Puslapis:LE04.djvu/18

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

mas likeriams daryti. Kitos C. rūšys duoda kurkumos krakmolo, vad. Arrow-root.

Cybichovski Zygmunt (g. 1879) lenkų teisininkas. 19.12—1916 Lvovo universiteto tarptautinės teisės profesorius, nuo 1916 Varšuvos universiteto valstybinės ir tarptautinės teisės profesorius. Nuo 1923 Haagos tribūnolo narys, 1928— 1930 International law association pirmininkas. Išsp. Das antike Völkerrecht 1907, Studien zum internationalen Recht 1912, Miçdzynarodowe prawo wojenne 1914, Nauka o panstwie 1918, System prawa miçdzynarodowego 1923 (31928), Polskie prawo panstwowe 1925—1929, Miçdzynarodowe prawo karne 1927 ir kt.

Cibikalnis piliakalnis 2 km nuo Raseinių miesto Girkalnio linkui; greta dar Prabaudos piliakalnis. Prie C. stovi maži lentiniai kryželiai ir 1915— 1918 okupacijos metu Vokiečių sušaudytųjų žmonių kapai. Pasakojama, kad kalne stovėjęs dvaras, kur gyvenęs koks ponas ar net karalius; dvaras žemėn prasmegęs.

Ciborium, liet. ciborija žr. Tabernaculum.

Cibotium Cyatheaceae šeimos paparčių gentis. Auga šiltesnio- klimato kraštuose. C. barometz (auga pietryčių Azijoje) jaunų lapų žvynai vartojâmi kaip kraujo bėgimą sulaikanti medžiaga. Kaikurių C. rūšių plaukeliai, žinomi pulu vardu, vartojami čiužiniams kimšti.

Cybulski 1) Wojeiech (1808—1867) lenkų literatūros istorikas. 1830—1831 dalyvavo lenkų sukilime. Vroclavo universiteto slavų filologijos profesorius. 1848 dalyvavo revoliuciniame Prūsijos lenkų sąjūdyje, važinėjo Prahon į slavų kongresą, išsp. Mickiewicza moraine i poetyckie stanowisko 1845, Die letzte Revolution Polens, Dziady Mickiewicza 1864, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej polowie XIX wieku 1870 (vokiškas vertimas 1880).

J. Jachimek Wojciech C. jako krytyk i historyk literatury 1930.

2) Napoleon (1854 Švenčionių aps. Svyrių vl. Kreivanosiuose— 1922) lenkų fiziologas. 1885 Krokuvos universiteto fiziologijos profesorius, 1891 Krokuvos mokslo akademijos narys. Svarbiausi raštai: Fiziologja czlowieka 1891— 1894, Spirytyzm i hypnotyzm 1894 ir kt. 1895 surado adrenaliną.

Cibulskis Mykolas (1894 XII 2 Glasco, N. Y.— 1948 XII 17 ¡Nashua, N. H .) kunigas, baigęs La Salette kolegiją Hartforde, Conn. 1916 išvyko į Romą, kur studijavo filosofiją ir teologiją. Kunigu įšventintas 1921 Nosceroje, Italijoje. Nuo 1922 La Salette seminarijos profesorius, 1932—1938 tos kolegijos viršininkas, nuo 1939 noviciato viršininkas Bloomfield, Conn., nuo 1943 Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas Nashua, N. H.

C. I. C. žr. Codex Iuris Canonici.

Cieadaria, Cicadidae, Cicadina ž. Cikados.

Cicadinae žr. Sagainiai.

Cycas žr. Kukmedis.

Cicėnaitė Bronė (g. 1900 IV 1.2 Švenčionių aps. Daugėliškyje). Mokėsi 1910—1914 Daugėliškio pradžios mokykloje, 1915—1918 žiburio gimnazijoje Tambove, 1919— 1923 VD gimnazijoje Vilniuje. 1920 dirbo Vilniaus lietuvių komendantūroje. 1923—1932 Švenčionių lietuvių gimnazijos geografijos ir Lietuvos istorijos mokytoja, 1931—1937 tos gimnazijos sekretorė ir bendrabučio vedėja, 1923—1933 Švenčionių Ryto draugijos valdybos narė, 1923— 1939 Švenčionių miesto ir apskrities vakarėlių organizatorė ir režisorė. Nuo 1938 pabaigos ligi II pas. karo dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Varšuvoje. Bendradarbiavo ir Vilniaus lietuvių spaudoje.

Cicėnas 1) Bernardas (g. 1909 I 1 Švenčionių aps. Daugėliškyje) 1931 baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1934 Varšuvos dailės ir rankdarbių institutą. Nuo 1934 Vilniaus Vytauto Didžiojo ir Švenčionių lietuvių gimnazijos mokytojas. Vilniaus lietuvių spaudos bendradarbis.

2) Jeronimas (g.1909 VII 24 Švenčionių aps. Dūkšto vl. Garšvinės k.) žurnalistas. Baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje ir studijavo visuotinę istoriją, literatūrą ir etnografiją Vilniaus lenkų universitete. 1934 — 1936 mokytojas Trakų ir Vilniaus mokytojų seminarijose. 1936 — 1939 lietuvių kalbos lektorius Augštojoje Politinių mokslų mokykloje Vilniuje. 1940 — 1941 Vilniaus liaudies universiteto inspektorius mokslo reikalams. 1941- 1944 Vilniaus radiofono literatūros ir vaikams valandėlių redaktorius. 1928 Vilniaus šviesos redakcijos narys, 1934 — 1936 Vilniaus žodžio literatūros skyriaus redaktorius, 1936— 1939 Kūrybos ir Kritikos redaktorius, 1940 Nowe Slowo redakcijos narys, 1939— 1940 Vilniaus Balso redakcijos narys.

Tremtyje redagavo Kelyje Tėvynėn, Akiratyje ir Nemuno redakcijos narys. 1934— 1939 kultūros, literatūros klausimais rašė gudų, ukrainiečių ir lenkų spaudoje. Išsp. Vilniaus Tautosaka 1934, Daugėliškiu burtai 1934, Dvaruos praėstos dienos 1937, Lietuva pro „Vilniaus žinias” 1944, Vilnius

Jeronimas Cicėnas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4891-0=4891 wiki spaudos ženklai).