Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/268

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vidurio sėkmingai veikė du BALF skyriai, kurių vienas buvo suorganizuotas prie parapijos, kitas nuo jos nepareinąs. Nuo 1948 jų veikia susilpnėjo, ir 1952 pabaigoje teko vėl organizuoti BALF skyrių. Nuo lietuviškų tautinių reikalų aiškiai yra atšilusios šios organizacijos: Tautiškas namas, Lietuvių literatūros draugijos 6 kuopa, Lietuvių Darbininkų Susivienijimo kuopa, Birutės ir Vienybės draugijos.

1913—1924 tarpe veikė visų lietuvių patriotinių draugijų išlaikoma žiburėlio mokykla. Ji buvo likviduota, prasidėjus rusiškai įtakai ir politiniams ginčams atskirose organizacijose. Mokykloje dirbo J. Samsonas, A. Baronas, K. Venslauskas.

1948 į B. pradėjo važiuoti tremtiniai, kurių atvyko per 600. Bet pastoviai pasiliko gyventi ligi 350. 1949 VI 23 jie sudarė tremtinių komitetą. Pirmuoju jo pirmininku buvo Vyt. Tamošaitis, nuo 1950 II 18 P. Viščinis. Tremtiniai buvo suorganizavę mišrų chorą (vedė J. Strazdas). Tautinių šokių grupei vadovavo R. Špokevičius. 1950 V 20 įsteigta šeštadienio lituanistinė mokykla. B. yra ir lietuvių spaustuvė, šv. Kazimiero parapija leidžia Biuletenį. Apie B. lietuvius buvo išleistas vienkartinis leidinys Išmintis. 1913 B. įvyko pirmas Vyčių seimas. B. L. turi savo pagarsėjusią Bakūžę. (ž. II t. 68 psl.).

Biznierių ir profesionalų draugija, kuri tarp kito ko rūpinosi gauti bent mažą pašalpą gabiausiam lietuviui, einančiam augštuosius mokslus, jau nebeveikia, nors formaliai ir nėra likviduota. ,Neveikli ir Tėvynės Mylėtojų draugijos kuopa. Mėginimai ekonomines organizacijas sukurti kooperatyvų bendrovių pagrindais dėl savųjų specialistų trūkumo nepasisekė. Tos rūšies organizacijos (batų fabrikas, vartotojų kooperatyvai ir kitos ekonominės org. greitai susilikdavo. Tačiau jos davė akstiną paskiriems asmenims mestis į biznį.

Bendras lietuvių skaičius B. kolonijoje nėra tikrai žinomas. Vieni mano, kad lietuvių kilmės žmonių čia yra ligi 8000, kiti — kad tik ligi 4000—5000. Lietuvių parapijai priklauso apie 3000. Iš B. L. keletas yra išėję į kunigus, 5 gydytojai, 4 advokatai, 3 dantų gydytojai, Dr. V. C. Kvaracie-jus profesoriauja Bostono universitete.

Brockway Howard (g. 1870) JAV kompozitorius. Nuo 1903—1941 muzikos mokytojas. Rinko liaudies dainas. Orkestrui, chorui parašė ir instrumentinių dalykų, taip pat simfoniją ir suitų. Jo kompozicijos konservatyviosios dvasios, bet labai melodingos.

Brocq'o liga (Erythrodermia maculosa perstans) lėtai atsirandančios raudonos dėmės liemens ir galūnių odoje, pasireiškiančios morfologiniu vienodumu ir neklausančios gydymo. Pavadinta prancūzų gydytojo A. J. L. Brocq (1856—1928) vardu.

Brod, Brood, Jugoslavijos miestas Savos krante; 15.000 gyv. (1950). Karo tvirtovė. Brod Max (g. 1884) rašytojas, Prahos žydas. 1939 emigravo į Palestiną. Habimah teatro vadovas Tel Avive. Išsp. Tycho Brahes Weg zu Gott 1916, Rėubeni 1925, Die Frau nach der man sich sehnt 1927, Zauberreich d. Liebe 1928, drama Lord Byron 1929, knygoje Heidentum, Christentum, Judentum 1921 iškelia judaizmo pasaulinę reikšmę, Die Frau die nicht entäuscht 1934, Diesseits und Jenseits 1947, The Master 1952, Galilei in Gefangenschaft 1948. Fr. Kafkos raštų leidėjas.

Brody Sändor (1863—1924) vengrų rašytojas, natūralistas. Išsp. Faust orvas 1896, Tanitonö (mokytoja) 1909, Hofeherke 1900. Brodnica (vok. Strassburg) Pamario (Pomeranijos vaivadijos Lenkijos miestas,

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių vienuolynas Brocktone

Sandaros namai Brocktone

Brocktono lietuvių parapinė mokykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3788-0=3788 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai