Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/362

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


joje ir Vilniaus kunigų seminarijoje. 3 metus vikaras Nočioje, Gardino apskrityje, 9 metus Bagaslaviškyje, Ukmergės apskrityje. Steigė blaivybės draugijos skyrius. Per geležinkeliečius iš M. Lietuvos gaudamas lietuviškų knygų, pats jas skleidė plačiojoje apylinkėje. 1905 dalyvavo Vilniaus Didžiajame seime. Bendradarbiavo 1906-1908 šviesoje, Vilniaus žiniose, Lietuvių Laikraštyje, Vadove, šaltinyje, Vienybėje. Iš Bagaslaviškio buvo perkeltas į Darsūniškį, o iš čia už dėl lietuvybės nubausto kun. S. Stakelės globojimą buvo iškeltas klebonu į Nemaniūnus. Organizavo gerus bažnytinius chorus, globojo kaimo vaidinimus.

Burbuolė ž. žiedynas.

Burcev Vladimir (1862—1942) rusų visuomenės veikėjas, žurnalistas. 1885—1888 ištrėmime Sibire, 1888 —1890 emigrantas Šveicarijoje, Paryžiuje, ligi 1905 Londone. Leido užsienyje laikraščius Svobodnaja Rossija, Narodovolec, pavestą Rusijos re-voliulijos istorijai Byloje. Grįžęs į Rusiją, 1905—1907 legaliai Petrapilyje leido Byloje. 1907—1915 vėl emigrantas Prancūzijoje, 1915—1917 Rusijoje, po bolševikų perversmo vėl emigrantas, leidęs Paryžiuje Obš-čee Delo. Pasižymėjo aikštėn iškėlęs eilę slaptų Rusijos politinių agentų — Azefą, Hardingą-Landeiseną, Bakajevą. Išsp. Vos-pominanija 1923, V borbe s bolševikami i nemcami 1923, Protokoly sionskich mudrecov 1938.

Burchardt 1) Carl Jacob (g. 1891) šveicarų diplomatas ir istorikas. 1927—1932 Zūricho universiteto, 1932—1937 Genevos universiteto profesorius. 1937—1939 Tautų Sąjungos komisaras Danzige, 1944—1948 Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus pirmininkas, 1945—1949 Šveicarijos atstovas Prancūzijoje. Išsp. Kleinasiatische Reise 1923, Richelieu 121947, Gestalten und Mächte 1941, Reden und Aufzeichnungen 1952.

2) Jacob (1818—1897 šveicarų kultūros istorikas, pasižymėjęs gražiu stiliumi, kritikavęs tuometinę pažangos teoriją. Profesoriavo Zūricho ir Baselio universitetuose. Išsp. Die Zeit Constantins des Grossen 1853 (21925), Der Cicerone 1855 (51925), Kultur der Renaissance in Italien 1860, Geschichte der Renaissance in Italien 1867, Griechische Kulturgeschichte 1898—1902, Welgeschichtlichen Betrachtungen. Laiškai išspausdinti 1949—1952.

K. Joel J. B. als Geschichtsphilosoph 1910; W. Kraegi J. B. 1946—1950.

Burehardtas Mykolas Inocentas (1838—1907). Mokėsi Kėdainiuose, Ukmergėje ir Vilniuje, mediciną studijavo Dorpato ir nuo 1861 Maskvos universitete. 1863 išėjo į sukilėlius, kuriuos veikė Telšių apskrityje drauge su Arturu-Severihu Grosu (Aleksandraičiu), gydydamas sužeistuosius sukilėlius ir parūpindamas jiems ginklų. Buvo suimtas ir ištremtas į Orenburgą be teisės verstis gydytojo praktika. 1867 toji teisė buvo jam suteikta. Tada įgijo ūkį, jo pavadintą Lietuvaitė. 1878 amnestuotas, grįžo į Vilnių.

Burchfield Charles Ephraim (g. 1893) JAV tapytojas. Meno mokyklą baigė Cle-velande. Yra gavęs už savo kūrinius daug premijų. Jo kūrinių yra svarbesniuose JAV muzėjuose. Piešė aliejiniais dažais ir akvarele. Paveikslai nuotaikingi, žymesnieji paveikslai: Kalvė, Apleistas namas, Atodrėkis, Kasyklų kaimas žiemą, Saulėtas spalis, Daržinė, Pramonės miestas.

Burčakų miškas Trakų aps. Kruonio vi., 2 km nuo Kruonio. 415 ha ploto. Dirvožemis priesmėlio su akmenimis. Brandūs eglynai su besimaišančiais (ligi 300 metų amžiaus) ąžuolais. Medynai II ir III augš-tumo. Skalsumas 0,6.

Burčikas 1) Alfonsas (g. 1906 I 16 lygoje) ir 2) Jonas (g. 1912 I .16 Rygoje) broliai lietuvių rašytojai Lietuvoje, pasivadinę Broliais Tomdykais ir rašę iš vieno. 1929 Rygos lietuvių spaudoje išsp. Knygnešių tragediją, atskirai Laimė ir skausmai 1931, Pirmoji meilė 1932, Aistros ir garbės sukūry 1933, Kentėjimų naktis 1934 ir kt.

Burdach Konrad (1859—1936) vokiečių literatūros istorikas, 1902—1936 Mokslo akademijos narys. Išsp. Vom Mittelalter zur Reformation 1913—1934, Reformation, Renaissance, Humanismus 21926, Das reli-giôse Problem in Goethes Faust .1932, Die Wissenschaft vordeutscher Sprac'he 1934.

Burdikidas Lietuvos kunigaikštis, pasak rusų Valuinės metraščio, sutartimi perleidęs Valuinės kunigaikščiui Mstislavui rytų Vilkaviškį, arba Volkoviską. Jo vardas yra, greičiausiai, iškraipytas Butigeido vardas.

Burdingierius (angį. boarder — valgytojas) JAV lietuvis įnamis, kambario su valgiu nuomotojas.

Burdiukas turkų odinis (per galvą numauktos odos) maišas, vartojamas skysčiams (vandeniui, vynui) vežioti. B. buvo vartojami Sibire, Uralo kalnų, Turkestano ir Kaukazo kalnų gyventojų. Seniau B. buvo vartojami ir karo reikalams: oro pripūstų B. darydavo pontoniniųs tiltus per upes ar tiesiog jais per upes plaukdavo. Yra žinių, kad ir lietuviai senovėje per upę keltis vartoję šikšninius kūlius.

J. Burckhardt

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5111-0=5111 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai