Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/70

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


V. Mykolaiti Putiną, K. Balmontą, B. Sruogą, K. Binkį. 1942—1943 laikraščiuose išsp. ligi 50 vaizdų iš sovietinės Rusijos gyvenimo. 1945—1950 parašė ir išsp. ligi 30 str. apie išgyvenimus koncentracijos stovykloje. 1950 Lietuvių Kelyje pradėta spausdinti, bet nebaigta B. straipsnių serija: Pažinojau Justą Paleckį, Nematomi Pančiai. Atskiromis knygomis išl. šie B. raštai: Poligrafija, Darbas redakcijoje, Reportažai ir korespondencijos (1953), Raudonasis siaubas (du leidimai 1941 ir 1942). Nuo 1953 B. yra LE bendradarbis.

Blazeris Izaokas (1840 Vilniuje -— 1906 Jeruzalėje) žydų rabinas ir rašytojas. Izraelio Lipkino Salantero (salantiečio) mokinys ir šalininkas; 1864 — 1878 Petrapilio rabinas, kurį laiką dirbęs Vilniuje, paskui įst. ješibą (talmudo mokyklą) Kauno Slabadoje; iš ten grįžo Vilniun, 1898 išsikėlė Kelmėn, iš kur nuvyko Jeruzalėn. Jo veikalai: Peri Jicchak 1881—1906, Or Jizrae 1900.

Blazįna Tomas (g. 1925) amerikietis lietuvis aviacijos inžinierius. Morgan Park karo mokyklą baigė vidut. pažymiu 98,8 (geriausias mokyklos istorijoje). Kalifornijos Technologijos institute baigė technologiją. Vadovavo sprausminių lėktuvų bandymams šaltame ore. Nuo 1951 paskirtas West Point karo akademijos profesorium, kur dėsto termodinamiką ir skysčių me-ehaniką.

Blažiejus šventasis (šventė II 3, kankinys. Apie jo gyvenimą ir mirtį žinios yra labai miglotos. Pagal plačiai žinomą Passio, B. buvęs gydytojas, o vėliau tapęs gimtojo Sabastės (Armėnijoje) miesto vyskupu. Li-cinijaus imp. (307—323) persekiojimo metu B. pasislėpęs kalnuose, bet medžiotojų surastas, buvęs perduotas teisėjui Agrikolajui. Po smarkių kankinimų buvęs nuteistas mirti ir, vedamas į egzekucijos vietą, padaręs stebuklą: pagydęs žuvies kaulu užspringusi berniuką. Dėl šito stebuklo B. globos šaukiamasi nuo gerklės ligų, o jo šventėje bažnyčiose laiminami žmonių kaklai dviem kryžiaus pavidalu sudėtomis ir tam tikslui pašvęstomis žvakėmis. B. kultas pirmiausia paplito Rytuose, o vėliau pasiekė ir Vakarus. Romoje buvo 54 bažnyčios ir koplyčios šio šventojo garbei.

Actą SS. Februarii, I 1858; A. Pazzini I Santi nella storia di medicina 1937.

Blažys 1) Juozas (1890 V 2 Šiauliuose — 1939 IV 25 Kaune). Baigęs 1908 Šiaulių gimnaziją, stojo į Petrapilio univ. gamtos matėm, fak., 1909 perėjo į karo medicinos akademiją, kurią baigė 1914 VI 1. Petrapilyje 1908 stojo į Lietuvių studentų draugiją, bet 1909 kartu su kitais medikais iš jos išstojo ir buvo vienas iš medikų korporacijos Fraternitas Lituanica organizatorių. 1914-1917 karo metu gydytoju mobilizuotas rusų kariuomenėje. 1918 grįžęs Lietuvon, aps. gydytojas Tauragėje. 1920—1921 Kaune Augštųjų Kursų psichiatrijos lektorius ir ligi 1924 IX 11 valstybinės psichiatrinės ligoninės direktorius. Nuo 1924 IX 11 LU medicinos fak. nervų ligų ir psichiatrijos katedros doc., 1935 e. o. prof., nuo 1929 IX 1 med. fak. sekretorius, 1938 VDU prorektorius. Be straipsnių psichiatrijos, alkoholizmo ir kitais klausimais Medicinoje, Kultūroje, Vagoje, Vaire, Mūsų Žinyne, Medicinos fakulteto Darbuose, Logos, atskirai išspausdino: Sveikata ir jos tikrinimas prieš jungtuves 1931, Alkoholizmas ir psichinės ligos 1932, Įvadas į psichiatriją .1935, Tolerancija kaip kultūros principas 1936, Eugenika 1939. Redagavo VDU žinias.

2) Vladas (1911 XI10 Švenčionių aps. Ceikinių par., Giriniškių vk.) gydytojas. 1933 baigė Vytauto D. gimn. Vilniuje, o 1938 mediciną Vilniaus univ. 1949 atvyko į JAV, gavo praktikos teises ir įsikūrė Chi-cagoje. Aktyviai dalyvavo Vilniuje lietuvių studentų veikloje ir kitose kultūrinėse liet. organizacijose. Bendradarbiavo Vilniaus Rytojuje ir Lietuvių Bare.

Blechen Kari (.1798-1840) vokiečių tapytojas. Pradžioje pirklys, vėliau Schinkelio įtakoje susidomėjo dekoracine teatro tapyba. Nuo 1831 buvo Berlyno meno akademijos profesorius. Vienas žymiausių vokiečių romantikos atstovų, kurio paveikslų daugumas pasižymi itin dramiškai kraupia nuotaika. Išimtis tik trumpas tarpas po kelionės į Italiją 1828, kai jis buvo perėjęs į paprastai realistinį vaizdavimą, šio meto kūriniais jis turėjo įtakos vėlesniam vokiečių realizmui bei impresionizmui.

Blėda, Blėdys Vilniaus krašto ežeras tarp 'Naručio ir Miastros ežerų, iNaruties (Neries) baseine, 2 km ilgio, ligi 1,7 km pločio, 2,2 km2 paviršiaus ploto. Tiesioginio ištako neturi, tik per balą ryši su Naruties augš-tupiu. Skiriančiose B. ežerą nuo Naručio smėlio kopose įtaisyta vasarvietė turistams. Paviršiaus altituda 167 m nuo j. 1.

Blėdė Vilniaus aps. upelis, Serveties (Neries) kair. intakas, 13,5 km ilgio. Prasideda prie Molodečno-Polocko glž. linijos ties Pa-rafianovo miestu, teka į vakarus ir pietvakarius ir ties Muraškių kaimu įteka į Ser-vetį 51,7 km nuo jos žiočių.

Blėdelė ežerėlis prie Naruties ištako iš Naručio ežero, ligi 140 ha paviršiaus ploto, šlapiose pievose; paviršiaus altituda 165 m nuo j. 1.

J. Blažys

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5241-0=5241 wiki spaudos ženklai).