Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/18

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Rusų okupacijos laikais teveikė skurdi pradž. mokykla, kuri nepriklausomybės laikais buvo jau 5 komplektų pradžios mokykla dideliuose mūro namuose. 1908 kun. P. Jakubėno, kun. K . Rimkevičiaus, S. Dagilio rūpesčiu buvo įst. 4 klasių vidurinė mokykla. 1917 atidaryta Saulės dr-jos gimnazija, 1919 pradžioje perimta vietos savivaldybės, 1924 tapusi valstybine gimnazija, kuriai 1932 pastatyti nauji rūmai.

1912 M. Yčo iniciatyva buvo įst. akcinė spaustuvė, kun. P . Jakubėno globojama, veikusi ligi I pas. karo. Po karo daug jos akcijų buvo įsigijęs dr. J. Šliūpas. Vėliau ji perėjo į privačias rankas. B. buvo leidžiami laikraščiai ir žurnalai: Biržų žinios 1922— 1944, Mūsų žodis 1922— 1940, Artojas 1924— 1926, Biržiečių Balsas 1925—-1926, Krikščionybės Sargas 1926—1927, Sėjėjas 1926— 1936 ir dar moksleivių laikraštėlių.

1927 aps. savivaldybės pirmininko dr. J. Mikelėno iniciatyva buvo įst. Biržų muzėjus, kuriame pavyko sukoncentruoti daug archeologinių, istorinių senienų ir kitų B. ir apskrities kultūrinių paminklų. Kultūriniame B. gyvenime didelį vaidmenį vaidino 1919 P. Kregždės ir P. Variakojo iniciatyva įst. dailės draugija Mūza, veikusi ligi bolševikų okupacijos ir ruošusi dramos spektaklius, kurį laiką juos režisuojant B. Dauguviečiui, paskiau J. Kutrai, M. Plepiui ir K. Kregždei. Nuo 1920 veikė vargonininko P. Lukoševičiaus organizuotas šaulių choras, su dideliu pasisekimu dalyvavęs ir latvių dainų šventėse.

Ūkinę pažangą skatino 1908—1914 veikęs, kun. P . Jakubėno iniciatyva įst. valstiečių ž. ū. ratelis, ruošęs paskaitas ir aprūpinęs ūkininkus trąšomis ir pagerintos veislės gyvuliais, taip pat prieš I pas. karą įsisteigęs ir karo metu nusmukęs kooperatyvas Aitvaras, nepriklausomos Lietuvos laikais susikūrusi akc. b-vė Agaras (vėliau virtusi privatine įmone). Astravo dvare prie B. veikė linų apdirbimo fabrikas Siūlas. Įvairių kultūrinių organizacijų B. veikė ligi 50. Ką tik spaudą leidus, čia įsikūrė Januševičiūtės vedamas knygynas, o kun. Jakubėnas klebonijoje įkūrė bibliotekėlę. Apie 1920

Biržų herbas

Biržuose paminklas žuvusiems už Nepriklausomybę

Biržų Romos katalikų bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+2454-0=2454 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai