Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE04.djvu/20

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


aikivyskupas J. Matulevičius. Nuo 1940 parapijai vadovauja kun. Ignas Albavičius,kuris galutinai baigė parapijos namų statybą, pastatė seselėms mokytojoms namus ir įrengė lituanistinei klasei patalpas. Klebonui pastoraciniame darbe padeda kunigai S. Petrauskas, V. Urba, S. Gučas ir P. Karalius. Bažnyčia turi du chorus: mišrų, k uriam vadovauja vargonininkas A. Mondeika ir mergaičių, kuriam vadovauja muzikė M. Mondeikaitė.

Prie parapijos nuo 1912 veikia pradžios mokykla. Pirmosios mokytojos buvo pasaulietės, nuo 1914 .mokytojavo seselės nazaretietės, nuo 1921 seselės kazimierietės. Mokinių ligi 450. Prie mokyklos veikia lituanistikos klasė, kuri išaugo iš šeštadieninės mokyklos. Klasė dailininko Pautieniaus iniciatyva išpuošta mūsų 10 dailininkų dovanotaisiais paveikslais. Mokytojauja J. Kreivėnas, Baukienė ir kun. P. Karalius.

C. gyvena ligi 3000 senųjų ir ligi 1000 naujųjų ateivių. Yra šios organizacijos:

Bažnytinės draugijos: 1) Tretininkų, 2) Maldos Apaštalavimo, 3) Šv. Jėzaus Vardo, 4) Gyvojo Rožančiaus, 5) Sodaliečių.

Kultūrinės: LRKF 12 skyrius, įkurtas prieš keliasdešimt metų. ALB apylinkė, persiorganizavusi iš LTB 1952. Prie apylinkės veikia knygynėlis, kuriam davė pradžią kun. I. Albavičius. Veikia mišrus choras, vadovaujamas mokytojo J. Kreivėno, Dramos mėgėjų būrelis, vadovaujamas J. Balučio, tautinių šokių būrelis — Daugvilienės ir trys būreliai Vasario 16-sios gimnazijai remti.

Jaunimo: Vyčių 14 kuopa, įkurta prieš 40 metų, Ateitininkų du būreliai iš 1950 ir 1953, Skautų ir Skaučių dvi draugovės iš 1949.

Pašalpinės:l) Sopulingosios Dievo Motinos Moterų ir Mergaičių Draugystė iš 1911, Visų šventųjų Vyrų ir Moterų Draugystė, Šv. Antano Draugystė iš 1911, Lietuvos Kareivių Draugystė iš 1912, Raudonosios Rožės Klubas iš 1912, turįs jaunimo skyrių, Moterų kuopa 2 ir 7, Moterų kuopa 48.

Labdaros: BALFo 14 skyrius iš 1942, Labdarių 3 kuopa, Marionų Bendradarbių 9 skyrius, Šv. Kazimiero Seserū Rėmėjų būrelis, Saleziečių Rėmėjų būrelis.

Apdraudos: LRKSA 48 kuopa, SLA 301 kuopa, įkurta 1909.

Ekonominės - profesinės: Šv. Antano Namų Savininkų Klubas, Namų Savininkų Klubas. Be savo profesinių pareigų domisi politika; klubo pirm. Kimbarkas yra išrinktas į miesto valdybą nariu asesoriumi.

Buvusios: Tėvynės Mylėtojų Draugijos 118 kuopa, įkurta 1909 nustojo veikti 1318. Lietuvių Tvirtybės Sąjunga, Vakarinės žvaigždės Klubas ir Lietuvių Pašalpos Klubas susijungė su Chicagos pašalpine draugija. Iš seniau yra veikusi krepšinio komanda, kuri yra buvusi Chicagos priemiesčių meistras, o jos žaidėjai Talzūnas ir Budriūnas yra gynę Lietuvos spalvas Europos krepšinio pirmenybėse. 1949 įkurtas sporto klubas Tauras, susijungęs su Chicagos liet. sportininkais į vieną sporto vienetą Taurą.

Nuo 1922 veikia angliškai pasivadinusi Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovė, kuri turi įsigijusi nuosavus namus. Raudonosios Rožės Klubo, Lietuvos Kareivių Draugystės, SLA 301 kuopos ir pavienių lietuvių pastangomis Cicero 1921 buvo pastatyti dviejų augštų 70.000 dol. vertės mūro namai su didele sale ir scena, parengimams ir susirinkimams. Namai pavadinti Lithuania Liberty Hali ir priklauso bendrovei. Daug lietuvių yra namų ir įvairaus verslo įmonių savininkai. Yra išauginę ir savo inteligentijos — per 20 kunigų, vietoje

Lietuviškas Kryčius prie Šv. Antano bžn. Cicero

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3581-0=3581 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai