Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/416

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


daugiabalsį muzikos veikalą dainuoti, liaudies dainų forma.

Cainzonetta, kanconetė — «mažoji kanco-na, trumpa dainelė.

Caotlaiznms. 1926 Indokinijoje įsteigta religinė sekta, sudaryta iš rytų religijų ir katalikų bažnyčios mokslo, šalininkų turi apie 25 milionus. C. yra antikomunistinio nusistatymo.

Capablaca José (1888—1942) Kubos šachmatininkas. 1921 iš Laskerio laimėjo pasaulinį šachmatų čempiono vardą. 1927 jį prarado Alechinui. Išsp. My chess career 1920, Chess fundamentals 1931, A Primer of Chess 1935, Holombek išleido jo žaistųjų partijų rinkinį — Hundred Best Games 1947.

Cape Breton rytų Kanados pakrančių sala, 11.900 kmü, apie 140.000 gyventojų. Svarbiausias uostas 'New Sydney. Dideli akmens anglies ir geležies rūdos ištekliai. Daugumas gyventojų verčiasi žvejyba.

Cape Coast Afrikos uostas D. Britanijos Aukso Kranto kolonijoje. 23.400 gyventojų (1948). Palmių aliejaus, kaučuko, lervos eksportas.

Cape Cod rytų JAV pajūrio pusiasalis, toliausia į vandenyną išsikišęs Massaehu-settso valstybės ragas, apie 100 km ilgio, ligi 12 km pločio. 1909—1914 ties Sand-wichu perkirstas 13 km ilgio perkasu, kuris ligi 113 km sutrumpina jūros kelią iš Long Island Sound į Bostoną.

Cape Girardeau JAV miestas Missouri valstybėje prie Mississippi upės. 22.000 gyventojų (1950). Medvilnės ir batų pramonė.

Cape Horn ž. Homo ragas.

Cap Haïtien Haiti respublikos uostas 'ir didumo antras miestas. 25.000 gyventojų (1952). Cukraus, kavos, tabako, ananasų, kakavo eksportas. 1492 ties V. H. vieta išsikėlė į Hispaniolos salą Kolumbas. Miestas įkurtas 1670. žemės drebėjimas .1842 buvo jį sunaikinęs.

Capella, kapela ž. Koplyčia.

Capella žvaigždynas ž. Ožka.

Capeila Pontifieia bendras vardas katalikų Bažnyčios dignitorių, turinčių teisę dalyvauti pamaldose, laikomose paties popiežiaus, arba bent jose asistuoja. C. P. sudaro kardinolai, vyskupai, prelatai, vienuolijų generolai. Annuario Pontif'.cio kasmet spausdina tokių dignitorių sąrašą. Ligi 1870 C.P. susirinkdavo 32 kartus per metus.

Capeller Karl Johann Wilhelm (1840 III 2 Alekskiemyje M. Lietuvoje — 1925 VII 17 Jenoje) vokiečių kalbininkas sanskritolo-gas ir lituanistas. Nuo 1860 studijavo kalbotyrą ir lietuvių kalbą Berlyne, Leipzige, Paryžiuje, Londone. 1869 doktorizavosi Leipzige. 1872 Jenos universiteto priv. docentas, 1875 e. o. profesorius, 1908 valstybės tarėjas. Paskelbė daug sanskritiškų

tekstų, iš dalies su vokiškais C. vertimais. Svarbiausias veikalas Sanskritwörterbuch 1887 (anglų leidimas 1891). 1876 apsilankęs Stalupėnų apskrityje iš Jono Adomaičio iš Dozūnų kaimo užrašė Kaip senieji lietuvininkai gyveno. Tai išsp. 1904 Heidelberge Tilžės Lit. Litter. Gesellschaft. Tuo pačiu laiku C. tai išsp. ir savo vokišku vertimu (Wie die alte Litauer lebten), o Ch. Car-pentier išvertė švediškai — Hur de gamla litauerne levele) išsp. Monde Oriental 1906). C. išleido dar ir Litauische Märchen und Geschichten 1924.

Cape of Good Hope ž. Gerosios Vilties Ragas.

Caper Flavius, Kapras Flavijus II a. po Kr. romėnų gramatikas. Išliko kelių originalių jo veikalų ištraukos su vėlesniais nežinomo autoriaus priedais — De orthographia, De verbis dubiis.

Capet ž. Kapetingai.

Cape Town ž. Kapstadt.

Capistranus Giovanni, Kapistranas (1386 -1456) pranciškonas pamokslininkas, šventasis (šventė III 28), 1426—1431 popiežių Eugenijaus IV ir Mikalojaus V legatas, nuo 1451 sakė pamokslus Austrijoje (ypač prieš husitus) ir Vokietijoje. Kaip popieriaus inkvizitorius veikė prieš fratricelus, žydus ir saracėnus. 1454 ir 1455 ragino kovoti su turkais.

Capitan Joseph Louis (1854—1929) prancūzų archeologas ir etnologas. École d'An-thropologie ir Collège de France profesorius. Tyrinėjo akmens amžių. Išsp. La caverne du Font de Gaume aux Eyzies 1901.

Capitan i viduramžiais Italijoje augštes-niojo rango karių titulas. Lombardijoje ir Toskanijoje C. del popolo — miesto tarybos nariai.

Capitatus augalų pavadinimuose vartojamas apibūdinimas, reiškiąs — su galvele, arba galvelės pavidalo, pvz. Diaathus Capitatus.

Capitis deminutio romėnų teisėje reiškė vienos kurios iš trijų pagrindinių asmens teisių, — status libertatis — asmens laisvės — C. D. maxima, pilietybės — status civitatis — C. D. media, šeimos teisės — C. D. minima aprėžimą arba panaikinimą. Didesnis teisių aprėžimas įimdavo ir mažesnį — taigi, asmens laisvės .nustojęs, tuo pačiu nustodavo ir pilietybės bei šeimos teisių.

Capitol, Kapitolis JAV parlamento rūmai Washingtone D. C. Kertinį akmenį padėjo 1793 IX 18 G. Washington. Statyta W. Thorntono planu, baigta 1811. 1814 anglai Išdegino vidų, 1818 atstatytas, ligi 1829 praplėstas, pristatant centrinę dalį. 1851—1859 pristatyti šoniniai senato ir atstovų rūmų pastatai. C. užima 3,5 akrų ploto, 262 m ilgio, 123 m pločio, yra 87,5 m augščio ligi Laisvės statulos viršaus. C.

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai