Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE12.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

XII TOME RAŠIUSIEJI REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI

Ališauskas, K azys, ats. plk. ltn. (karo sk. red.)

Alseika, Vytautas (filmas)

Alminas, Kazys, dr. prof.

Andriekus, L., O.F.M., kun. dr.

Anysas, Martynas, dr.

Armalis, Adolfas

Arumaa, P., dr. prof.

Audėnas, Juozas

Avižonis, Konstantinas dr. prof. (Lenkijos ir Rusijos sk. red.)

Babrauskas, Benediktas

Balčiūnas, Jurgis, dr.

Balys, Jonas, dr. prof. (tautosakos ir tauto­tyros sk. red.)

Balsys, Leopoldas, dipl. inž.

Baltinis, Andrius, kun. dr.

Baronas, Kazys

Bendorius, Antanas (geografijos sk. red.)

Bertašius, Jonas

Binkis, Edm., d ipl. inž.

Birutis, V ., d ipl. inž.

† Biržiška, Vaclovas, prof.

Blekaitis, Jurgis (rusų li­teratūra ir teatras)

Bobelis, Kazys, dr.

Brazys, Pranas, M.I .C., kun. dr.

Bružas, P.

Budrys, Jonas

Butkys, Č., prof. (civilinė teisė)

Cicėnas, Jeronimas

Civinskas, Vladas

Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos sk. red.)

Čyvas, Matas, kun. dr.

Čižiūnas, Vaclovas

Dambrauskas, Pijus, kun. prof.

Dambriūnas, Leonardas (kalba)

Dargis, Leonardas

Dobrovolskis, Jonas

Doniela, Vytautas

Efertienė, Vera, agr.

Gaučys, Povilas

Gaurys, Petras

Gečas, Stasys

Germanas, V., inž. arch.

Gerutis, Albertas, dr.

Gidžiūnas, V., O.F .M ., kun. dr.

Gimbutas, Jurgis, inž. dr.

Girnius, Juozas, dr. (filo­sofijos sk. red.)

Grakauskas, Vytautas, dr.

Grybauskas, Vytautas

Gudaitis, K., dr. prof.

Gudas, Pranas

Gudelis, Martas

Indreikienė, K ., agr.

Ivinskis, Zenonas, dr. prof. (Lietuvos istorijos ligi 1600 sk. red.)

Izbickas, V., dipl. inž.

Jakštas, Juozas, dr. prof. (viduramžių istorijos red.)

Jasaitis, Domas, dr. (me­dicinos sk. red.)

Jesaitis, Margiris A., dr.

Jonikas, Petras, dr. prof.

Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos sk. red.)

Jurskis, Alfonsas, dipl. inž., doc. (elektrotechnikos sk. red.)

Kačinskas, Jeronimas

Kaganecienė, G.

Kairys, Anatolijus

Kairys, Stepas, prof. (far­macinė chemija)

Kalėda, J., inž.

Kanauka, Vincas, dr. prot.

Kardelis, Jonas

Karys, Jonas K. (numiz­matika)

Karvelis, K., dr.

Kaunas, Ks., d ipl. inž.

Kazitėnas, J., pik.

Kėkštas, Juozas (lenkų li­teratūra)

Kesiūnas, Povilas

Keturakis, Andrius, adv. (sporto sk. red.)

Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidro­grafijos sk. red.)

Krasauskas, Rapolas, kun.

Krikščiūnas, Matas (fizi­ka ir matematika)

Krivickas, Domas, dr. prof.

Kulbokienė, V . (Vilniaus kraštas)

Kviklys, Bronius

Landsbergis, Algirdas

Laucevičiūtė, Aleksandra

Lazauskas, Grožvydas J., dipl. inž.

Leonas, Jonas

Liaugminas, A., dr. prof.

Lingis, Juozas (skandina­vų kraštai)

Liūdžius, Juozas

Liuima, A., S. J., kun. dr.

Maciūnas, Vincas, dr. prof. (lietuvių literatūra)

Mackevičius, M ečys

Maldekis, P etras

Manelienė, F., agr.

Manelis, Vytas, dr. prof.

Mantautas-Marcinkevičius, A.

Masaitis, Česlovas, p rof. (astronomija)

Masiulis, Boleslovas

Matulionis, Balys, dr.

Matulis, Steponas, M.I .C., kun. dr.

Mažeika, A. P., dr. (okea­nografijos ir jūrinin­kystės sk. red.)

Mažiulis, Antanas (etno­grafijos sk. red.)

Meškauskas, Juozas, dr. prof.

Mieželis, Vladas, ats. gen.

Mockaitis, Juozas, dr.

Motiejūnas, J., dr. p rof.

Musteikis, A., d ipl. agr.

Musteikis, Antanas, dr. asso. prof. (sociologi­jos sk. red.)

Nagys, H., dr. (latvių ir vokiečių literatūra)

Narkeliūnaitė, Salomėja

Nauburas M. (Klaipėdos kraštas ir M. Lietuva)

Nockiūnas, A., M.I .C., kun.

Norkaitis, Jonas, dr.

Novickienė, Birutė

Okunis, Ju rgis, d ipl. inž.

Ostrauskas, K. (muzika)

Oželis, Kazys, pik., dr. doc.

Pajaujis, Juozas, dr. (eko­nomika)

Pakštas, Kazys, dr. prof.

Pamataitis, P ., dr.

Paplėnas, Jonas, dr.

Paršeliunas, J., doc.

Paškevičius, A., dipl. inž.

Pauliukonis, Pranas (se­novės istorija)

Pažemėnas, Juozas, adj. (finansų mokslai ir bankai)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4134-0=4134 wiki spaudos ženklai).