Puslapis:LE03.djvu/63

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Satyroje Animal Farm 1945 gyvulių farmos pavidalu jis duoda sovietinio gyvenimo parodiją. Dar labiau išgarsėjo jo veikalas Nineteen eighty four (1984) 1950, kur jis kraupiu pesimizmu vaizduoja ateitį, pasaulį pagriebus Big Brother diktatūrai. Skaitytojai vakariečiai jo romanus laiko fantastiškus. Mums, pažinusiems bolševikinę tikrovę, tie didelės satyrinės parodijos kūriniai dar yra ir aštrus sovietinės-bolševiki-nės tikrovės veidrodis.

2) Hugh (1718—1800) škotų dvasininkas ir rašytojas, nuo 1782 retorikos ir literatūros profesorius Edinburge. Romantizmui kelio skynėjas klasicizmo kritikavimu ir MacPhersono poezijos (Ossiano) gynimu. Jo Sermons 1777 —1801 išverstos į daug kalbų.

3) Robert (1699—1746) škotų dvasininkas ir poetas, vad. graveyard school atstovas, labiausiai pasižymėjęs savo laidotuvinių elegijų knyga The Grave 1743 (W. Blake iliustruota). Tai baltųjų eilių poezija, kurios pagrindinis motyvas memento mori.

Blair Athol akmens anglies kasyklos r. Australijoje, Queenslande, 150 mylių nuo vandenyno. B. A. turi didžiausius akmens anglies išteklius visame pietų pusrutulyje. Anglies klodai yra atviri žemės paviršiuje ir apima per 8 km2 plotą; jų storumas 300 m. Produkcija gali patenkinti Australijos ir Japonijos akmens anglies paklausą.

Blaiva ž. Aukšlė (I t. 427 psl.).

Blaivė ž. Verbena.

Blaivybė santūra nuo alkoholio vartojimo ar bent stipriųjų alkoholinių gėrimų nevartojimas.

Blaivybės draugijos. Pirmoji B. draugija įkurta JAV Saratogos mieste 1808. Anglijoje tokios pat draugijos atsirado 1838 (Mathew’o įst.), Prancūzijoje 1872, Olandijoje 1875, Bulgarijoje 1879, Vokietijoje 1833. Griežtosios B. dr-jos savo nariams draudžiančios visokius svaigiuosius gėralus, atsirado Amerikoje ir Anglijoje 1827— 1829. Toks yra guttempleriečių ordinas (I. O. G. T. — Independent Order of Good Templars), įst. New Yorke 1851.

Lietuvoje pirmą kartą organizuotai B. D. buvo įkurtos Šiaulių ir Šiaulėnų parapijose apie 1846. Šiaulių mst. kapuose esantis paminklėlis (ketinis kryžius) turi įrašą, kuriame sakoma, kad dar prieš vysk. M. Valančių kun. Ignacas štakas, Šiaulių klebonas, jau platinęs čia blaivybę. Atminimo tekstas pasirašomas: dėkingi Šiaulių blaivininkai. Vysk. M. Valančius plačiai organizavo B. brolijas, kuriomis jau 1859 buvo apjuosęs visą žemaičių ir iš dalies Seinų vyskupijas, ši Valančiaus veikla susilaukė didelio pasipriešinimo iš dvarininkų, laikiusių bravorus bei smukles, ir, žinoma, iš pačių smuklininkų. Nepalankiai į B. brolijas žiūrėjo ir rusų valdžia, susirūpinusi pajamų sumažėjimu iš alkoholio pardavinėjimo. Viešai prieš B. brolijas nepasisakydama, rusų administracija jieškojo netiesioginių priekabių — būtent, stengėsi kunigus apkaltinti, kam jie prievarta žmonės įrašą į B. brolijas. Po 1863 sukilimo Murovjevas 1864 V 31 B. brolijas uždraudė, kaip tarsi politines organizacijas. Naujai organizuotas B. skleidimas atgijo,1908 IV 4 Kaune įsteigus liet. kat. B. draugiją. Ji nariais turėjo abstinentus (negeriančius jokių alkoholinių gėrimų), blaivininkus (nevartojančius stipriųjų alkoholinių gėrimų) ir jaunimo prieauglį. 1913 ji jau buvo sutelkusi 49.968 narius. Skleisdama B. mintį, ji leido brošiūras ir kasmet kalendorių Dieve padėk. Nepriklausomoje Lietuvoje ji atgijo 1919, nariais priimdama tik abstinentus. 1931 buvo 169 skyriai su lig 16.000 narių. Buvo leistas B. skirtas laikraštis Sargyba, kalendorius Laimė. Greta jos veikė vėliau įkurta Liet. B. ir Sveikatos d-ja, kuri nuo 1931 pradėjo kasmet organizuoti radijo sveikatos — blaivybės savaites. Apie 600 narių turėjo metodistų bažnytinė B. draugija.

1937 pabaigoj prof. J. Bagdono iniciatyva buvo įkurta Lietuvos Blaivinimo Sąjunga, 1939 turėjusi jau lig 100 skyrių, padalintų į keturis rajonus. Ji leido savo organą Blaivybė ir Sveikata. Klaipėdos krašte B. sąjūdis visų pirma reiškėsi Guttempleriečių ložėmis ir Mėlynojo Kryžiaus d-ja. Vaikams blaivybei ugdyti buvo suorganizuota Angelo Sargo sąjunga, globota Liet. K. B. d-jos. Ji turėjo apie 37.000 narių. B. mintimi buvo pagrįsta ir skautų organizacija. Ateitininkuose bei pavasarininkuose beveik visos kuopos turėjo specialias abstinentų sekcijas. Dvi stud. ateitininkų draugovės (vyrų Narsa, mergaičių Birutė) buvo taip pat abstinentiškos. Taigi, B. skleidimas Lietuvoje buvo gana gyvas. 1922 V 5 Steigiamojo Seimo išleistas svaiginamųjų gėrimų mažmenoms pardavinėti įstatymas daugeliu atvejų taip pat varžė girtavimą. Todėl alkoholinių gėralų vartojimas Lietuvoje palyginti nebuvo didelis. 1931 vienam gyventojui per metus teko 2V2 1 degtinės ir 41/2 1 alaus. Tais metais svaiginamųjų gėralų parduota už 49.749.326 litus. Neigiamai B. paveikė okupaciniai metai. Girtavimą laikydami tautinio atsparumo prie-

Blaivybės paminklas Skapiškyje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5094-0=5094 wiki spaudos ženklai).