Puslapis:LE03.djvu/81

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bloomington JAV miestai: 1) Illinois valstybėje, 125 mylios į pietų vakarus nuo Chicagos; 35.000 gyventojų (1950). Illinois Wesleyan universitetas (įkurtas 1850), o už 2 mylių į šiaurę Normai vietovėje yra Illinois valstybėje Normai universitetas. B. įkurtas 1831, 1850 gavo miesto teises. Anglies kasyklos, metalo, žemės ūkio mašinų pramonė.

2) Indianos valstybėje, 97 mylios į šiaurės vakarus nuo New Albany; 28.000 gyventojų (1950). Indianos valstybinis universitetas (įsteigtas 1820, ligi 17.000 studentų). Audinių pramonė.

Bloomsburg JAV Pennsylvanijos miestas Į šiaurę nuo Harrisburgo; 10.600 gyventojų (1950), įkurtas 1772; mokytojų kolegija. Kilimų, siūlų pramonė.

Blotno (Blot'hno) M. Lietuvos XVI— XVII a. protestantų kunigų šeima, dalyvavusi ano meto lietuvių tikybinės literatūros kūrime. Kilmė nėra paaiškėjusi.

1) M i k a 1 o j u s (m. 1587 III Pilupė-nuose) atvykęs, galimas daiktas, iš Žemaitijos, ligi 1557 buvo pirmasis Klaipėdos lietuvių protestantų kunigas. 1557 I 4 buvo išškeltas į Pilupėnus, kur tvarkė parapiją ligi savo mirties. 1570 Mažvydo giesmyne yra įdėta jo „suguldita” devynių šešiaeilių posmų giesmė „Jau smertis ėst ischgalieta”. Tačiau, greičiausia, tarp bevardžių Mažvydo giesmyno giesmių yra ir daugiau B. parašytų.

2) Zacharijas vyresnysis (apie 1556 Klaipėdoje — 1602 X Tilžėje) Mikalojaus sūnus. 1573—1576 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1576—1602 buvo Tilžės lietuvių kunigu ir 1576—1592 kartu ir Tilžės vokiečių bažnyčios diakonu. Vaišnoro verstai 1600 išspausdintai Zemczugai Theo-logiszkai davė lietuvišką prakalbą — Skai-titoiop. Nuo 1585 dalyvavo Bretkūno Biblijos vertimo koregavime, davęs per 200 pataisų.

V. Falkenhahn J. Bretke 3941.

3) Zacharijas jaunesnysis (a. 1577 Tilžėje—1629 Tilžėje) Zacharijo vyresniojo sūnus. 1595 baigęs Tilžės mokyklą, stojo į Karaliaučiaus universitetą. Universiteto nebaigęs, išėjo mokytoju į Piktupėnus. Nors ir stengėsi 1600 gauti Ragainės klebono vietą, bet čia buvo paskirtas Jonas Gedkantas, o B. buvo 1601 paskirtas į Ged-kanto vietą Viešvilės klebonu. 1602 XI 2 buvo perkeltas klebonu į Piktupėnus. 1603 pabaigoje į Karaliaučių kviečiamas, mirusio Bretkūno vietos užimti, nenuvyko. 1608 perkeltas vokiečių diakonu į Tilžę, o nuo 1614 ligi mirties buvo Tilžės lietuviškos parapijos klebonu. Buvo vienas artimiausiųjų Jono Rėzos bendradarbių, ruošiant spaudai 1625 išspausdintas Bretkūno išverstas Dovydo psalmes.

V. Falkenhahn J. Bretke 1941; Vac. Biržiška Senųjų liet. knygų istorija 1953.

Blowitz (1825-1903), iš tikro Opper Henry, sau pavardę paėmęs gimtinio miesto pa-vaidinimą, žydų kilimo prancūzų anglų žurnalistas, nuo 1871 Times Londone korespondentas Paryžiuje, pagarsėjęs tuo, kad sugebėjo pristatyti Times laikraščiui Berlyno Kongreso sutarties tekstą tą pačią jo pasirašymo dieną. Pirmasis įvedė interview su žymiais politikais.

Bloznelis Juozas (1895 V 8 Alytaus aps. Merkinės vi. Ryliškių k. — 1923 II 8) mokytojas. Nuo 1917 mokytojavo Druskininkų kaimo, 1919 Ryliškių kaimo, 1920 Merkinės ir 1922 Uciechos dvaro mokyklose. 1923 II 8 naktį jį užpuolė lenkų kareiviai, išsivedė savo pusėn, nušovė ir įmetė Nemunan. Pavasarį lavonas Išplaukė. Palaidotas Alytaus kapuose.

Blucher Gebhardt Leberecht (1742-1819) Prūsijos karo vadas. Karo tarnyboje nuo 1760: pradžioje švedų, paskiau Prūsijos kariuomenėje. Nuo 1793 dalyvavo karuose su Prancūzija. 1813 kare Prūsijos kariuomenės vyriausias vadas, suvaidinęs lemiamąjį vaidmenį mūšyje ties Leipcigu. Mūšyje ties Waterloo laiku atskubėjęs Wellingtono gelbėti, nulėmė laimėjimą prieš Napoleoną ir paėmė Paryžių.

Blūdkalnis piliakalnis Darbėnų vi. netoli Senkų kaimo.

Bludov Dimitrij (1785—1864) rusų valstybinis veikėjas, nuo 1855 mokslo akademijos prezidentas, nuo .1861 ministerių komi-to pirmininkas. Buvo iš 1845 Uloženie o na-kazanijach sudarytojų ir iš žymiausiųjų baudžiavos panaikinimo ir teismų reformos įstatymų ruošėjų.

Bluefields, sen. Zelaya, Nikaraguos uostas prie patogios įlankos ir B. upės žiočių; 20.000 gyventojų (1952). JAV karo laivyno bazė.

Bluemlisalp Berno Alpių Šveicarijoje kalnų masyvas. Viršūnės: Bluemlishorn 3664 m, Weisse Frau 3652 m, Morgenhorn 3613 metrų.

Blue Mountains ž. Mėlynieji Kalnai.

Bluff iš JAV paplitęs išsireiškimas, reiškiąs priešo ar konkurento gąsdinimą pramanytais teigimais.

Blukis (vok. Block) storas rąstas tarp balžienų, kuriuo, pasikinkę porą arklių, kuldavo javus. B. daugiausia pažįstamas užnemuniečiams ir žemaičiams, taip pat pa-latvės augštaičiams, tuo tarpu kai tolimesni rytų augštaičiai B. vietoje vartodavo dviračius.

Blukvilkiai. Seniau Žemaitijoje jaunimo paprotys nuo Kalėdų iki Trijų Karalių lankyti kaimynus, velkant didelę malkų pliauską, tuo pačiu kaimynui palinkint ir gero linų derliaus. Atėję B. pagiedodavo šv. giesmių, pakrėsdavo įvairių išdaigų ir, pa-valkioję pliauską po aslą, šeimininko pavaišinti, toliau išsitrenkdavo. Savo pamoksluo-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5346-0=5346 wiki spaudos ženklai).