Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/162

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


spaudinų skaičius pradėjo smarkiai augti, nes tuose laikraščiuose spausdinamųjų ilgesnių dalykėlių daugumas iš to paties rinkinio buvo paruošiama atskiromis knygomis.

Iš senų laikų Bostone yra nemažas skaičius savų profesionalų — gydytojų, advokatų, dantų gydytojų, Real Estate įstaigų, įvairios rūšies krautuvių. Boston Instrument Manufacturing Co gamina chirurginius instrumentus (savininkas J. Kasmaus-kas). 1953 J. Kapočius įsteigė spaustuvę ir leidyklą, leidžiančią Lietuvių Enciklopedija

Pagalba Lietuvai ,ir lietuviams. B. lietuviai caro laikais pinigiš-kai ir morališkai rėmė mūsų tautos kovą dėl laisvės. O 1916 XI 1 suruoštoje Lietuvos Dienoje surinko 10.000 dolerių Lietuvai šelpti. Paskiau rūpinosi paremti Lietuvos pripažinimą de jure, ir todėl 1922 paveikė kongresmaną Gallivaną: jis paruošė atitinkamą memorandumą JAV vyriausybei. Pirmaisiais Nepriklausomybės metais padėjo kraštui atsikurti. Visokiomis nelaimės valandomis skubėdavo į pagalbą. 1929 nederliaus metais buvo sudarytas pažangiųjų organizacijų komitetas Lietuvai šelpti, rinkęs aukas pinigais ir drabužiais. To komiteto pirmininku buvo J. Kasmaus-kas, finansų sekretoriumi J. Lekys, iždininku J. Taurinskas. 1938 IV B. lietuviai sušaukė protesto mitingą prieš lenkų grobuoniškuosius kėslus. Jame dalyvavo 1500 žmonių. 1940 VII 9 vėl buvo sušauktas masinis lietuvių protesto mitingas prieš sovietų grobuoniškąją politiką protestuoti. Netrukus susidarė B. Lietuvių Komitetas už Nepriklausomą Lietuvą kovoti. ,1939 VI 15 Lietuvos vyriausybė paskyrė advokatą A. šalną Lietuvos garbės konsulu Bostone.

Lietuvių tremtinių masėms vakarų Vokietijoje atsiradus, B. lietuviai, dar prieš BALFo susiorganizavimą, pirmieji savo iniciatyva pradėjo siuntinius siuntinėti pusbadžiams tremtiniams.

Bostonas 1) lošimas kortomis, artimas vistui ir lomberiui, išrastas XVIII a. pabaigoje JAV anglų apsuptame Bostone. Buvo madingas ypač Europoje XIX a. pusėje. Lošia 4 asmenys.

2) Lėtesnė valso atmaina JAV (Bostone).

Bostono Liefcuviszkas Laikrasztis ėjo 189,5 nuo lapkričio 1 d. ligi gruodžio 27 d. Iš vi so teišleista 7 numeriai. Sudarę bendrovę, laikraštį pradėjo leisti M. Norkūnas su A. Zdanavičiumi, redaktoriumi pasikvietę kun. J. žebrį, kuris vienas visus numerius ir prirašydavo. Zdanavičiui su skaitytojų adresais iš Bostono dingus (prenumeratorių tebuvo 108), Norkūnas, sukvietęs pajininkus, spaustuvę pardavė kun. J. žebriui, o šis ją iškėlė į Waterbury, Conn: ir ten nuo 1896 II 27 pradėjo leisti Rytą.

Bostono simfonijos orkestras suorganizuotas 1881 H. L. Higginsono iš 67 orkest-rininkų, vėliau praplėstas ligi 96. Pirmasis dirigentas G. Henschel; 1924—1950 Kousse-vitzky jį ypač išgerino. Nuo 1951 diriguoja Ch. Munch. Vis šeštadieniais per metus duoda 24 koncertus abonentiniams klausytojams, irgi lankosi kituose didmiesčiuose.

Bostono skerdynės įvyko 1770 III 5, kai būrys bostoniečių apmėtė akmenimis 7 anglų kareivius, kurie reaguodami paleido į minią šūvius, nukaudami 5 ir sužeisdami kitus 5. Protesto mitinge gyventojams pareikalavus, mieste stovėję 2 pulkai buvo perkelti į Castle salą. šis įvykis, pirmasis revoliucijos dramos aktas, kasmet ligi 1783 būdavo iškilmingai minimas, o 1888 Common parke jo aukoms pagerbti pastatytas paminklas.

Boston Tea Party vadinama grupės bostoniečių akcija 1773 XII 16 prieš britų parlamento nutarimą apkrauti mokesčiais į Bostono uostą atgabenamą arbatą. Amerikiečiai kolonistai atsisakė mokėti. Tuomet uoste buvo 3 britų laivai su 342 dėžėmis arbatos. Pagal Massachusetts valstybės įstatymus laivas negali išplaukti iš uosto, neiškrovęs atgabentų prekių. Todėl grupė žymių bostoniečių, apsimetę indėnais, įsiveržė į laivus ir išmetė į jūrą arbatos dėžes. Už tai britai uždarė uostą.

Biostrychus ž. žievėgraužis.

Bostrom 1) Christopher Jacob (1797—1866) švedų filosofas, Uppsalos universiteto profesorius. Prieš jo metu vyravusią Švedijoje materialistinę ir pesimistinę filosofijos kryptį B. sukūrė „racionali-nio idealizmo” sistemą, panašią į Leibnizo ir Schellingo pasaulėžiūrą. Jo veikalai išleisti 1883—190L

2) Erik Gustav (1842—1907) švedų politikas. 1891—1900 ministeris pirmininkas. Paaštrino santykius su Norvegija, ir dėl to vėliau Norvegija atsiskyrė nuo Švedijos. 1902—1905 vadovavo liberalų kabinetui.

Boswell James (1740—1795) anglų rašytojas. Edinburge baigęs teisių mokslus. Be raštų, kuriuose jis aprašė savo keliones kituose kraštuose, 179,1 išsp. Life of Samuel Johnson, kur psichologinei biografijai pirmas pavartojo eksperimentinį metodą žmogaus būdui nustatyti.

Percy Fitzgerald B. autobiography 1912; G. B. Tinker a. F. A. Pittle A new Portrait of B. 1927.

Boswellia sacra Flueck. Burseraceae šeimos medis, augąs Arabijoje ir Afrikoje, šio medžio smala (Gummi olibanum) degdama maloniai kvepia. Senovėje Egipto šven-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5192-0=5192 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai