Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/302

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


(1939). B. yra būdingas senovės mahometonų miestas su IX — XIV a. mauzo-lėjais, XII — XVI a. mečetėmis ir senoviniais islamiško stiliaus rūmais. B. pagarsėjęs savo kilimais ir karakulio kailiais. Drėkinamose apylinkėse klesti sodų ūkis. Senamiestis VII — IX a. buvo apjuostas 12 km ilgio ir ligi 8 m augščio moliniu mūru. Prieš bolševikams įsigalint, B. mieste buvo 360 mečečių ir 140 mahometonų religinių mo-kyklų-medresių. Mahometonai B. laiko šventuoju miestu.

K. Arris Mano ekspedicija i vid. Azija 1934; R. Oluffen The Emir of Buchara and his country 1911.

Buchari, Boehari, Abu-Abdallah-Muham-med (810-870) arabas, rinkėjas ir redaktorius legendų apie Mahometo darbus ir žygius. šis B. rinkinys mahometonų dedamas greta Korano.

Bucharin Nikolaj (1888—1938) rusų bolševikas. Nuo 1905 dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje. 1910—1911 kalinamas ir ištrėmime. 1911 pabėgo Vokietijon, 1912—1913 gyveno Vienoje. 1914 austrų policija jį ištrėmė Šveicarijon. 1916 New Yorke redagavo Novyj Mir, 1917 grįžo Rusijon, redagavo Pravdą, C. I. K. Izviestiją, buvo bolševikų centrinio komiteto nariu. 1926—1929 komunistinio internacionalo pirmininkas. 1938 III 15 bolševikų buvo sušaudytas kaip dešiniosios opozicijos vadas. Redagavo Lenino raštų rinkinį, o jį sušaudžius iš visų egzempliorių antraštiniai lapai su B. pavarde buvo išpiaustyti. Išsp. daug politinių bolševikinių brošiūrų ir teorinių knygų.

Bucharos kilimai, uzbekų austi dar prieš Bucharos pavergimą, standrūs ir stiprūs, įvairaus rašto ir didumo.

Bucharos vilna iš karakulinių avių, veisiamų Turkestane ir Persijoje.

Buchau Daniel (1546—1608) vokiečių imperatorių Maksimiliono II ir Rudolfo II pasiuntinys Maskvoje pas Joną IV (1576 — 1578). 1577 parašė Moscoviae ortus et prog-ressus (išsp. 1668).

Buchberger Michael (g. 1874) vokiečių katalikų vyskupas, nuo 1950 titulinis arkivyskupas. Leido Kirchliche Handlexikon 1904 —1912 ir Lexikon für Theologie und Kirche 1930—1938. Išsp. Aufbruch zur Einheit im Glauben 1948, Kulturarbeit der kath. Kirche in Bayern 1949.

Buchenwald prie Weimaro (Türingijoje) Vokietijos vietovė, kur 1937 buvo įsteigta viena iš pirmųjų nacių koncentracijos stovyklų politiniams Hitlerio priešams naikinti. 1939 į čia buvo atgabentas didesnis skaičius čekų, kurie netrukus buvo sunaikinti. Iki 1945 IV B. koncentracijos stovykloje buvo nužudyta 51.000 kalinių, jų tarpe 300 lietuvių

J. Rudi Das war B. 1945.

Bücher 1) A d a 1 b e t (.1826 — 1899) austrų meno istorikas. 1869—1880 Vienos pramonės ir meno muzėjų direktorius. Išspausdino Die Kunst im Handwerk 1872, Geschichte der technischen Künste 1875 — 1893, Reallexicon der Kunstgewerbe 1883.

2) Karl (1847—1930) vokiečių ekonomistas, istorinės mokyklos atstovas. Daugiausia pagarsėjo studijomis iš ūkio istorijos, ypač veikalu D.ie Entstehung der Volkswirtschaft 1893—1912, -1923. Kiti jo veikalai: Arbeit und Rhytmus 1896, «1924, Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143—129 vor Chr. 1874, Die Frauenfrage im Mitel-alter 1882, Die gewerblichen Betriebsformen in ihrer histor. Entwicklung 1892, Gesammelte Aufsätze zur Zeitungskunde 1925, Grundriss der Sozialökonomie 1924; 1903—1924 leido žurnalą Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.

O. Leroy Les théorie de K. Bücher et l’ethnologie moderne 1925.

Bueliez Philippe Joseph Benjamin (1796 —1865 prancūzų socialpolitinis rašytojas, po 1848 vasario revoliucijos tautinio susirinkimo pirmininkas. St. Simono mokinys. Pirmas iškėlė mintį organizuoti darbininkų gaminamąsias bendroves. 1831 B. įkūrė pirmą tokią bendrovę, tikėdamasis per ją išvaduoti darbo klasę iš kapitalo priespaudos ir duoti pagrindą kooperatyvinei visu-menės santvarkai. B. tikėjosi pakelti visuomenės moralę, katalikų bažnyčios padedamas. Tam tikslui 1831 jis įkūrė filosofinį žurnalą L’Européen. Savo mokslą (biuše-izmą) jis išdėstė veikale Essai d’un traité complet de philosophie au point de vue du

Izmail ben Achmedo antkapis Bucharoje

Buchenwaldo koncentracijos stovyklos kaliniai

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai