Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/193

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Brachium saeculare (lot.) valstybės pagalba Bažnyčiai. B. S. buvo praktikuojama ne tik viduramžiais, bet ir seniau. 1927 IX 27 Lietuvos konkordatu, B. S. Lietuvos valstybė teikdavo šiais atvejais: 1) atstačius dvasininką arba atėmus iš jo bažnytinę beneficiją, 2) uždraudus vilkėti dvasininko drabužiais, 3) renkant valstybės įstatymų leistą rinkliavą Bažnyčios reikalams.

P. Malakaubkis Viešosios bažnytinės teisės 1931; J. Prunskis Comparative law in Lithuania’s Concordat 1945.

Brachyura ž. Krabai.

Bracke ž. Desrousseaux Alexsandr.

Brackman Albert (1871—1952) vokiečių istorikas, nuo 1929 Prūsijos archyvų direktorius. Leidinio Monumentą Germaniae historica centrinės direkcijos narys, Germania pontificia vyriausias bendradarbis. Išsp. Menschen die Geschichte machten 3931, Die Anfänge des polnischen Staates 1934, Der mittelalterliche Ursprung Nationalstaaten 1936, Krisis und Aufbau in Osteuropa 1939, Ges. Aufsätze 1941.

Brackton Henry (Henry de Bratton) (m. 1268) anglų teisininkas, karaliaus kurijos teisėjas, vienas pirmųjų pradėjęs tyrinėti anglų teisę, parašęs De legibus et con-suetudinibus Angliae libri quinqué, kurį 1915—1922 išleido G. E. Woodbine.

Braconidae ichneumonų grupės vabzdžių parazitai.

Brač, ital. Brazza, Dalmatijos pakrančių sala Jugoslavijoje. 395 km2, 28.000 gyv. (1950). 1420—1797 priklausė Venecijai, paskiau ligi I pas. karo Austrijai-Vengrijai. Randama asfalto ir marmoro.

Bračiulis Pranas (Bradchulis Francis; 1869 XI 6 Alytaus aps. Seirijų vi. Onciškiu k. — 1952 VI 1 Wilmette, 111. JAV) pirmasis lietuvis advokatas JAV. Baigęs Seirijų prad. mokyklą ir Gardino keturių klasių miesto mokyklą, 1886 atvyko į Chicagą. 1893 išėjo High and Manual Training School ir 1894—1896 mokytojavo Chicagos prad. mokyklose. Paskiau stojo į Lake Forest universiteto teisių fakultetą, kurį 1900 baigęs, stojo į advokatūrą Chicagoje. Nuo 3892 dalyvavo JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime kaip „Lietuvių Mokslo Draugystės Amerikoje” narys. Nuo 1901 būdamas SLA nariu ir nuo 1910 jos įstatų komisijos nariu, 1911 su Lopatla, Birštonu ir Tareila pagamino naują SLA konstituciją, pagal kurią SLA iš paprastos pašalpinės draugijos buvo perorganizuota į Frater-nalę Draudimo Draugiją. 1911 III 28 Chicagoje inkorporavo Lietuvių Tautines Kapines ir 1911—1916 buvo jų direktorių pirmininku. 1920 atvyko į Lietuvą ir, lietuviams Vilnių paėmus, 1920 IX 3 — X 9 kartu su M. Romeriu ir Fridmanu buvo Vilniaus apygardos teismo teisėju ligi Želigovskio Vilniaus užgrobimo. 1921 V — 3922 V buvo Kauno apygardos teismo nariu. Po to grįžo į JAV. 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos respublikos, B. iniciatyva JAV buvo organizuotas Amerikos Lietuvių Komitetas Klaipėdos Kraštui vaduoti, kuris Klaipėdos krašto reikalams surinko ligi 4000 dol.

B. bendradarbiavo ir Amerikos lietuvių spaudoje ir atskirai išspausdino Kristaus Teismas ir jo Teisėtumas 1911.

Bračs Augusts (g. 1880) latvių rašytojas. Jo poezijoje vyrauja sąmoningai pabrėžiamas intelektualizmas. Išsp. prozos knygas Aukšta ėna 1905, No atzišanas koka 1910, eilėraščių rinkinius Domas pusnakti 1913, Drupas 1914, teorinius raštus — Rakstnie-clbas teSrija 1905—1906, Pareizrunas ma-clba 1922.

Bradauskas-Barzda Juozas (g. 1896) Kauno aps. Babtų vl. Maniškių dv.) inžinierius. 1915 baigė Smalensko gimnaziją, 1928 LU technikos fakultetą. 1916 Peter-hofo karo mokyklą, 1921 augštuosius karininkų kursus. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo pakeltas į pulkininko laipsnį. 1930 karo butų skyriaus viršininkas, 1939 internuotųjų lenkų stovyklų viršininkas. Vokiečių okupacijos metu Rentinio b-vės direktorius. Bendradarbiavo Mūsų žinyne, Karde.

Braddock JAV miestas Pennsylvanijoje prie Pittsburgho; 16.470 gyv. (1950). Metalo pramonė, vielos, plieno dirbinių, švino vamzdzių, cemento fabrikai. 1898 čia būta ligi 100 lietuvių, 1914 jau 497. Liet šv. Izidoriaus parapija, kelios organizacijos, Liet. Vyčių vedama sekmadieniais lietuviškoji radijo valanda.

Bradesa Utenos aps. Užpalių vi. upelis, Šventosios (Neries) kair. intakas, 9,8 km ilgio. Teka iš Bradeso ežero ir įteka į šventąją žemiau Užpalių miestelio.

Bradesiai Antazavės vi., Zarasų aps. 1933 P. Tarasenka atliko bandomuosius archeologinius kasinėjimus Tilteliomiškio piliakalnyje, kur aptikta rytų Lietuvos piliakalnių kultūrai būdingų radinių.

Bradesas Utenos aps. ežeras Daugailių ir Utenos vi. riboje. Ežeras apie 1 km ilgio, 37,2 ha ploto. Išteka Bradesa

Bradesų šilelis Zarasų aps. 5 km nuo Antazavės . Miškas 58 ha, su vyraujančia pušimi. Medynai daugiausia brandūs, III augštumo. šio miško medžiaga plukdoma per Sartų ežerą į šventąją.

Bradford Gamaliel (1863—1932) JAV rašytojas, suradęs originalų būdą istorinėms biografijoms rašyti. Išsp. Confederate

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5086-0=5086 wiki spaudos ženklai).