekėjo už Alfonso Biseglijos (Bu-selli), kurį 1500 nužudė jos brolis Cesare B. 1501 ištekėjo už Alfonso d’Este. Džiaugėsi ištrūkusi iš ydingos šeimos aplinkos. Jos rūmai sutraukė daug poetų (Ariosto) ir artistų. Įsisenujusios paskalos apie L. B. dalyvavimą šeimos sąmoksluose, savo priešus naikinant bei apie jos nedorą gyvenimą, laikomos išgalvotos.

Schubert-Soldern Die B. und seine Zeit 1902; F, Gregorovius Lucrezia B. 7 leid. 1925; M. Bel-lonci L. B. 7 leid. 1952; Ch. Yriarte César B. 1889; W. H. Woodward Cesare B. 1913; A. Mathew The Life and Times of Rodrigo B. 1912; Kar-rer Der heilige Franz von Borgia 1921.

Borgis spaudos ženklas, lygus 9 punktams (3,4 mm).

Borgiuim John Gutron (1867—1941) JAV skulptorius. Mokėsi San Francisco meno akademijoje ir Paryžiuje. 1901 sukūrė Lin-colno statulą Washingtono kapitoliui. Jo darbo H. Ward Beecher statula Brooklyne, Diomedo žirgai Metropolitain muzėjuje, Apaštalų statulos šv. Jono katedroje New Yorke ir keturių prezidentų (Washingtono, Jeffersono, Lincolno ir Th. Roosvelto) galvos Mount Rashmore S. Dakotoje, kurių biustus pabaigė jo sūnus Lincoln B.

Borgman Ivan (1849—1914) rusų fizikas, kilęs jš surusėjusių Suomijos švedų. 1882— 1914 Petrapilio universiteto profesorius, 1905—1910 pirmas rinktinis universiteto rektorius. 1901 įsteigė prie universiteto fizikos institutą. Išsp. Osnovnyja učenija ob električeskich i magnetnych javlenijach 1893—1895. 1910—1914 redagavo Novyja idei v fizike, 1886—1914 fizikos skyrių žurnalo Fiz. Chimičeskago Obščestva.

Borguiet Claude Joseph Adolphe (1804-1875) belgų istorikas, nuo 1837 Liège universiteto profesorius. Išsp. Histoire de Belge à la fin du XVIII s. 1850—1861.

Borgognone Ambrogio, vad. ir Fossano (1445—1524), italų tapytojas, V. Foppos mokinys. Kūrė freskas ir altorių paveikslus Certosoje 1473, Dievo Motinos apvainikavimo paveikslą šv. Simplicijaus bažnyčioje.

Borgoña Juan (1469—1533) ispanų tapytojas. Tapė freskas Toledos katedroje, 1495 vienuolyne, 1508—1510 arabų koplyčioje, nuo 1511 15 biblijos scenų kapitulos salėje.

Borgu, taip pat Borku, Borugung, Bus-sang, vakarinės Afrikos sritis į vakarus nuo Nigerio upės. Rytinė dalis Britanijos Nigerijoje, vakarinė Prancūzijos Dahomėjoje. Gyvena karingi barubai, fulbai, liausai ir kiti Sudano negrai. Seniau čia buvo sudaryta nepriklausoma negrų valstybė iš kelių mažų valstybėlių. 1805 ją tyrinėjo Mungo Park, 1825 Clapperton. 1890—1895 jos didesnę dalį užėmė prancūzai.

Borickÿ Emanuel (1840—1881) čekų pet-rografas, 1871—1881 Prahos universiteto profesorius. Išsp. Petrografická studia 1874—1881, kur aprašė Čekijos bazaltus, fonoli-tus, matafiritus ir porfirus. 1877 B. nustatė mineralų ir uolienų mikroskopinės kokybinės analizės metodus.

Borickitas mineralas Ca(PO.j ) ;jFe.i: (OH) (5. . 4 H2O. Kietumas 3,5, lyginamasis svoris

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5441-0=5441 wiki spaudos ženklai).