Puslapis:LE03.djvu/74

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Blida Alžiro miestas M. Atlo šiauriniame pakraštyje; 62.000 gyventojų (1950). Turkų įkurtas viduramžiais. 1837 pateko Prancūzijos valdžion.

(Lėk blezdingėlė — L. Jucevičiaus Litwa 68); apie 1863 sukurtoji B.: Kad atėjo švento Jurgio diena, parlėkė blezdinga tiktai viena (M. Valančiaus Palangos Juzėje).

Bligh William (apie 1753—1817) anglų admirolas, keliautojas, kolonizatorius. Dalyvavo J. Cooko antrojoje ekspedicijoje aplink žemę, 1787 laivo Bounty kapitonas kelionėje į Tahiti, bet, sukilusiems jūreiviams jį drauge su 18 kitų jūreivių palikus laivelyje atvirame vandenyne, po 47 dienų pasiekė už 3618 mylių esančią Timoro salą (prie Javos). Jis užveisė duonmedį V. Indijoje. 1805 paskirtas Australijoje N. S. W. gubernatoriumi, bet 1808 jo sukilusių karininkų areštuotas ir 2 metus išlaikytas kalėjime. 1811 sugrįžęs į Angliją, buvo pakeltas kontr admirolu. Parašė: Narrative o f the mutiny on Board Ship Bounty 1790, Voyage oi the South Sea 1792.

Bligna trilapė (Isopyrum thalietroides L.) vedryninių (Ranunculaceae) šeimos augalas; daugiametė žolė su plunksnėtais lapais ir baltais žiedais. Auga krūmynuose ir miškuose; retkarčiais randamas Lietuvoje.

Blymaičių girininkija Klaipėdos aps. Kebelių vi., priklauso Milkurpių miškų urėdijai; miško plotas 334 ha. Miškas daugiausia pušynai. Girininkijos įstaiga Blymaičių sodyboje.

Blynai kepami iš kvietinių miltų tešlos, kartais iškeltos mielėmis. B. ypač mėgiami rytų augštaičiuose, kur jie kasdieninis pusryčių patiekalas. Jie kepami iš kvietinių, miežinių ar žirninių miltų ir valgomi su tauku padažu ar rūgščiu pienu.

Blynas 1) Domininkas Jonas (1877 VIII 18 Panevėžio aps. Pušaloto vi. Pazūkų k.—1933 VI 22 Kaune). Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje ir Kauno kun. seminarijoje. 1900 išvyko Odeson, kur dirbo valst. žemės banke. Spaudas draudimo metais bendradarbiavo Naujienose (slapyvardžiu Bamblys). 'Nemaža dirbo vietos lietuvių reikalams. Iš Odesos rašė korespondencijas į lietuvių laikraščius (Lietuvių Laikraštis, Vilniaus žinios). I pas. karo metu buvo iš steigėjų Odesos lietuvių komiteto nuo karo nukentėjusiems šelpti. 1917 odesiečių lietuvių išrinktas atstovu į Rusijos lietuvių seimą Petrapilyje. Buvo jo sekretorius. 1918 atsikėlė Lietuvon ir buvo valdininkas finansų ir susisiekimo ministerijose. 1921 dirbo prekybos ir pramonės banke, 1924 žemės banke; nuo 1928 to banko direktorius. Buvo Pažangos bendrovės valdybos pirmininku. Kurį laiką pasirašinėjo kaip Lietuvos Aido atsakingasis redaktorius. Išvertė Fustel de Coulange’o 'Senovės miestas (La cité antique) 1933. Kaune gyvendamas, bendradarbiavo Lietuvyje, Lietuvoje, Lietuvos Aide.

2) L e o n a s (g. 1908 Odesoje) baigė Kauno Aušros gimnaziją, mokėsi VDU, politinius mokslus baigė Italijoje. 1944 išvežtas į Sibirą. Bendradarbiavo Naujojoje Romuvoje, Akademike, Tėvų žemėje. Vartojo slapyvardį Vetusius. Išvertė Pappini Tragizmai ir vyriškumas ir Kančios liudininkas, 1939 su Orlandi itališkai išvertė V. Krėvės Skirgailą.

Blinda Ukmergės aps. Giedraičių vi. ežerėlis, Kemento ežero (Širvintos, šventosios, Neries) baseine, apie 10 ha ploto; 174 m nuo jūros lygio.

Blinda Tadas žemaičiuose apie XIX a. pusę pagarsėjęs plėšikas, „svieto lygintojas”, vienas iš daugybės baudžiavos laikų plėšikų, kuriuos stūmė į plėšikavimą ne tiek noras pasipelfTyti, kiek nepasitenkinimas nepakenčiama Lietuvos baudžiauninkų būklė. Jis veikė, ir baudžiavą panaikinus. Tik 1878 IV 22—V 4 (šv. Jurgio išvakarėse) buvo užmuštas Luokėje. Padavimus ir legendas apie B. buvo surinkusi S. Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda). Ta medžiaga remdamasis, G. Landsbergis 1907 parašė dramą Blindą — svieto lygintojas (žemai-

Blezdingėlė Šoka Vasario 16 gimnazijos mergaitės (Diepholze, Vokietijoje)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4070-0=4070 wiki spaudos ženklai).