Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/301

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kartu su Liudviku Grajauskiu, Antanu Montvilų ir knygnešiu Katučiu iš Geniotų kaimo buvo įtrauktas į pirmąją bylą dėl lietuviškų raštų. Bylą iškėlė rusų policija, Klaipėdos vokiečių policijos seržantui Albrechtui rusų konsului pranešus, kad Klaipėdos spaustuvininkui Horchui anie asmenys užsakę išspausdinti 10.000 nelegalių lietuviškų raštų. Suimtas B. aiškinosi, kad tai tik tebuvę norima išspausdinti Donelaičio Metus su lenkišku kun. M. Akelaičio vertimu. Tačiau per B. rankas ėjo ir kiti Akelaičio rašiniai, Horchui užsakyti išspausdinti — Gromata Vylniaus Senelio, Pasaka Senelio ir Giesmės nobažnos, kurių rankraščiai buvo pas Horchą surasti. Akelaičiui pavyko pabėgti į užsienį, o B. buvo 4 mėnesius išlaikytas Vilniaus kalėjime ir buvo ištremtas į Jaroslavlį policijos priežiūroje. Po 10 metų ištrėmimo B. apsigyveno Palangoje, paskiau Judrėnuose. Katu-tis pasislėpė, išleistas iš Vilniaus kalėjimo, Montvilas buvo paliktas slaptoje policijos priežiūroje. Grajauskis kurį laiką buvo kalinamas Kaune, bet jo dalyvavimas šioje byloje nebuvo įrodytas.

Archyvnye materialy Muravjevskago muzeja I 1913; Vacl. Biržiška Lietuvių Golgota — Mūsų žinynas 1921 N. 2.

Buch Cristian Leopold (1774—1853) vokiečių geologas ir paleontologas. Pradžioje vad. neptūnininkų šalininkas, vėliau tapo įtakingiausiu vad. vulkanininkų atstovu. 1841 tyrinėjo Papilės juros sluogsnuis ir konstatavo, kad jie geologiškai yra įdomiausi Pabaltijy. Išsp. Uber den Jura in Deutschland 1839. Jo Gesammelte Schrif-ten išsp. 1867—1885.

C. Pakuckas L. B. — Kosmos 1924.

Buchan 1) Alexander (1829—1907) anglų meteorologas, pirmas išaiškinęs atmosferos cirkuliacijos pagrindus. Išsp. Hand Book of Meteorology -1868, The mean pressure and prevailing winds over the globe 1871, Oceanic Circulation 1895.

2) John (Baron Tweedsmoir; 1875 — 1940) anglų rašytojas ir politikas. 1935-— 1940 Kanados generolas gubernatorius. Išspausdino History of the Great War 1921— 1922, romanus — Greenmantle 1916, Midwinter 1923, Dancing Floot 1926.

Buchanan 1) James (1791 — 1868) penkioliktasis JAV prezidentas, 1802—1812 mokėsi teisių Pe.nnsylvanijoje, 1814 —1816 dirbo teisme. 1821—1831 kongreso narys. 1832 — 1833 Amerikos atstovas prekybos deryboms Rusijoje, 1834 — 1845 senato narys, 1845 — 1849 užsienių reikalų ministeris, 1849—1853 advokatavo, 1853—1856 Amerikos atstovas Londone, 1857—1861 demokratų partijos skirtas ir išrinktas JAV prezidentu, palaikė vergijos šalininkus. Abraomo Linkolno metu rėmė pietinių valstybių plantatorių politiką, 1861—1868 gyveno Pennsylvanijoje.

J. Bassett Moore The Work of James Buchanan 1908—1910; R. F. Nichols Disruption of American Democracy 1948.

2) George (1506—1582) anglų istorikas ir mokslininkas. 1519 nuvykęs į Paryžių susidūrė su renesanso ir reformacijos idėjomis. 1536 grįžo į Škotiją ir buvo paskirtas karaliaus Jokūbo V sūnaus auklėtoju. Pradėjo rašyti satyras prieš dvasininkus, tuo sukeldamas prieš save bažnyčios hierarchus ir karalių. Pabėgo į Prancūziją. Ispanijoje, Coimbroje profesoriavo, bet 1549—1551 kalėjo. Grįžęs į Angliją, skelbė reformacijos bei renesanso idėjas. Išsp. Detecto Mariae Reginae 157.1, De jure Regni apud Scotos 1579, Rerum scoticarum historia 1582. Raštų rinkinys 21725.

D. Macmillan G. B. 1906; J. M. Aitken The Trial of G. B. before the Lisbon Inquisition 1939.

3) George William (1854—1924) anglų diplomatas. 1908—1918 atstovas Rusijoje. Išsp. My Mission to Russia 1923. Jo duktė Merielė išspausdino biografiją — Diplomacy and Foreign Courts.

Buchara, Bochara, 1) Vid. Azijos sritis, apimanti p. Amu Darjos ir Sir Darjos tarp-upio dalį. Rytuose B. pereina į Pamiro kalnus, vakaruose dykumos ir tyrumos, o pietuos drėkinama Zerafšano bei Amu Darjos upių, turi ligi 20 km pločio oazių juostą. B. turi per 200.000 km2 ir ligi 4 mil. gyv. (turkmėnų, persų, tadžikų uzbekų). Klimatas griežtai kontinentinis ir sausas. Vasaros kaitros siekia ligi 600 C. Atmosferos kritulių esama tik žiemą ir anksti pavasarį. Upių vandens drėkinamose oazėse gerai auga vaismedžiai, medvilnė, alyvų medžiai, platanai, tabakas, šilkmedžiai, vynuogės, javai ir daržovės. Gyventojai verčiasi žemės ūkiu, kilimų audimu, odos ir metalo puošmenų gamyba.

Ligi XV a. galo B. buvo vadinama Trans-oksanija; VII a. pateko arabų įtakon, kurie čia įvedė Mahometo religiją. 1220 nukariavo Cingis Chanas. Timuro laikais (1369—1405) padaryta pagrindine didelės islamiškos valstybės dalimi. 1500 nukariauta uzbekų. XIX a. dėl jos varžėsi D. Britanija su Rusija, kuriai pavyko 1866—1868 palaužti buchariečių pasipriešinimą ir B. paversti Rusijos vasalu. 1924 padalinta tarp bolševikinių Turkmėnijos, Tadžikijos ir Uzbekijos respublikų.

2) Senoji B. svarbiausias B. srities mst., prie Zerafšano upės kanalo; 51.000 gyv.

J. Buchanan

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+5176-1=5175 wiki spaudos ženklai).