Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/282

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) Charles Brockden (1771 — 1810) JAV romanistas ir žurnalistas. Jo romanai prisisunkę liguistumo, pesimizmo. Išspausdino Wieland 1798, Ormond 1799, Arthur Mervyn .1800, Jane Talbot 1801, Al-cuin 1798 (-1935), The (Novels of Ch. B. B. 21887.

3) Ernest William (1866—1938) JAV astronomas, 1907—1932 Yale universiteto profesorius. Nagrinėjo atskirus planetų teorijos klausimus ir saulės sistemos raidą. Tyrė mechaninio rezonanso atvejus asteroidų takuose. Taip pat dirbo potvynių bei atoslūgių teorijoje. Išsp. Lunar Theory 1896, Theory of the motion of the Moon 1897 — .1908, Celestial Mechanics 1922, Tables of the Moon (su H. B. Hedrichu), Theory of Trojan Group of asteroids 1923, Theory of the eight satelite of Jupiter 1930, Planetary Theory (su C. A. Shook) 1933.

4) Ford Madox (1821—1893) anglų tapytojas, piešė paveikslus istoriniais ir re- liginiais siužetais ir portretus. Jiems visiems duodavo XV a. italų tapybos dvasios ir natūralistinių tendencijų, žymesnieji jo kūriniai: Kristus plauna kojas šv. Petrui, Našlės duktė, Darbas. Nors tiesiogiai nepriklausė anglų prerafaelitų grupei (Pre Raphaelite Brotherhood), bet savo ryškia individualybe, platesnio masto realizmu jos nariams likdavo didelės įtakos.

5) John (1800—1859) JAV aboliucio-nistas, kovotojas už negrų paleidimą iš vergijos dar prieš savitarpio karą. Virginijos kalnuose norėdamas įsteigti tvirtovę negrams bėgliams slėpti, 21 žmonių būrio priekyje 1859 X 16 užgriebė JAV arsenalą Harpers Ferry. Paimtas nelaisvėn, pakartas kaip išdavikas. Vėliau pasidarė tautiniu didvyriu.

6) Robert (1773—1858) škotų botanikas. Dalyvavo 1801—1805 Flinderso ekspedicijoje į Australiją. Aprašė daug naujų augalų. Išsp. Prodromus Florae Novae Hoilandiae et Insulae Van Diemen 1810.

Brown Jôzef (1801—1879) jėzuitas, kilimo anglas, mokėsi Petrapilyje ir Polocke pas jėzuitus. 1817 stojo Polocke į jėzuitų naujokyną. Rusijos vyriausybei jėzuitus ištrėmus, 1820 išvyko Italijon, iš ten Galicijon , kur dirbo jėzuitų mokyklose, o nuo 1854 buvo Galicijos jėzuitų provinciolu. Išspausdino Biblioteka pisarzôw asystencyi polskiej Tow. Jesusowego 1862, neoriginalų darbą, bet naują S. Rostovskio Lith. Soc. J. historiarum pars prima 1768 leidimą, kiek papildytą Pošakovskio rankraščiu. Parašė, bet neišspausdino jėzuitų istorijos Gudijoje ir Galicijoje.

Browne Robert (1550 —1633) Anglijos kongregacionalizmo tėvas. Teologijos mokėsi Cambridge universitete. Suėjo su Olandijos anabaptistais ir pradėjo kovą prieš anglikonų bažnyčią. Pabėgo į Olandiją ir ten įsteigė Middelburge parapiją. Jo šalininkai buvo vadinami brovnistais. 1583 grįžo į Angliją, atgailavo ir 1586 gavo vietą anglikonų bažnyčioje. Brovnistai paliko nepriklausomi nuo valstybinės bažnyčios.

J. F. Poioicke R. B., Pioneer of Modern Congregationalism 1910.

Brownell William Crazy (1851—1928) JAV literatūros kritikas ir rašytojas. Išspausdino French Art .1892, Victorian Prose Masters 1901, Criticism 1914, The Genius of Style 1924, Democratic Distinction in America 1927. Brownhills vidurinės Anglijos miestas Stafford» grovijoje. 21.500 gyv. (1951). Akmens anglies kasyklos, geležies liejyklos.

Browning 1) Elizabeth, g. Barett (1806;—1861) anglų poetė. ,1846 ištekėjo už poeto Roberto B. Jos eilėraščių tematika meilė, užuojauta so-ciališkai nuskriaustiesiems. Italijoje gyvendama, suartėjo su italų kovotojais dėl laisvės. Išsp. Sonnets from the Portuguese 1847, Aurora Leight 1856 (meilės išgyvenimų knyga), The Cry of the Children 1841, Poetical Works 1897.

J. C. Clarke E. B. 1929; J. Marks The Family of the Barett 1938.

F. M. Brown: Daktaras Primrose ir jo dukterys

E. Browning

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3945-0=3945 wiki spaudos ženklai).