Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE04.djvu/19

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tarp audrų 1953, OmaHos lietuviai 1954. Gyvena JAV.

3). Juozas (g. 1891 Švenčionių aps. Daugėliškio vi. Augustiškio k.) . Ūkininkavo ir mokė vaikus. 1915—19.16 Ignalinos fotografas, paskum lietuvių kalbos kursų vedėjas. 1917 surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur vaidinta jo parašyta komedija. 1918 organizavo 3 valsčių gynimo komitetus ir miliciją, buvo Švenčionių apskrities komiteto narys. Nuo bolševikų pasitraukė į Vakarų Lietuvą (Raguvą, kur jaunimas vaidindavo jo komedijas). 1920 suorganizavo Raguvos šaulių būrį, dalyvavo kovose su lenkais. 1922— 1927 išėjo Kauno pavasarininkų gimnaziją, 1927 stojo į Lietuvos universitetą. 1928 Valstybės teatre suvaidinta jo pjesė Pamūrys, išsp. 1931.

4) Mykolas (1864 X 19 Daugėliškio vl. — 1935 XII 9 Švenčionyse). Spaudos draudimo mete artimiausias kun. Jono Burbos padėjėjas. Prieškariniais laikais jis savo apylinkėje suvaidino didelį vaidmenį lietuviškumą keldamas. Savo pinigais daug kam parsiųsdavo prieš karą ėjusius lietuviškus laikraščius, ragino žmones šviestis ir organizuotis. 1920 dirbo lietuvių karo komendantūros raštinėje Vilniuje, drauge su ja persikėlė į Kauną, bet vėliau grįžo į Švenčionis, kur buvo lietuvių gimnazijos ūkvedžiu. Palaidotas Daugėliškio kapinėse.

Cicero 1) Marcus Tullius (106 1 3 — 43 XII 12 prieš Kristų) romėnų senovės žymiausias kalbėtojas, 63 konsulas. Savo politinę karjerą vainikavo, aikštėn iškeldamas ir vaisingai likviduodamas Katilinos sąmokslą. Vėliau jo politinė linija buvo svyruojanti. Buvo nužudytas bebėgdamas nuo Antonijaus pasamdytų žudikų. Kaip kalbos kūrėjas reiškė didžiausią kalbinės formos jėgą ir subtiliausią kalbinį jausmą, sukurdamas pavyzdinę klasikinę lotynų rašomąją kalbą. Kaip filosofas C. lotynų kalba sukūrė filosofinius terminus ir lotyniškiems vakarams perteikė vėlesniųjų graikų filosofų mokslą. Labai reikšmingų minčių C. yra pareiškęs dėl gimtosios teisės. Kaip valstybininkas C. tebuvo politikos romantikas. Kad ir C. reikšmė įvairiose srityse nelygi, tačiau jo įtaka siekė ligi XVIII a. C. svarbiausi veikalai: De oratore (apie kalbėtoja), De republica (apie valstybę), De finibus bonorum et malorum, De officiis (apie pareigas), Tusculanae disputationes (stoikiniai pamokymai kentėjimams nugalėti); 864 laiškai išleisti po jo mirties, tarp jų 774 paties C. Visus C. raštus leido C. Orelli 21843—1863, G. Bayter ir L. Kayser 1861—-1869; naujausią kritišką leidinį parūpino Biblioteca Teubneriana (Leipzige). Daug atskirų veikalų leidimų ir vertimų įvairiomis kalbomis.

F. R . Cowell C. 1948; Th. Zielinski C. im Wandel der Jahrhunderte 4 Ieid. 1929; O. Glasberg C. in

seinem Werken u. Briefen 1926; L. Laurand Ciceron 2 leid. 1935.

2) Quintus (102—43 pr. Kr.) (1) brolis, literatūros ir ypač poezijos rėmėjas, pats dirbęs kaip literatas. Tėra likę keturi laiškai ir Commentariolum petitionis (apie piršimąsi į konsulatą).

Cicero JAV Illinois valstybės miestas, Chicagos pietvakarinis priemiestis, turi 67.544 gyventojus (1950), įkurtas 1857 ir pirmųjų pionierių pavadintas senovės Romos garsiojo oratoriaus vardu. C. savo gyventojų skaičiumi yra šeštas ir vienas iš svarbiųjų Illinois valst. pramonės centrų.

Pirmieji lietuviai C. pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje. Jų skaičiui didėjant, 1911 buvo įkurta lietuvių parapija, prie kurios pradėjo organizuotis lietuvių kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. Pirmas klebonas kun. A. Ežerskis pastatė parapijai mūro namus, kur buvo bažnyčia, ir įkūrė mokyklą. Klebonas kun. H . J. Vaičiūnas padidino parapijos namus. 1926 baigė statyti dabartinę šv. Antano bažnyčią, kurią pašventino

Cicero

Sv. Antano bažnyčia Cicero

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3889-0=3889 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai