Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE16.djvu/23

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Dillingeno Mūsų Keliui ir Memmingeno Minčiai. Iš pradžių ėjo du kartus per savaitę. vėliau dvigubais numeriais, nuo 1950 pradžios savaitraštis. Leidėjai A. Lai-kūnas (ligi 1949 XI) ir V. Meškauskas (visą laiką). Redaktoriai Al. Laikūnas (ligi 1949 XI), V. Meškauskas (visą laiką) ir J. P. Palukaitis (ligi 1950 V). Išleista 70 numerių.

Lietuvis Brazilijoj savaitraštis, ėjęs Sao Paulo mieste nuo 1929 I 13 ligi 1941 VI, kada ypatingais karo meto įstatymais Brazilijoje buvo uždaryta visa svetimšalių spauda. Pradžioje jį leido ir red. J. Ruš-kys, kuris laikrašti netrukus įklampino į skolas. Tada savo globon laikraštį perėmė Lietuvos konsulas Brazilijoje, ir leidimui buvo suorganizuota šviesos b-vė. Laikraštis buvo leidžiamas nepartine lietuviška kryptimi ir, kai 1931 susiorganizavo Brazilijos lietuvių s-ga, buvo jos organu. 1934 nuo 16 (276) nr. laikraščio vardas buvo sutrumpintas tiesiog į Lietuvį. Nuo 1937 prie laikraščio ėjo vaikams skiriamas priedas Mažųjų Pasaulis, vėliau išaugęs atskiru laikraštėliu. Laikraščio redaktoriai pradžioje po Ruškio buvo St. Puišys, kun. Jer. Valaitis, Lionginas Gaigalas, St. Vancevičius (ilgesnį laiką), S. Bakšys ir kt. Bendradarbiavo Ant. Dutkus, Pr. Ziezis, dr. Pr. Mačiulis, J. Gaurilius, E. Pažėra ir kt.

Lietuvis Mykolas žr. Mykolas Lietuvis.

Lietuvis Teisininkas 1949 V — 1952 VIII Detroite Lietuvių teisininkų d-jos neperiodiškai leistas rotatorinis žurnalas teisės klausimams bei liet. teisininkų organizacinio gyvenimo problemoms gvildenti. Išėjo 5 nr. Redagavo J. Gliaudys-Gliauda. Bendradarbiavo dr. B. Baleniūnas, č. Butkys, B. Ivanauskas, J. Liūdžius, M. Mackevičius, A. Plateris, A. J. Stiklorius ir kt. Be straipsnių, buvo dedami teisininkų d-jos o-ficialūs raštai, informuojama apie teisininkų gyvenimą ir vedama pasirodančių teisiniais klausimais rašinių bibliografinė registracija. Spausdinta po 250 egz.

Lietuviška Ceitunga (Lietuwiszka Cei-tunga) Klaipėdoje 1877 XII 4 pasirodęs savaitraštis. Redagavo Martynas Šernius (Szernus) ir leido drauge su H. Holzu, su kuriuo Klaipėdoj turėjo spaustuvę. Laikrašty rašė J. Sauerveinas, 1881 įsijungė J. A. Vištalius (Vištelis-Višteliauskas), o 1882 laikrašty rašė dr. J. Basanavičius, J. Šliūpas, buvo įdėta A. Baranausko ir kun. A. Barkausko eilėraščių. L.C. tuo būdu buvo pirmasis M. Lietuvos laikraštis, kuris bandė atverti skiltis ir D. Lietuvos bendradarbiams. šiame laikrašty su minėtais bendradarbiais pirmą kartą prasiveržė ir lietuviška patriotinė dvasia. Tačiau daliai skaitytojų naujieji bendradarbiai pasirodė svetimi, ir jie prašė redaktoriaus, kad būtų liautasi .žemaitiškai zaunyti’. O kadangi 1883 pasirodė jau ir Aušra (jos pirmojo numerio išleidimą 150 markių auka parėmė ir L.C. redaktorius M. šernius), tai L. C. tautiškų straipsnių spausdinimą sulaikė ir ribojosi informaciniais bei tikybiniais straipsniais. Tarp jos bendradarbių buvo M. Keturakaitis, J. Kikilius, E. Radžiūnas, M. Doblys, K. Lokys, K. Voska ir kt. 1896-1900 prie L.C. ėjo priedas Laukininko (nuo 1898 Laukininkų) Prietelis, 1900 išvirtęs Lietuvos ūkininku. Iš pradžių buvusi lietuvišku laikraščiu, vėliau L.C. pateko į vokiečių rankas ir pasidarė vokietinimo į-rankis, leistas Klaipėdoj ligi II pas. karo. Nuo 1900 L.C. ėjo du kartus per savaitę, nuo 1913 — tris kartus, o paskutiniaisiais savo metais jau buvo dienraštis. Dar prieš I pas. karą L.C. leidėju tapo Siebertai, leidę ir Memeler Dampfboot. Tuo vokietiniu laikmečiu L.C. yra redagavę H. Springys, M. Kakys ir kt., paskutiniaisiais metais H. Gelhaar. Visą laiką L.C. buvo spausdinama gotiškomis raidėmis.

Lietuviška Enciklopedija žr. Enciklopedija.

Lietuviškai Konservatyviškas Laiškas (Lietuwiszkay Konzerwatiwiszkas Laisz-kas) 1908 Karaliaučiuje vokiečių konservatyvų partijos rinkimų reikalams leistas laikraštis, kurio pasirodė 9 nr. Redaktorium rašėsi G. Budries.

Lietuviškai - Vokiškas Savaitraštis (Litauisch-deutsche Wochenschrift) 1912 X 4 Tilžėje pasirodęs laikraštis, 1913 pasivadinęs Prūsų Lietuvos Savaitraščiu (žr.). Ats. red. pasirašė E. Jagomastas, faktiškai leido ir red. Jokūbas Stiklorius. Laikraštis buvo skiriamas geriau išmokti lietuvių k. ir apskritai teikti žinių iš Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenimo. Kad suvokietėjęs jaunimas galėtų lengviau lietuviškai išmokti, iš pradžių šalia lietuviškųjų straipsnių (lotyniškuoju raidynu ir, palyginti, parašytų gera lietuvių k.), buvo dedami vokiškai vertimai.

Lietuviška Mokslo Draugystė žr. Lietuvių Mokslo Draugystė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4823-0=4823 wiki spaudos ženklai).