Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/279

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Nuo prieš I pas. karo veikia Tėvynės Mylėtojų Draugijos 3 kuopa, Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 19-ji kuopa, LRKSA keturios kuopos, SLA aštuonios kuopos, ALRK Moterų Sąjungos 29-ji kuopa, Lietuvių Darbininkų Sąjungos 7-ji kuopa, Amerikos Lietuvių Tautinės Sandoros skyrius. 1925 X 30 įsteigtas Lietuvių Vaizbos Butas (nuo 1953 Lietuvių Prekybos Rūmai). 1936 įsisteigė nuo SLA atskilęs prokomunistinis Lietuvių darbininkų susivienijimas. Tos pačios krypties Lietuvių darbininkų draugija ir Aidų choras.

1914 X 1 įvyko Amerikos Lietuvių antrasis visuotinis seimas. 1916 IX 28 įvykęs B. katalikų ir tautinių srovių atstovų seimelis buvo čia įkūręs Lietuvos Atstatymo Bendrovę ir vėliau Drobės bendrovę, veikusią Lietuvoje. Nuo 1944 čia veikia BALF centrinė.

Spauda. 1896 XI — XII M. Tvarauskas savo nedidelėje spaustuvėlėje leido Lithuanian Weekly Magazin, bet tikrai tai buvusi sąsiuviniais leidžiama jo parašyta Siberija arba kanczios nekaltųjų. 1901—1903 kun. Var-nagirio spaustuvėje buvo leidžiama žvaigždė, 1904—1905 V. Karaliaus redaguojamas Spindulys. Nuo 1907 X 3 iš Plymoutho čia buvo perkelta Vienybė Lietuvininkų (nuo 1921 Vienybė). žvaigždę ir Vienybę Lietuvininkų pradėjus Brooklyne leisti, atsirado ir daug spausdintų knygų (vis atmušų iš tų laikraščių). 1908—1909 II 24 ėjo iš Phila-delp'hijos atkeltas kun. Drignačio redaguojamas lietuvių protestantų Tiesos Draugas. 19.11 čia ėjo juokų laikraštis Tarka. 1916

Pranciškonų namai Brooklyne

Brooklyno lietuviai lojalumo parade

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+1703-0=1703 wiki spaudos ženklai).