Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/75

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

čių razbaininkas). Drama buvo vaidinama lietuvių scenoje. Išversta latviškai, ji buvo vaidinama ir Rygoje.

Blindažas (pr. blindage) slėptuvė, galinti saugoti karius nuo kulkų ir artilerijos sviedinių skeveldrų. B. dažniausiai statomi apkasuose po brustveriu. Kad pataikęs sviedinys daug žmonių nesužeistų, jie statomi ne didesni kaip vienai grandžiai. Platesne prasme. B. yra medžiaga, kuria sutvirtin-ma ar apkalama kokio nors karinio pastato sienos, stogas arba uždengiama slėptuvė nuo sviedinių smūgio. Tokia medžiaga gali būti: rąstai, gelžbetonas, geležis, plienas. Ypač plienas vartojamas šarvuotiems artilerijos bokšteliams ar karo laivų sienoms apkalti; stipriausias B. šarvas iš plieno su chromo ir nikelio priemaišomis.

Blindė (Blenda) p. Suvalkijos ir Prūsų žemės upė, Ramintės (Peisės, Unguros, Priegliaus) kairysis intakas, 20 km ilgio. Teka iš Verselės ežero; seniau tekėjo iš Blindés (Pablindžių) ežero. Ramintės girioje įteka į Ramintę. Turi vieną kairįjį intaką Bliūdę.

Blinderai miškas Panevėžio aps. Ramygalos vi., 60 ha ploto. Drebulės, beržo, ąžuolo, juodalksnio miškas.

Blindžiuva Kretingos aps. upė. ž. Blendžiava.

Blink-komparatorius aparatas greitai judančioms ir kintamoms žvaigždėms jieško-ti. Jis iš fotografinių plokštelių laikiklių, į kuriuos įdedamos to paties dangaus ploto, tik kitu laiku padarytos dvi fotografinės plokštelės ir atitinkamais reguliatoriais nustatomos taip, kad abiejų plokštelių tas pats plotas matomas toje pačioje vietoje, atitinkamomis prizmėmis į tą patį mikroskopą iš plokštelių einančią šviesą suvedus. Judančios diafragmos šviesa nuo abiejų plokštelių pakaitomis kelis kartus per sekundę uždengiama, ir tuo būdu akis mato tos pačios žvaigždės vaizdą tai vienoje, lai kitoje plokštelėje. Jei žvaigždė yra kintama, abu vaizdai yra nevienodo dydžio, o B. K. ji atrodo pulsuojanti. Jei žvaigždė juda kitų žvaigždžių tarpe, jos vaizdas atrodo šokinėjąs.

Blinstrubiškių miškas Raseinių aps. Viduklės vi., 1582 ha. Vieta lygi, drėgna, vietomis šlapia. Dirvožemis įvairus. Eglynas su pušimi. Drėgnesnėse vietose yra lapuočių iš juodalksnio, beržo, drebulės.

Blytih anglų uostas prie šiaurės jūros, 34.000 gyventojų (1951). Išvežama akmens anglis.

Blitt Axel Gudbrand (1843—1898) norvegų botanikas, Oslo universiteto profesorius. Baigė savo tėvo Mathias Numseno B. pradėtą veikalą apie Norvegijos augalus Nor-ges Flora. Sudarė teoriją apie poledžio laikotarpyje besikaitaliojančius sausuosius ir slapiuosius periodus, švedo R. Sernanderio patikrinta, ši teorija dabar vadinama abiejų mokslininkų vardais. Išsp. Haandbog Norges Flora 1898, Essty on the Immigration of the Norvegian Flora 18 T6, Zur Geschichte der nordeuropäischen, besonders der norwegischen Flora 1893.

Blitzkrieg (vok. žaibo karas) II pas. kare vokiečių pasidarytas terminas pažymėti strategijai, pagrįstai staigumo principu.

Bliucher Vasilij (vokiškai Blucher, 1889—1937) bolševikų generolas. Buvęs geležinkelio darbininkas, I pas. kare išsitarnavo į puskarininkius. Pilietiniame kare veikė Samaroje. 1923 buvo nusiųstas kariniu instruktoriumi į Kiniją, 1929 paskirtas Tolimųjų Rytų armijos vadu, 1937 sušaudytas, ryšium su Tuchačevskio byla.

Biiūdašilių miškas Ukmergės aps. Želvos vi., 85 ha. Vieta kalvota, dirvožemis smėlio. Vidutinio amžiaus pušynas. Miško viduryje ir pietiniame pakraštyje yra vad. švedka-piai, kur rasta senienų.

Biiūdė p. Suvalkijos ir Rytų Prūsų upė* Blindės (Ramintos, Peisės, Angerapės, Priegliaus) kairysis intakas, 20,6 km ilgio. Išteka iš Baltojo ežero, kerta M. ir D. Lietuvos ribą ir Ramintės girioje įteka į Blin-dę 0,6 km nuo jos žiočių.

Bliūdžiai, nuo Gardino atvykę XVII a. pabaigoje, įkūrė Marijampolės aps. Bliu-dziškių kaimą (400 margų). XIX—XX a. Lietuvos viešajam gyvenimui davė kelias inteligentų kartas (penkis kunigus, kelis daktarus, šiaip baigusiųjų augštąjį mokslą vyrų ir moterų ir gabių ūkininkų).

1) Antanas savo pavarde bendradarbiavo Aušroje 1884.

2) Jonas (g. 1880 XI 20 Bliūdziškiuo-se). Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir Maskvos junkerių mokykloje. 1901—• 1909 buvo pradžios mokyklos mokytoju, 1909 grįžo į ūkį ir ten dirbo. 1911 rusų valdžios nuteistas 6 mėn. tvirtovės kalėjimo. Dalyvavo I pas. kare. Steigiamojo seimo narys nuo soc. liaud. demokratų ir valstiečių sąjungos bloko, Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas leitenantas.

3) Mykolas (g. 1882 IX 12 Bliūdziš-kiuose). 1904 baigęs gimnaziją, studijavo Petrapilio universitete gamtos mokslus, kuriuos baigė 1911. 1905—1906 aktyviai dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje Lietuvoje. Kartu su dr. K. Griniumi, jo žmona ir stud. P. Grigaičiu sutaisė pirmą viešą lietuvišką spektaklį Marijampolėje 1905. Viešuosius vakarus-spektaklius ruošė šakiuose, Pilviškiuose ir šiaip kaimuose. Dirbo lietuviškoje scenoje Petrapily. Vilniaus seimo 1905 dalyvis. 1911—1912 baigęs universitetą, metus mokė Marijampolės mergaičių gimnazijoje ir žiburio progimnazijoje, kur dėstė lietuvių kalbą. Po I pas. karo grįžo Lietuvon 1919 ir dirbo Marijampolės gimnazijoje mokytojo darbą. 1920 pradžioje stojo finansų ministerijon. 1923 XI — 1925 V I buvo Lietuvos universiteto organinės chemijos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5571-0=5571 wiki spaudos ženklai).