Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/79

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jų teisėtas konfiskavimas nebereikalavo nė formalias B. skelbimo.

A.Verdross Völkerrecht 1950.

Blokas 1) Politikoje kelių partijų susitarimas bendrai veikti kuriam specialiam uždaviniui siekti.

2)Statyboje eilė namų, statytų vienas šalia kito. Platesne prasme B. vardu vadinama ir apskritai namų eilė nuo vienos gatvės ligi kitos. Iš JAV B. terminas paplito ir kitur.

Blokhaulzas (vok. Blockhaus) iš vokiečių perimtas terminas vadinti kariniams pastatams, skirtiems karo lauke gintis, ar tiltams, geležinkelių stotims saugoti. B. statomi iš rąstų, dažnai dvigubų sienų, tarpsienius pripilant žemės, akmenų ar betono.

Blomberg Vokietijos mstl. i r. nuo Det-moldo, anksčiau buvęs Lippes valstybėlės sostinė, apie 7000 gyv. Pilis iš XII—XIII a., vėlyvosios gotikos augustinionų bažnyčia (XV a.), rotušė (XVI a.).

Čia 1945 VI — 1950 IV buvo lietuvių tremtinių stovykla; apie 600 žmonių, atbėgusių iš rusams užleistosios Tiuringijos bei pasienių sričių. Tautinių šokių grupei vadovavo Ir. šilingienė. Stovyklos .chorą, vėliau pasivadinusį St. Šimkaus choru, vedė Alb. Vaičiulėnas. Savo repertuare jis turėjo ligi 50 dainų ir ligi 40 religinių giesmių. Buvo koncertuota ir kituose Vokietijos miestuose bei kitų tautybių tremtiniams. 1946 choras turėjo net 80 dainininkų. Buvo susidariusi B. menininkų trupė su solistėmis Iz. Motiekaitiene ir Ale Kalvaityte, solistu Kovelių, muziku VI. Jakubėnu, baleto šokėjais T. Babuškinaite, V. Adomavičiūte, S. Velbasiu, J. Vasiliausku. Buvo suorganizuota visokio tipo mokyklų. Vaikų darželį vedė Br. Ludavičienė, vėliau M. Krasauskienė. Pradžios mokyklai vadovavo J. Domeika, vėliau O. Matulionienė. 1945 VIII progimnaziją suorganizavo P. A. Bagdonas. Netrukus ji išaugo į visą gimnaziją su 60 mokinių. Po A. P. Bagdono gimnazijos direktoriais buvo Al. Dičpetris, Ant. Matulionis, Ant. Rinktinas, Alb. Dumbrienė. Per penkerius metus gimnazijoje mokėsi per .100 mokinių. Išleisti 25 abiturientai. Be to, stovykloje veikė įvairių kalbų ir amatų kursų. Veikė berniukų ir mergaičių skautų draugovė, ateitininkų kun. Alf. Lipniūno kuopa, literatininkų ir esperantininkų būreliai. Religiniam stovyklis gyvenimui vadovavo kunigai: V. Demikis, K. Juršėnas, A. Račkauskas. Stovyklos sklaidymasis prasidėjo 1947, apie 100 žmonių emigravus į Angliją; apie 100 jaunimo — į Kanadą; kiti pateko daugiausia į JAV. Stovykla likviduota 1950 IV, likusius gyventojus perkėlus į Augustdorfo stovyklą prie Detmoldo.

Blondel 1) François (1618—1686) prancūzų architektas, visus architektūros dėsnius rėmęs matematiniais dėsniais ir baroką kreipęs į antikos meno nusižiūrėjimą. Paryžiuje jo pastatyta Porte St. Denis (šv. Dionizo vartai), griežtai matematinių proporcijų. žymus architektūros teoretikas, išleidęs veikalus Cours d’architecture 1875, L’architecture française 1673, La révolution des quatre principaux problèmes d’architecture 1673.

2) Jacques François (1705-1774) prancūzų architektūros teoretikas, iš kurio mokėsi ir lietuvių architektas Laurynas Gucevičiaus-Stuoka. Pagrindiniai veikalai: Architecture française 1772, Cours d’architecture civile 1771—1773.

3) Maurice (1861 XI 2 — 1949 VI 4) prancūzų filosofas, iš žymiausių filosofinės minties atstovų katalikuose. 1881 stojo į École Normale Supérieure, kur turėjo mo-

Blombergo lietuviu st. Šimkaus choras

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3609-0=3609 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai