Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/214

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


būnolo teisėjas č. Butkys buvo išrinktas bendruomenės teisėju. Stovyklos ligoninėje dirbo gyd. Miliauskas. B. augštosios technikos institute mokėsi lietuvių, kurie gyveno specialioje studentams įrengtoje stovykloje. J. Mikuckis išleido eilėraščių knygą, o V. Jakoviekas mėgino kurti leidyklą, kuri išsp. kalendorėlį, anglų kalbos žodynėlį, Vytį.

Braunštemas Albertas (g. 1872 XI 1 Marijampolėje). Baigęs Marijampolės gimnaziją, stojo į Charkivo universiteto medicinos fakultetą, kurį pabaigė 1897 ir buvo paliktas universitetinės klinikos ordinatoriumi. 1899 medicinos dr. Iš Charkivo į Maskvą išsikėlęs, tenykščio universiteto buvo komandiruotas į Vokietiją pasitobulinti. 1903— 1905 B. dirbo prof. Leideno asistentu ką tik Vokietijoje įkurtame vėžio tyrimo institute. Grįžęs iš komandiruotės, buvo išrinktas Maskvos universiteto priv. docentu ir Maskvos vėžio instituto laboratorijos vedėju. Paskiau išrinktas vidaus ligų diagnostikos ir terapijos katedros profesoriumi ir vėžio instituto direktoriumi, kuriuo išbuvo ligi 1920, kol pabėgo pradžioje į Berlyną, kur jis dėstė augštojoje m okykloje ligi hitlerinio perversmo, paskiau dirbo Paryžiuje Curie institute. Vokiečiams okupavus Paryžių, jis pabėgo į JAV. Nuo 1942 B. dirbo vėžio laboratorijoje prie New Yorko universiteto ligoninės Ballevue. Paruošė mokslo darbų apie kovą su vėžio liga ir paskelbė per 40 mokslo darbų iš įvairių medicinos sričių.

Brausewetter Hans (1889 Malagoje-1945 Londone) vokiečių teatro ir filmos aktorius. Ilgai vaidinęs Maxo Reinhardto teatruose Bėrlyne, paskiau dalyvavo 50 nebyliose filmose.

Bravackis Jonas (apie 1795 Užnemunėje — 1876 XII 8 Paryžiuje) Vilniaus ir Varšuvos universitetų daktaras, dalyvavęs 1812 žygyje ir 1831 sukilime Lietuvoje. Po to emigravo Prancūzijon, kur gyveno ligi mirties.

Bravada (pr.) pagyros, gyrimasis, didžiavimasis.

Bravais Auguste (1811—1863) prancūzų fizikas ir matematikas, ypač pasižymėjęs darbais iš kristalografijos. Nuo 1841 Paryžiaus politechnikos fizikos profesorius. Išsp. Application de la théorie des assemblages à la cristallographie 1849, Mémoire sur les polyèdres de form e historique 1849.

Bravi (daugiskaita iš it. bravo— drąsus) XVII—XVIII a. Italijos nuotykių jieškotojai, už pinigus padarą visokį jiems pavestą nusikaltimą, daugiausia slaptą žudymą.

Bravo, bravissimo (it.) — labai gerai; koncertų ir vaidinimų žiūrėtojų posakis vaidybai ar koncertui savo pasitenkinimą reikšti.

Bravoras (lenk.browar iš vok. Brauerei) įmonė alui arba spiritui gaminti. Ligi 1896 Lietuvoje jų būta beveik kiekviename dvare.

Bravūra (it.) muzikoje reiškia tobulumą, kilnumą. Kartais ir kitose srityse vartojama drąsos, narsos prasme.

Bravūrinė arija (it. aria di bravūra) tokia, kur iš dainininko reikalaujama daug bravūros, drąsumo.

Brazaitienė-Proscevičiūtė Vlada (g. 1917 XII 25 Tauragėje). Gimnaziją baigė Tauragėje 1935; lietuvių literatūrą ir pedagogiką studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų ir teologijos-filosofijos fakultetuose 1937— 1940, filosofijos fakultete 1941 — 1943. Nuo 1940 mokytoja Vilniaus mergaičių, paskiau Kauno IV gimnazijose; 1949—1951 Balfo įgaliotinė prancūzų zonai. Eilėraščius pradėjo skelbti nuo 1930 periodikoje — Ateityje, ¡Naujojoje Vaidilutėje, Naujojoje Romuvoje, XX Amžiuje, Aiduose; ten pat rašė kritikas ir publicistiką. D rama Profesorius Vizgirda buvo išspausdinta Aiduose. Išvertė Grillparzerio Vienuolynas prie Sandomiro ir Vargšas muzikantas 1940.

Brazaitis 1) Juozas (.1850 I 3 Šiaulių aps. Šiaulėnų vi. Varnionių k. — 1926 IV 19 Anykščiuose) gydytojas. Mokėsi Šeduvos dviklasėje mokykloje, 1882 — 1871 Šiaulių gimnazijoje ir 1871—1876 Petrapilio karo medicinos akademijoje, čia studijuodamas, buvo Petrapilio lietuvių studentų būrelio nariu ir bendradarbiavo 1875 — 1876 slaptai leistame rankraštiniame laikraštėlyje Kalvis Melagis, kuriame buvo atmušti Ad. Mickevičiaus Vilijos B. vertimas ir eilėraštis Išvažiavimas iš namų studento. Tuo pačiu metu šiek tiek perredagavo ir P. Vileišio Petrapilyje 1876— 1877 legaliai išleistąsias lietuviškas populiarias knygutes. Baigęs akademiją, kaip stipendininkas turėjo atitarnauti 5% metų kariuomenėje. Tarnavo Kaukaze, dalyvavo rusų— turkų kare. Paskiau ligi 1884 tarnavo pulko gydytoju Liepojoje, Kretingoje, Šiauliuose. Nuo 1884 vertėsi laisvąja praktika Kupiškyje. 1885 V 18 — 1894 II 24 Ukmergės aps. rajoninis gydytojas Kupiškio vi. Pajuodupyje ir Taujėnuose. Gubernatoriaus Klingenbergo iš tarnybos atleistas, vertėsi laisvąja praktika Kavarske, Salose, Ukmergėje, Anykščiuose. 1916—1921 dirbo gydytoju Rusijoje, 1921 grįžo

J. Brazaitis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5131-0=5131 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai