Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/310

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


rapijoje. 1922 išsp. pirmąjį eilėraštį jaunimo laikraštyje Angelas Sargas. Bendradarbiavo Nepriklausomosios Lietuvos bei Amerikos lietuvių ir lietuvių tremtinių laikraščiuose bei žurnaluose, ten spausdindamas eilėraščius, beletristiką ir įvairius straipsnius literatūros ir kultūros reikalais. Kauno radiofone skaitydavo paskaitas ir dalyvavo literatūros vakaruose. 1946—1947 Vokietijoje redagavo kultūros žurnalą Pėdsakai (N 1—4). Mokytojo darbą dirbo vViesbadeno ir Kasselio lietuvių gimnazijose. 1947—1950 Lietuvių Rašytojų Draugijos sekretorius. Išsp. širdies stygoms virpant (eilėraščiai) 1926; apysakas — Už motinos meilę 1928, Broliuk, nevirkdink seselės 1928, širdys ir gėlės 1932 (lenkišku vertimu Serca i kwiaty, išsp. Krokuvoje 1937), Našlaičių Kalėdos 1934; romanai — Mokytojas Banaitis 1935, Loreta 1936 (21952), Sala 1939, Varpai skamba 1952, Uždraustas stebuklas 1954 (anglų kalba The Forbidden Miracle); novelės — Vidurnakčio svečiai 1943, pjesė — Laukų berniukas (1944 vaidinta Kauno Jaunajame Dramos Teatre). Dalyvavo rašytojų antologijose bei almanachuose — Pirmas Dešimtmetis, Motina, Mūsų Vilnius, Septyni, žemaičiai, Tremties Metai.

B. veikalų forma realistinė su idealizmo nuotaika, kur teigiamieji žmonės varžosi su blogio atstovais. Pabrėžiamas tautinis motyvas.

Budavonė Vilkaviškio aps. Bartininkų vi. kaimas ir giraitė (166 ha ploto). 1941 VI 22 B. giraitėje rusų bolševikai žiauriausiai nužudė lietuvius kunigus — V. Balsį, J. Dabrilą ir J. Petriką. Lankeliškiuose suimti, jie buvo nuvaryti į B. giraitę, prikalti prie medžių ir mirtinai nukankinti.

Budde Kari (1850—1936) vokiečių protestantų teologas, S. Testamento tyrinėtojas, rašęs ir literatūros bei meno istorijos darbų. Nuo 1876 Bonnos, Strassburgo, Mar-burgo universitetų profesorius. Išsp. Bibli-sche Urgeschichte 1883, Die Būc'her Rich-ter und Samuel 1890, Die Religion des Volkes Israël 1900, Geschichte der altheb-râischen Literatur 1906, Ludwig Richter 1922, Das alte deutsche Weihnachtslied 1924.

Buddeüs Johann (1667-—1729) vokiečių evangelikų teologas. Išsp. Historia Eccle-siastica Veteris Testamenti ,1709, Institu-tiones theologiae dogmaticae 1728, Institu-tiones theologiae moralis 1711. Nuo 1709 redagavo Leipzigo Actą eruditorum.

Buddha ž. Gotamo.

Buddhizmas ž. Budizmas.

Buddleia L. Loganiaceae šeimos atogrąžos ir padausio kraštų pusmedžiai ir krūmai, kurių daugumas turi vilnuotai plaukuotų dalių. B. yra dekoraciniai krūmai. Žinoma per 70 rūšių. Lietuvoje B. buvo auginamos Kauno botanikos sode.

Budė 1) grybo, kremblio rūšis; prūsų Lietuvoje budis — grybas.

2) Smėliu aplieta lentelė (galąstuvas) dalgiui galąsti, kitur ir akmeninė pustyklė.

Budė Guillaume (1467-—1540) prancūzų filologas, humanistas, Kalvino mokytojas. B. paskatino karalių Pranciškų I įkurti Collège de France ir padėjo įkurti Fontainebleau biblioteką. Parašė Annotationes in XXIV pandectarum libros 1508, Com-mentarii linguae graecae 1529. Jo Oeuvres išl. 1557.

J. Bohatec B. und Calvin 1950.

Budegeide ž. Butigeidas, Butigeidis.

Budėjimas — kariuomenėje vidaus tarnyba, kai žiūrima, kad būtų laiduota kariuomenės vidaus ir viešojo gyvenimo tvarka, nustatyta statutais, įsakymais ir instrukcijomis.

Budejovice ž. českė Budejovice.

Budėk! skautų šūkis, reiškiąs, kad skautas visada pasiruošęs tarnauti savo idealams — būti naudingas savo kraštui ir artimui.

Budėk — daug skautinių laikraštėlių vardas. Toks laikraštis 1929 buvo leidžiamas Marijampolėje, 1946 I 15 įsteigtas vakarų Vokietijos Doerverdene, tai pačiais metais Grevene rotatoriumi leistas dvisavaitis skautų laikraštėlis, 1947 Ansbache, 1947 III 15 Augsburge.

Budėkim 1951 VII 15 įsteigtas Lietuvos Skautų Brolijos Anglijos rajono vadijos skautų informacinis biuletenis, leistas OSTot-tinghame Anglijoje.

Paminklas bolševikų nužudytiems kunigams

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4220-0=4220 wiki spaudos ženklai).