Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/231

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Brazis Algirdas (g. 1915 II 9 Chicago, 111.) dainininkas, baritonas. Mokėsi Morton augšt. mokykloje ir Cicero Junior College. Vėliau studijavo teisę Kent Law School Chicagoje ir De Paul universitete. Muzikos smuiką pradėjo mokytis 1924 pradžioje. Nuo 1936 at-sideda vien menui, iš tenoro pereidamas į baritoną. Dainavimą studijavo iš Bianco Saro jo ir Dimitri jaus Onofrejo, kol jų buvo galutinai operai prirengtas. B. anksti pradėjo koncertuoti lietuvių tarpe, ir 1938 su Pirmyn choru koncertavo Lietuvoje. 1939—1940 Metropolitan Concert Co. dalyviu koncertavo JAV didmiesčiuose, 1941 Carmen operoje dainavo Escamillo rolę, 1942 The Mid West Opera Co. dainavo Traviatoje, Rigoletto ir kt. Chicago Tribune varžytynėse vidur, vakarinių valstybių geriausiajam dainininkui išrinkti laimėjo antrą vietą. 1943 dainuoja Chicago American Opera Co. Rigoletto operoje, Grant Park koncertuose su simfoniniu orkestru, Soldier-Field stadione Carmen operoje, Girl From Sanjak premjeroje. 1944 laimėjo 3 metų kontraktą su Chicagos Opera Co. varžytynėse ir dainavo Universal Opera Co. Paskiau tapo WGH radijo stoties Theatre of the Air programų nariu. Kompozitorių koncerte prie Chicagos univ. dainavo Orfėjaus ir Euridikė operoje. 1947 laimėjo kelerių metų kontraktą San Carlo Opera Co. varžytynėse. 1948 dainavo Hansel and Gretel operoje, Chicago Municipal Opera Co. koncertuose, 1949 New Yorko Opera Co. dainavo Cavalleria Rusticana operoje. 1951 IV 18 suruošė savo koncertą Carnegie Hall New Yorke. Po to koncerto buvo pakviestas į Metropolitan operą baritonu, taip pat ir į Olandijos operą nuolatiniu solistu. Nuo 1951 nuolatos dalyvauja Metropolitan operos pastatymuose.

Braziukaitis Kajetonas (1863 Stakliškių vi. Pokrovų k. — 1944 IX 7) knygnešys. Baigęs Veiverių mokyklą, ūkininkavo ir tuo pačiu laiku gabeno ir platino lietuvišką spaudą, nekartą rusų policijos gaudomas. Nepriklausomoje Lietuvoje gaudavo knygnešiams skirtąją pensiją.

Braziūkų girininkija šakių miškų urėdijoje, šakių aps. 3119 ha ploto. Miškas sudarė vieną masyvą, padalintą į S eiguvas. Vyrauja pušynai su juodalksnio priemaiša (12%). Augiavietės vietomis pustomųjų smiltynų.

Braziulienė - Novodzielskaitė Barbora (1838 Gruzdžių vi. Bučiūnų k. — 1934 III 13 Gruzdžių vi. Laumakių k.) Juozapo Braziulio žmona, dalyvavusi 1863 sukilime, tiekdama sukilėliams maistą ir gelbėdama sužeistuosius.

Braziulienė-žebrytė Eleonora Stasė (g. 1915 V 9 Kaune) dainininkė. 1933-1936 studijavo dainavimą T. Pavlovskio, Karnavičienės ir A. Likanderio dainavimo studijose Kaune. Dainavo Kauno radiofone. 1939—1940 buvo Darbo Rūmų muzikinio teatro bendradarbė ir 1943—1944 Kauno valst. teatro operetės bendradarbė- kandidatė. Nuo 1944 tremtyje dainavo koncertuose bei bažnytinėse pamaldose Ravensburge, Offenburge. 1945—1946 Lietuvių Liaudies Dainų ir Tautinių šokių Sambūrio narė. 1945—1947 bendradarbiavo UNRRA tarptautiniame muzikiniame teatre. 1949 dalyvavo Lietuvių Scenos Mėgėjų vaidinimuose Rave.nsburge. Į JAV atvykusi 1949, yra Čiurlionio ansamblio dainininkė Clevelande, Ohio. Dainuoja Lietuvių Radio Klubo transliacijose.

Braziulis 1) Alfonsas Vytautas (g. 1900 II 25 Šiaulių aps. Gruzdžių vi. Laumakių k.) žurnalistas. 1920—1924 lankė Tautos Teatro studiją ir 1922 Eltos žurnalistikos kursus. 1919 —1921 Lietuvos kariuomenės savanoris ir 1923 Klaipėdos krašto išlaisvinamojo žygio dalyvis. 1923 — 1925 knygų leidyklos Vaiva reikalų vedėjas. 1926 Šiaulių Naujienų redaktorius, 1926—1927 Eltos vidaus korespondentas, 1930—1932 7 Meno Dienų redaktorius. 1936—1938 Kauno miesto darbo inspekcijos sekretorius, 1938-1940 Draudimo Kasos kontrolierius ir 1940 — 1944 Kauno Radiofono žinių redaktorius.

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1918 pradžioje Darbo Balse (Vilniuje), paskiau Lietuvos žiniose, Ūkininke, Lietuvos Aide, Trimite, Naujojoje Romuvoje, Literatūros Naujienose, Kultūroje, Karyje, Jaunime slapyvardžiais Alfonsas Gelmė, A. Lauma-kys, A. Vėjavaikis, Ed. Vingėla, E. Vid-

A. Brazis

E. Braziulienė

V. A. Braziulis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4283-0=4283 wiki spaudos ženklai).