Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/91

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tembergo ir Badeno). 63, 5 km ilgio ir 14 km pločio, kranto linija 259 km, plotas 538,5 km2, 395,7 m nuo jūros lygio. Didžiausias gilumas 252 m, vidutinis 90 m. B. E. susiformavo tektoninėms jėgoms ir Alpių ledynams veikiant. B. E. priskiriamas už 4 km į vakarus esąs ežeras Untersee. B. E. vaidina susisiekime svarbų vaidmenį, į krantus prieina 8 glžk. linijos. Krantai daugiausia lėkšti, tik pietų rytų pusėje prisiartina Alpių ataižos. Daug amžių B. ežeras buvo Dunojaus, Reino, Nekaro, Genevos ež. susisiekimo kelių kryžkelė, žiemių pakraštyje surasta 50 polių statybos liekanų iš bronzos laikotarpio. Krantai tirštai gyvenami. žymiausi miestai: Konstanca, Meeres-burg ir uberlingen — Badene, Rorschach ir Romanshorn — Šveicarijoje, Friedrichs-haffen, Wūrttemberge ir Bregenz - Austrijoje. Netoli nuo Konstancos yra turistų lankoma Mainau sala su retais medžiais: Amerikos sekvojomis, atogrąžų vaismedžiais ir krūmais.

Bodeno ežero reguliavimas. Į B. ežerą įteka rytiniame jo gale Reino augštupys (6123 km- baseino ploto) ir Bre-genzo Ach (838 km2); tos upės atsineša smėlio per 3 mil. m:> metuose ir pripildo Hardo-Fussacho įlanką vid. 0,37 m metuose; upių erozijos darbas įvertinamas apie 0,5 mm per metus nuo viso baseino ploto. B. ežero intakai pakelia ežero horizontą ir padaro žalingus potvynius, trunkančius 2—3 mėnesius. Iš B. ežero Reinas teka pro Konstancą 4 km ruožu į mažesnį Untersee ežerą, pro kurį teka toliau. Augščiausi potvyniai buvo .1817, 1821, 1890, 1876, 1910, 1851, 1855, 1853, 1849, 1816. Augštojo ežero ir žemojo ež. horizontų skirtumas yra 25—30 cm. Reino debitas žemiau B. ežero: maks. 1080 m;!/sek., vid. 367, min. 85 m:Vsek. Potvynio nuostoliams išvengti daug kartų buvo valyta Reino vaga tarp ežerų ir žemiau. Naujieji ežero reguliavimo projektai dar numato skersai Reino įtaisyti užtvanką žemam vandeniui kelti ir vandens energijai naudoti. Reguliavimo projektas numato toliau naudoti B. ežerus kaip atsargos rezervuarą žemiems Reino debitams padidinti ir vandens energijos vartojimui pagerinti 16 esamų ir tebestatomų Reino hidroelektrinėse stotyse.

Bodhisattva buvimas (sattva) tobulybėje (bodhi). šiuo žodžiu budistuose vadinami jų šventieji, pasiekę augščiausios tobulybės. Daug jų garbinama, tikint juos galinčius padėti tikinčiųjų rūpesčiuose.

Bodianskyi Osip (1808—1877) ukrainiečių istorikas, etnografas ir kalbininkas. Dar studentas slapyvardžiu Isko Materynka išspausdino Ukrainsky kazky 1835. 1842-1863 Maskvos univ. slavų kalbų ir literatūros profesorius. Išsp. O narodnoj poezii sla-vianskich plemen 1837, O vremeni pro-ischoždenija slavianskich pismen 1855.

Bodin Jean (1530—1596) prancūzų teisininkas. Mokslus išėjo ir kurį laiką dėstė Toulouse universitete. 1561 persikėlęs į Paryžių buvo aktyviai įsitraukęs į politinį gyvenimą. Gynė hugenotų tikėjimo laisvę. 1577 padėjo katalikų ir reformatų taikos pasiekti. Nuo 1854 buvo Laon mst. prokuroru. Absoliu-čiosios monarchijos gynėjas. Laikomas suverenumo mokslo grindėju, nors iš tiesų jis tik aiškiai jį suformulavo. Teigdamas suverenumą, betgi pabrėžia reikalą suverenui laikytis dorinių dėsnių. Merkantilizmo grindėjas. Išsp. Les six livres de la République 1576, Démonomanie 1580, Hep-taplomėres (išsp. tik 1857).

E. Fournol B. 1896; E. Feist Weltbild u. Staatsidee bei B. 1930; A. Schmitz Der Staat u. Kirche bei B. 1939; M. E. Kamp Die Staatswirtschaftslehre B-s 1949.

Bodio Luigi (1840—1920) italų statistikas, Milano ir Venecijos universitetų profesorius, 1872—1908 Italijos statistikos biuro vedėjas. Tarptautinio statistikos biuro iniciatorius ir jo generalinis sekretorius. Išsp. Saggio di bibliografia statistica ita-liana 1885.

Bodisco Theophile (1873—1944) Estijoje gimusi vokiečių rašytoja, savo romanuose vaizdavusi Pabaltijo vokiečių gyvenimą, žymiausias jos romanas Im Hause des alten Freiherrn <¡1920.

Bodley Thomas (1545 —16.12) anglų diplomatas ir humanistas, 1603 davęs pradžią garsiajai Bibliotheca Bodleiana prie Ox-fordo universiteto. Dabar joje yra ligi 2 mi-lionų knygų, 40.000 rankraščių, 20.000 vario raižinių, 60.000 monetų.

Bodmer Johann Jakob (1698—1783) šveicarų vokiečių kritikas ir rašytojas, su J.J. Breitingeriu kovojęs prieš apšvietos amžiaus pseudoklasicizmą. Atmesdamas racionalizmą, jis kūrybos esme laikė vaizduotę (Von dem Wunderbaren in der Poesie) 1740). Dėl to vyko didelė kova su Gottsche-du ir kitais leipcigiečiais. Leido viduramžinės vokiečių literatūros tekstus ir vertė anglų autorius (Shakespeare ir Miltoną).

M. Wehrli B. und d. Geschichte d. Literatur 1930.

Bodmerįja (vok. Bodmerei, oi. bodemrij, anglų bottomry, pr. contrat à la grosse aventure) neišvengiamu atveju laive kapitono daroma piniginės paskolos sutartis, už gaunamąją paskolą įkeičiant laivą, laivo įkrovą, vežamąsias prekes skyrium ar viską sykiu.

Bodo (Flagellata klasės) vienaląsčių organizmų gentis. Maži besparniai ameboidi-nės formos su dviem žiužiais (botagėliais)

Jean Bodin

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5296-0=5296 wiki spaudos ženklai).