Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/27

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


fiją, lietuvių knygos istoriją ir kt. 1922— 1933 fakulteto sekretorius, 1933—1935 dekanas. 1923—1944 VDU bibliotekos direktorius (ją sukūrė tik iš 40 knygų). 1940—1941 Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius ir teisių fakulteto dekanas. 1941 iš Vilniaus pašalintas, Kaune dėstė filosofijos fakultete, kuriame sukūrė bibliotekininkystės skyrių. 1939 VI hum. mokslų fakultetas jam suteikė filologijos dr. h. c. laipsnį. Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos (1931—1944 jos pirmininkas), 1938 Kun. J. Tumo-Vaižganto draugijos įkurtos Vaižganto muzėjaus tvarkyti ir lietuvių studenčių ir studentų bendrabučio vienas iš steigėjų. Taip pat buvo vienas iš pirmininkų Pabaltijo bibliotekininkų kongresuose Rygoje, Taline ir Kaune.

1944 VII pasitraukė į Vokietiją. 1946—1949 Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinneberge profesorius, 1951 XI — 1953 III kongreso bibliotekos Washingtone garbės konsultantas. Nuo 1946 Lietuvių Rašytojų Draugijos garbės narys.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti nuo 1906 pradžios Lietuvos Ūkininke, Naujoje Gadynėje, Skarde 1907, žarijoje 1907—1908, Vilniaus žiniose 1907—1908, Lietuvos žiniose 1909—1914, Visuomenėje 1910—1911 (redakcijos narys), Rygoje leistoje Vilnyje 1914 ir kt., rašydamas ir menkus eilėraščius, vaizdelius, o vėliau daugiausia pasirodydamas kultūrinėmis temomis. Nuo 1919 rudens bendradarbiavo Vilniaus lietuvių spaudoje lenkų kalba, 1920 vasarą buvo lietuvių laikraščių (lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis) Vilniuje redakcijos narys. 1921 Kaune redagavo lietuvių dienraštį lenkų kalba Litwa. Bendradarbiavo 1921— 1926 Lietuvoje, švietimo Darbe, Mūsų žinyne, Karyje, Trimite, Sekmojoje Dienoje, Sietyne (Šiauliuose), K ultūroje, Atspindžiuose, Iliustruotojoje Lietuvoje, Mokykloje ir Gyvenime, Mūsų Senovėje, Tautoje ir žodyje, Mūsų Tautosakoje, Teisėje, Praeityje, XXVII Knygų Mėgėjų Draugijos Metraštyje (jis vienas iš tos draugijos steigėjų), tremtyje — Mintyje, Pėdsakuose, Lietuvių žodyje, žingsniuose, Naujienose, Keleivyje, Aiduose, Drauge, Teisininkų Žiniose ir kt. 1922—1924 redagavo „Knygas”, 1928—1944 Bibliografijos Žinias (formaliai), 1934 pradėjo leisti tuojau sustojusį laikraštį Universitetas ir Visuomenė, 1937—1940 suredagavo atnaujintos Mūsų Senovės 5 knygas. 1932—1944 suredagavo 9% tomo Lietuviškosios Enciklopedijos.

Daugiausia energijos atidavė lietuvių bibliografijai ir lietuvių knygų istorijai, kuriai medžiagą rinko nuo 1904. šios srities išsp.: Lietuvių bibliografija 1547—1910 (1924—1939, 4 dalys 5 tomuose), Lietuviškų knygų istorijos bruožai 1930, Senųjų lietuviškų knygų istorija 1953— 1954, Lietuvių bibliografijos istorija 1944 (nebaigta spausdinti), Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės 1942— 1943, Kaip buvo uždrausta ir atkovota lietuvių spauda 1929, Nežinomi senieji lietuviški tekstai 1931, Lietuvių knygų augimo etapai 1930. Su Myk. Biržiška 1929 išleido S. Daukanto Darbus senųjų lietuviu ir žemajcziu. Šiaipjau iš bendrosios ir Lietuvos kultūros istorijos atskirai išsp. Iš mūsų laikraščių praeities 1932, Kryžiuočių keliai į Lietuvą XIV a. 1930, L ’instruzione publica in Lituania 1928 (su A. Kasakaičiu italų kalba), Abraham Kulvietis (anglų kalba 1947), Lietuvių rašytojų kalendorius 1946, Martin Mažvydas und seine Mitarbeiter 1948, Vyskupo M. Valančiaus biografijos bruožai 1952.

I. Kisinas Vac. Biržiškos bibliografija 1940.

5) Viktoras (g. 1886 II 23 Viekšniuose). Motinos gimnazijon paruoštas, 1895 stojo Šiaulių gimnazijos parengiamojon klasėn. Gimn. baigė 1904 aukso medaliu. 1903 dalyvavo Šiauliuose slaptame lietuvių mokinių būrelyje, kurį lietuvių kalbos mokė į Šiaulius išsiųstas prof. J. Jablonskis. 1904 stojo į Petrapilio universiteto matematikos-gamtos fakulteto matematikos skyrių, bet, išlaikęs konkursinius egzaminus, pasilikdamas universiteto laisvuoju klausytoju, studijavo Petrapilio technologijos institute, kurį baigė inžinieriaus technologo laipsniu, 1914. Petrapilyje studijuodamas, dalyvavo slaptoje lietuvių studentų draugijoje (kurį laiką jos iždininku), taip pat Mykolo Petrausko operetėje Kaminkrėtys ir Malūnininkas choristu ir šokėju. 1906 XI po kratos buvo sulaikytas, bet, nepavykus kaltės įrodyti, buvo paleistas. 1905— 1906 studentų streikų metu dirbo Šiauliuose, vadovaudamas vietinei LSDP organizacijai, savo bute laikydamas ginklų ir slaptą spaustuvę, kurioje jis spausdindavo vietinius atsišaukimus. Studentaudamas vertėsi matematikos pamokomis, o kurį laiką buvo mokytoju vienoje Petrapilio gimnazijų, tuo pačiu laiku dirbdamas elektros stotyje ir vadovaudamas tramvajaus tilto statymo darbams. Dar studentas meistru stojo į A. Baranovskio patrankų tūtelių ir vamzdelių gaminimo įmonę. Karui prasidėjus, buvo mobilizuotas, bet paliktas to fabriko direktoriumi. 1917—1918 tam pačiam fabrikui vadovaudamas, ligi 50 kartų buvo kra-

Viktoras Biržiška

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5336-0=5336 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai