Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE04.djvu/14

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Chronus, Chronos, Cronos senoviškas romėnų Nemuno vardas. Jam artimas graikų dievaičio Kronos, analogiško romėnų Sa­turnui, vardas. Iš to atsirado versija, kad Kruonio miestas (6 km nuo Nemuno, Tra­kų aps.) buvo seniau prie Ch. — Nemuno. Gerardo Mercatoriaus 1623 žemėlapyje „Litvania” Ch. teka iš nesamo ežero Cro-no-lago.

M. Balinski Wielkie księstwo Litewskie 1864; S. Kolupaila Nemuno tyrinėjimų istorijos bruožai — Židinys 1934.

Chrudim Čekijos miestas apie 90 km į rytus nuo Prahos; ligi 15.000 gyventojų (1951). žinoma amatų mokykla, kurią vals­tybės stipendininkais prieš II pasaulinį ka­rą baigė keli lietuviai.

Chruscickis Jonas (1765—1839 Vilniuje) tapytojas, Smuglevičiaus mokinys. Portretininkas. Jo žymesnis kūrinys — Šv. Trejy­bė.

Chruščev Nikita (g. 1894) bolševikų vei­kėjas. 1938—1947 buvo faktinasis Ukrainos diktatorius. Po Stalino mirties Bolševikų partijos generalinis sekretorius.

Chruščev-Sokolnikov Ivan (1841 — 1929) rusų rašytojas. Išsp. Velikosvetskaja Nana 1882, Griunvaldskaja bitva 1889—1890 (lietuviškas O. Puidienės vertimas 1922, J. Sužiedėlio šio veikalo perdirbinys Žalgiris 1930 ir 1954).

Chrzaraowski 1) Ignacy (1866 — 1940 Oranienburgo koncentracijos stovykloje) lenkų literatūros istorikas. Nuo 1910 Kro­kuvos universiteto profesorius. Išsp. Kazania sejmowe Skargi 1903, Historia literatury nepodleglej Polski 19i06, 31918 (lietuviškai 1924 išvertė P. Vaičiūnas), Litera­tūra a narod 1925, Studia i szkice 1939.

2) Jokūbas (1661 VIII 27 Lenkijoje — 1718 VIII 20 Pinske) Lietuvos jėzuitas, 1684 įstojęs į jėzuitus. Buvo Nesvyžiaus, Kražių ir Pinsko kolegijų rektorius.

Chsconovičius Juozas (1792— 1833) grafi­kas. Mokėsi Vilniaus universiteto meno skyriuje. Raižė varyje portretus ir architektūrinius reginius. Jo raižinių yra re produkuota Vilčinsko Vilniaus albume. Be raižinių, yra dar pagaminęs L. Korsako ant­kapį ir herbų su lietuviškais parašais.

Chubut 1) Pietų Argentinos upė; 925 km ilgio. Išteka iš rytų Andų, turi tik du žymesnius intakus, įteka ties Rawson į At­lantą.

2) Argentinos teritorija Ch. upės basei­ne, tarp 420 įr 45° pietų platumos. Ch. yra skatinama kolonizacija, nes teritorija retai gyvenama: 242.000 km2 plote 1942 buvo 89.000 gyventojų. Ekspluatuojamos naftos versmės, aptikta kitų žemės turtų.

Chufu žr. Cheops (III t. 494—495 p.).

Chuliganas (kinų) iš rusų kalbos ir lietu­vių kalbon patekęs terminas, reiškiąs išdy­kėlį, pasileidėlį, padaužą, akiplėšą, ardantį neleistinais veiksmais visuomenės rimtį.

Chulm šiaurės Afganistano upė, nykstan­ti dykumoje, nepasiekusi Amu-Darjos. Ligi 1850 Ch, krantuose buvo nepriklausomas chanatas Ch., nukariautas Afganistano. Buv. miesto griuvėsiuose išaugo naujas miestas Taškurgan (4000 gyventojų).

Chunchuizai (kin.) rusų japonų kare 1904 — 1905 Mandžurijos kiniečių gaujos, japo­nų organizuotos partizanų karui prieš ru­sų kariuomenę. Ch. vaidino svarbų vaidme­nį kiniečių savitarpio kovose.

Chupa tam tikras baldakimas, vartoja­mas sutuokiant žydus.

Chuquicamata šiaurės Čilės Antofagastos dykumos miestas (apie 15.000 gyventojų), 1380 m nuo jūros lygio. Ch. yra didžiulės vario rūdos kasyklos ir jos lydyklų židinys.

Chur, pr. Coire, senovės romėnų Curia Raetorum, rytų Šveicarijos miestas, Graubuendeno (Grisons) kantono administracinis centras; 20.1000 gyventojų (1953). XIII a. šv. Liucijaus bažnyčia su Dūrerio ir Holbeino darbais, nuo V a. vyskupo re­zidencija. Senovėje Ch. buvo svarbi preky­bos kelių kryžkelė.

Churberg Fanny Maria (1845-1892) suo­mių tapytoja. Daugiausia piešė nuotaikin­gus Suomijos peizažus ir nature morte. Įst. Suomijos taikomojo meno draugiją, per kurią moderniajame taikomajame mene atgaivino liaudies meno tradicijas. Suomių tautiniame muzėjuje Ateneume Helsinky­je yra 6 geriausi jos tapybos kūriniai.

Church Richard (1784-1873) anglas grai­kų tarnyboje, graikų kovų dėl nepriklauso­mybės didvyris. 1827 išrinktas Graikijos sukilėlių vyriausiuoju vadu. Dėl kivirčų su Capo d’Istria atsisakė vadovybės. 1843 revo­liucijos vadas.

Church 1) Arthur Herbert (1834 — 1915) anglų chemikas. Taikė che­miją žemės ūkiui. Aptiko mineralą churchitas. Išsp. The Chemistry of Paints and Painting ir kt.

2) Frederic Edwin (1826—1900) JAV tapytojas, peizažininkas. žymiausias paveikslas Niagara.

3) Frederic Stuart (1842—1923) JAV tapytojas, grafikas, knygų iliustrato­rius. Svarbiausias paveikslas Mėnulio pate­kėjimas (Metropolitan muzėjuje).

Church Army kariškai sutvarkyta 1882 įsteigta anglikonų bažnyčios organizacija, veikianti labiausiai socialinės globos srityje.

Churehill šiaurės Kanados upė, 1800 km ilgio. Teka per daug ežerų ir įteka į Hud-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5066-0=5066 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai