Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE16.djvu/15

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nę sąmonę, gimtosios kalbos mokslą ir kitas lituanistines studijas. Tam tikslui kas vasarą rengiami kursai, vis kitame vienuolyne, kur dalyvauja vienuolės iš visų liet. vienuolynų. Programon įtraukiama lietuvių kalba, Lietuvos istorija, lietuvių literatūra, tautosaka, dainos ir šokiai, parodomosios pamokos, bendros diskusijos ir t.t. Kuršus veda pačios seserys mokytojos ir įvairių specialybių pakviesti lietuviai pasauliečiai. Pirmieji tokie lituanistiniai kursai buvo 1954 vasarą Putname, antrieji Brocktone, tretieji pas pranciškietes Pits-burge, o 1957 — kazimieriečių vienuolyne Čikagoje. Studijos šiuose kursuose dabar duoda kolegijos laipsnio kreditus. Institutas yra išleidęs nemaža lietuviškos pagalbinės medžiagos, ypatingai seserims mokytojoms, būtent skaitymo vadovėlių, brošiūrėlių Lietuvos geografijos ir istorijos mokymui, dainų ir šokių vadovėlių, literatūros, tautosakos, vaidinimėlių ir kt. Keturis kartus per metus leidžiama lietuviško pobūdžio biuletenis seserims mokytojoms, pavadintas LSI Banner (žr.) su pagalbiniais priedais ir aplinkraščiais. 1958 šis biuletenis pavadintas LSI švyturiu. Institutas stengiasi, kad lietuvių kalba būtų įvedama į kasdieninių pamokų lentelę. LSI delegatės dalyvauja liet. visuomenės sueigose, kur liečiami religiniai ir kultūriniai jaunimo auklėjimo klausimai. LSI priklauso prie JAV LB švietimo skyriaus. Fordhamo univ. lituanistiniuose kursuose dalyvauja po keliolika LSI seserų (sudaro apie pusę klausytojų). Baigiama tvarkyti pilna lietuviškų studijų programa pradžios m-loms. Ruošiamas mokytojoms vadovėlis su pavyzdine programa Vasario 16 iškilmėms parapinėse mokyklose. Be JAV, turimos galvoj ir Brazilijos bei Argentinos liet. mokyklos, o taip pat pasiruošimas a-paštalavimo darbui Lietuvoje, kai ji bus vėl išlaisvinta. m.m.ai.

Lietuvaičių Sesučių Draugija, 1931 III 11 įregistruota Mariampolėje Lietuvių katalikių bendrijos Sesutės vardu, buvo tretininkių organizacija, turėjusi Marijampolėj savo mūro namus ir laikiusi mergaičių amatų mokyklą.

Lietuvaičių Švietimo Draugija vienuolinė organizacija, turėjusi centrą Lenkijoj; veikė slaptai — dėvėjo paprastus tamsius drabužius, o ne abitą. Lietuvoj jų centras buvo Panevėžy, kur nuo 1927 rudens jos turėjo vidurinę mergaičių amatų ir namų ruošos m-lą (ilgametė dir. E. Porvanec-kaitė). Be to, jos turėjo mergaičių amatų ir namų ruošos m-las Rokišky ir Tauragėj, dirbo Adakavo žemesniojoj žemės ū-kio m-loj, Liet. katalikių moterų draugijos Kauno mergaičių darbo namuose ir tos pat d-jos Panevėžio kūdikių prieglaudoje Lopšely. Palangoj turėjo vilą ir laikė vaikų darželi. 1940 visos jų įstaigos buvo bolševikų nacionalizuotos.

Lietuvai Gelbėti Draugija įsteigta 1919 Amerikos lietuvių gydytojų d-jos iniciatyva. Tikslas buvo ūkiškai padėti besikuriančiai Lietuvos valstybei. D-ja veikė kelerius metus. Jai pirmininkavusio dr. S. Biežio liudijimu, d-jos pastangomis įvairio-

Lietuvaičiu Švietimo D-jos Panevėžio mergaičių amatu ir namų ruošos mokinės su savo paruoštais raguoliais 1939 Velykoms

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3306-0=3306 wiki spaudos ženklai).