Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/209

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Brastos miškas Rokiškio aps. 50 ha ploto. Auga pušys, eglės, beržai. Vidutinio amžiaus, IV augštumo.

Brastos spaustuvė Lietuvos Brastoje Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 įk. specialiai protestantų raštams spausdinti lenkų kalba. Ją vedė Bernotas Vojevodka ir Andrius Trzeeie.skis, o padėti 1556 iš M. Lietuvos buvo kviečiamas ir Jonas Maleckis. žymiausias tos spaustuvės darbas yra vad. Brastos Biblija, išsp. 1560. Spaustuvė veikė ligi 1567. Mat, Mikalojaus Radvilos sūnus, vad. Našlaitėlis, priėmęs katalikybę, uždarė spaustuvę L. Brastoje, perkėlė į Vilnių ir paskiau atidavė Vilniaus jėzuitų akademijai, o B. S. leidinius naikino, ypač ten išspausdintą Bibliją, kurios daug egzempliorių buvo išsaugota tuo būdu, kad buvo nuplėšiami jų antraštiniai lapai.

Brastos taika. 1917 XI 8 bolševikams pasigrobus valdžią Rusijoje ir apėmus kariškai visiškai iširusi frontą, jų pradėta rūpintis ir formaliu karo sustabdymu. X I 20 jie pavedė rusų armijų vadui Duchoninui pradėti paliaubų derybas, ir XI 21 pasiūlė sąjungininkų valstybėms daryti bendrą taiką. Atsisakęs Duchoninas buvo pakeistas Krylenkos, kuris XI 23 pasiūlė patiems kareiviams pradėti derybas. Sąjungininkams nieko neatsakant, .sovietų valdžia X I 28 tiesiogiai kreipėsi į vokiečius, kurie XI 29 pasiūlymą priėmė ir XII 2 sovietų taikos delegacija, A. Joffės vadovaujama peržengė frontą ir pasiekė L. Brastą. Vokiečiams vadovavo gen. Hoffmann. XII 2 — XII 5 pasikeista siūlymais, kurių abi pusės .nepriėmė, paliaubas pasirašydamos XII 7 — XII 17 laikui. XII 15 paliaubos pratęstos ligi 1918 I 12. XII 22 taikos derybos vėl pradėtos. Joffe pasiūlė taiką be aneksijų ir kontribucijų, visoms tautoms dėl savo likimo paliekant laisvai pasisakyti. Centrinių valstybių atstovai šį principą priėmė, tik jį kitaip sumesdami, — būtent, kad Latvija, Lietuva ir Lenkija, jau pasisakiusios apie ryšių nutraukimą su Rusijos valstybe, šios sutarties nebeliečiamos. Su tuo nesutiko sovietų delegacija, nutraukė derybas ligi I 4 ir tik vokiečiams ultimatumą

Brasta Brastos Biblijos antraštinis lapas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+2342-0=2342 wiki spaudos ženklai).