Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/259

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mos Studiją, ir buvo priimtas į Valstybės Teatrą, kur išdirbo iki 1943 — 1944 sezono pabaigos. Dirbdamas Valst. Teatre, buvo nuolatinis Kauno Radiofono bendradarbis ir vienas iš keturių Linksmųjų Brolių. Tremtyje, Vokietijoje, 1945—1949 dirbo Augsburgo Lietuvių Dramos Teatre ir dalyvavo beveik visuose to teatro vaidinimuose, čia savaimingai sukurdamas Vinco Kudirkos vaidmenį. 1949 atvyko į JAV ir įsijungė į Lietuvių Teatrą Chicagoje. Vaidindamas svarbiausią vaidmenį, kurį laiką dirbo suktame garsiniame filme — Mažojo žmogaus gyvenimas (K. Binkio — Generalinė repeticija). Chicagoje gyvendamas, suorganizavo Linksmuosius Brolius, o jiems iširus — Tris Laiminguosius. Dalyvauja lietuvių radijo valandėlėse ir kultūriniuose parengimuose. Kaip aktorius jis yra gabus charakterio kūrėjas.

(Brynk) 2) Jurgis (a. 1800—1881) S. Konarskio bylos dalyvis. Alytuje dirbdamas mokytojo darbą, susipažino su S. Konars-kiu ir paliko jo šalininkas. 1836 Konarskio byloje areštuotas ir 1839 ištremtas į Ner-činską Sibire. 1858 grįžo į Švenčionis, bet už dalyvavimą demonstracijoje 1862 vėl ištremtas į Permės gub. Pauralyje.

(Brynk) 3) Liudvikas Baltramiejus (1805 — 1874) Varšuvoje) nuo 1871 Amateno vyskupas, Lucko žitomiro sufraganas. Mokėsi ir Vilniaus vyr. seminarijoje. Nuo 1870, vysk. Borovskį pašalinus, valdė vyskupiją.

Brinkmann 1) Carl (g. 1885 Tilžėje) vokiečių ekonomistas istorikas. Išsp. Englische Geschichte 1815—1914, 21936, Wirtschaftsformen und Lebensformen 1944, Soziologische Theorie der Revoliution 1948, Wirtschaftstheorie 1948.

2) Roland (g. 1898) vokiečių geologas, mesozojinės eros sedimentinių sluogsnių ir jų fosilijų tyrinėtojas. Lietuvoje tyrinėjo prie Papilės Ventos krante paviršiun išeinančius Juros periodo sluogsnius. Išsp. Der Dogger und Oxford des Südbalticums (Jahrb. d. preus. Geol. Landanti. 1923), Der ostpr.-litauische Dogger und Unteroxford (Sehr. d. physik.-oek. Gesellsch. zu Königsb.).

Brinton Daniel Garrison (1837 — 1899) amerikietis etnologas lingvistas, baigęs 1858 Yale universitetą. 1874—1887 leido Medical and surgical reporter, nuo 1884 etnologijos profesorius Academy of Natural Sciences Pliiladelphijoje, 1886 — 1899 Pensylvanijos universiteto etnologijos ir lingvistikos profesorius. Išsp. The myths of the New World 21876, Races and peop-les 1890, Religions of primitive peoples 1897, Library of aboriginal american lite-rature 1882—1890.

Brintskapis Panevėžio aps. ,Naujamiesčio vi. Drūseikių k. laukuose senkapis, žmonių padavimais, tai esą iš senovės išsilikę milžinkapiai. Imant molį, buvo rasta didelių žmonių kaulų ir didelė apyrankė.

Brio arba con brio, brioso muzikoje reiškia gyvai.

Briocus (Brieuc), keltų vienuolis, šventasis (šventė V 1), V a. iš Cardigano (p. Wales) atvyko į Armoriką (Bretaniją) ir čia įkūrė jo vardu vadinamą Saint Brieuc vienuolyną.

Briologas — samanų tyrinėtojas.

Briologija botanikos skyrius, tyrinėjąs samanas.

Brion Marcei (g. 1895) prancūzų rašytojas ir kritikas, skatinęs prancūzus naudotis kitų tautų sukurtomis vertybėmis. Išsp. Bartholomé de las Casas 1927, Turner 1929, La folie Céladon 1935, Le théâtres des esprits 1941, Un enfant de la terre te du ciel 1943, Génie et destinée 1937—1945.

Brionų salynas Adrijos jūroje priešais Polos uostą; 12 kreidinių salų (iš viso ligi 10 km2), kurių didžiausia Brioni Maggiore. Nuo 1945 priklauso Jugoslavijai. Briotet Jokūbas (1746 Thorey Burgundijoje — 1819 Vilniuje) Vilniaus universiteto profesorius. Mediciną nuo 1768 studijavo Paryžiuje. 1777 vyskupo I. Masalskio pakviestas, pradėjo dėstyti anatomiją vyriausiojoje Vilniaus mokykloje (ligi 1773 buvusioje akademijoje). Nuo 1787 praktinės chirurgijos profesorius, nuo 1791 Lietuvos kariuomenės vyresnysis chirurgas. 1806 Vilniaus universiteto pavestas, įsteigė chirurginę kliniką. »Nuo 1811 dėl sveikatos profesūrą metė ir ligi mirties gyveno Vilniuje. Išsp. Discour préliminaire sur la chirurgie 1768.

Bryozoa (Polyzoa, Ectoprocta)) Vermoi-dea (Molluscoidea) tipo vandens gyvių klasė. Jūrose ir gėluose vandenyse gyveną smulkūs gyviai. Iš paviršiaus jie yra panašūs į hidroidinių polipų kolonijas arba samanas. Dauginimasis vyksta belyčiu ir lytiniu būdu. Ypač paplitęs pumpuravimasis, kai iš pumpurų susidaro ištisos kolonijos;.

B. yra paplitę visuose žemės rutulio vandenyse. Dažniausiai gyvena jūrose. Lietuvos gėluose vandenyse randamos šios formos: Cristatella, Plumatella, Paludicella. B. fosilijų liekanų randama ir silūro periode. Ypač gausiai jų randama juros ir kreidos perioduose. Brisbane Australijos miestas, Queenslan-dijos sostinė ir uostas prie B. upės (200 km ilgio) už 35 km nuo jos žiočių; 430.000 gyv. (1950). Uostas tinka vandenyno laivams, turi sausuosius dokus. Pro jį išvežama šaldyta mėsa, vilnos, akmens anglis, kviečiai ir kt. Upė miestą skiria į 2 dalis: B. ir South B. Pramonė: laivų statyba,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5255-0=5255 wiki spaudos ženklai).