Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/238

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ten mokėsi graviruotojo darbo. Iš Rygos išvyko i Ameriką ir ten dirbo įvairiose dirbtuvėse formų kirtėju, lankė Cooper Union mokyklą ir Arts Students League mokyklą. 1898 išvyko mokytis į Paryžių ir 1900 Paryžiaus parodoje už kaikuriuos savo darbus gavo žalvario medalį. Grįžo į JAV jau žinomu medalistu. 1909 jo darbo prezidento Lincolno atvaizdas buvo parinktas dėti kalamose JAV vieno cento monetose. Senesniuose .centuose, kurių buvo nukalta 22.100.000 vienetėlių, po Lincolno atvaizdu buvo dedamos ir B. vardų ir pavardės raidės V. D. B., bet vėliau jos buvo išskustos. B. kaip skulptorius, medalistas ir plaketų kūrėjas buvo plačiai žinomas ir vertinamas. Jis pagamino prezidento Theo-doro Roose velto, James Whistler,io, C. Schurzo ir kt. medalius portretus.

Kadangi jis kaip iš Lietuvos kilęs buvo laikomas JAV lietuviu, tai kiti ir jo pavardę sulietuvino į Baranauskį, nors nei jis, nei jo tėvas niekada tokios pavardės nesi-skelbdavo.

Brennerio perėja žemiausioji (1370 m) Alpių kalnų vieta, pro kurią patogiausia keltis per Alpes. Ir romėnų laikais ji buvo žinoma ir naudojama. Dabar savo reikšmės irgi nenustojo. Per B. P. yra nutiesti geležinkelis tarp Innsbrucko Austrijoje ir Bolzano Italijoje ir autostrada.

Brenšteinas (Brensztejn) Mykolas (1874 X 2 Telšiuose — 1938 III 29 Vilniuje) Lietuvos praeities ir kultūros tyrinėtojas. Kilęs iš XVIII a. nuo Švedijos į Lietuvą atkeliavusios šeimos. Dar jaunas susidomėjo Lietuvos, ypač Žemaitijos praeitimi, archeologija, etnografija ir pradėjo savarankiškai rinkti etnografinę ir kultūrinę medžiagą, o nuo 1893 tais klausimais pradėjo bendradarbiauti lenkų spaudoje, publicistinius str. Ze žmudzi spausdinti Petrapilio lenkų Kraj savaitraštyje. Nuo 1910 gyveno Vilniuje ir dirbo lenkų laikraščio Goniec Wilenski redakcijoje, šiam laikraščiui susijungus su Kuryer Litewski, buvo jo redakcijos narys ligi 1915. 1916—1919 lenkų draugijos visuomenės darbui remti statistikos skyriaus vedėjas. 1919 rudenį įsikūrus Vilniuje lenkų universitetui, stojo į to universiteto biblioteką rankraščių skyriaus vedėju. Be to, tuo pačiu metu buvo ir lenkų Mokslo Mėgėjų Draugijos muzėjaus vedėju, ir tam muzėjui atidavė žymią savo Žemaitijoje surinktųjų kolekcijų dalį. Kitą tų rinkinių dalį atidavė Varšuvos etnografijos muzėjui. Ir Krokuvos muzėjai iš jo gavo labiausiai Viekšnių valsčiuje surinktą žemaičių moteriškų drabužių kolekciją. 1937 B. buvo išrinktas Vilniaus lenkų universiteto garbės daktaru. Apie Lietuvą rašė žurnaluose, laikraščiuose ir rinkiniuose: Athenaeum Wilenskie, Dziennik Wilenski, Kuryer Litewski, Ma-terjaly do antropologji, archeologji i etno-grafji, Naokolo Šwiata, Nauka Polska, Przegląd Historyczny, Przegląd Księgars-ki, Przegląd Wspölczesny, Przewodnik Naukowy i Literacki, Rocznik Towarzyst-wa Przyjaciöl Nauk, The Studio, Wiado-mošci Archeologiczne, Wielka Encyklope-dja Illustrowana, Polski Slownik Biogra-ficzny. Atskirai išsp. Druki litewskie 1906, Krzyže i kapliczki žmudzkie 1906, Zapom-niane narzędzia muzyczne litewskie 1907, Informator o towarzystwach na Litwie 1914, Bractwa trzezwošci na Litwie 1856— 1863, 1918, Spisy ludnošci m. Wilna z oku-pacji niemieckiej 1919, Biblioteka univer-sytecka w Wilnie do r. 1833, 1922 (21925), Tadeusz Dowgird 1922, Zarys dziejöw lud-wisarstwa na ziemiach b. W. Ks. Lit. 1924, Teatr szkolny w Krožach na žmudzi 1925, Dajny litewskie zapisane przez A. Mickie-wicza 1927 (kartu su prof. J. Otrębskiu), Wincenty Wizbor Bohdanowicz 1928, Mickiewicz odpolszczony 1930, A. H. Kirkor 1930, Dionizy Paszkiewicz 1934. Rankraštyje paliko Kražių gimnazijos istorija.

1933 VIII lankydamasis Kaune, susipažino su visomis čia veikusiomis mokslo įstaigomis ir paruošė objektyviai parašytą Lietuvos mokslo įstaigų apžvalgą, kurią išspausdino rinkinyje Nauka w Polsce ir skyrium — Nauka w Republice Litewskiej 1934. žymesnieji jo straipsniai, atskirai neišspausdintieji: Cmentarzysko Patumszelu Kapaj 1896, Wykopalisko na folw. Rajnie 1898, Szkoia o. o. Bernardynow w Telszach 1900, Telsze. Dzieje miasta 1902, Przyczyn-ki do etnografji Lltwy 1907, Dwa listy M. Akielewicza 1911, Zegarmistrzowstwo wi-lenskie w XVI—XVII w. 1923, Bibliografja utworöw A. Mickiewicza przeiožonych na język litewski 1927, Filomata w Krožach 1928.

Brentano 1) Clemens (1778—1842) vokiečių vėlyvojo romantizmo poetas. Su Arnimu rinko vokiečių liaudies dainas (Das Knaben Wunderhorn 1805—1808). Po neramios jaunystės vėliau palinko į mistinį religingumą. Pradžioje katalikybe domėjosi tik estetiškai. Didelės fantazijos ir gilių jausmų poetas. Vokiečių katalikus jis veikė savo giesmėmis Geistliche Lieder, taip pat surašydamas Katharinos Emmerick regėjimus. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus atsidėjo krikščioniškai labdarai, ku-

M. Breinšteinas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5072-0=5072 wiki spaudos ženklai).