Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE16.djvu/24

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Lietuviškas Baras Vilniaus krašto lietuvių kultūros žurnalas, ėjęs Vilniuje nuo 1933 VII ligi II pas. karo pradžios, iš pradžių kas trys mėn., nuo 1938 pradžios kas mėnesį, žurnalui leisti iniciatyva išėjo iš Vilniaus liet. studentų s-gos rėmuose veikusios visuomenininkų sekcijos, žurnalo siekimas buvo lietuviškoji vienybė. Red.-leidėju rašėsi Mot. Kraužlys, kurį laiką V. Umbrasas. Vyr. red. M. Kraužlys, red. V. Martinkėnas ir P. Viščinis. Tarp bendradarbių buvo Kaj. Blažys, R. Mackevičius, Pr. čenys, A. Liobytė, A. Valaitis, kun. dr. A. Viskanta, Ad. Juškevičius, P. Grybauskas, M. Gudėnas, M. Čibiras, J. Jankauskas.

Lietuviškas Darbininkas (Lietuwiszkas Darbininkas) 1894 M. Jankaus Bitėnuose leistas laikraštis, kurio tais metais pasirodė 12 nr. Prirašydavo pats M. Jankus, surinkęs iš visur korespondencijų. Spausdino (lotynų rašmenimis) po 500 egz.

Lietuviškasis Balsas (Lietuwiszkasis Balsas) 1885 VII 2 — 1889 II J. Šliūpo leistas laikraštis, iš pradžių ėjęs Naujorke, 1888 išsikėlęs į Shenandoah, Pa. Laikraščiui leisti aukas sudėjo Lietuvos mylėtojų draugystė (žr.). Pradžioje jį rėmė lėšomis

bei paskata ir kun. A. Varnagiris, bet vėliau tarp L.B. ir kunigų bei 1886 pradėjusios eiti Vienybės Lietuvninkų užvirė aitri kova. Tai atsiliepė ir į laikraščio padėtį: iš 500 prenumeratorių 1885 gale beliko 100. Iš pradžių manęs eiti kas savaitę, 1886 L.B. ėjo tik kas dvi savaitės (24 nr.). 1887 L.B. vėl šiek tiek atsigavo: ėjo tris kartus per mėnesį maža knygute (12 nr.), paskui vėl tik du kartus (13-19 nr.); nuo 16 nr. ėjo laikraštinio formato ir nuo 19 nr. jau kas savaitę (iš viso 25 nr., 278 psl.). 1888 išėjo 30 nr. (232 psl.), nors buvo ketintas leisti 3 kartus į mėnesį. 1889 pasirodė 4 nr. Iš viso buvo išleista 96 nr. Laikraštis buvo sutelkęs nemaža bendradarbių, daugiausia iš pačios Lietuvos. Nuo pat pradžios bendradarbiavo J. Adomaitis-Šernas, M. J. Andriukaitis, J. A. Kalnėnas-Andziulaitis, M. Davainis-Silvestraitis, M. Jankus, A. Jurgelaitis, L. Malinauskaitė-Šliūpienė, J. Kėkštas-Mačys, A. Vištelis ir kt. Vėliau dar prisidėjo A. Vilkutaitis, A. Kriščiukaitis, P. Leonas, P. Matulionis, V. Kudirka ir kt. Daug buvo spausdinama ilgų korespondencijų iš Lietuvos, o vietos į-vykiams pradžioje mažai dėmesio skirta. Straipsniai buvo ilgi, per kelis numerius, ir vietiniams skaitytojams per sunkia kalba parašyti. Tai ir nulėmė, kad L.B. negalėjo stipriau šaknų įleisti, nors apskritai jis buvo pirmasis tokio lygio laikraštis JAV lietuviuose.

T. Astramskas ir kt., Susivienijimo Lietuviu Amerikoje Istorija 1916; J. šliupas, Jaunystė gyvenimo pavasaris 1927; J. V. Girdvainis, Aušrininkas Jonas Šliupas 1934; J. Būtėnas, Dr. J. šliupo veiklos epizodas (Kultūra 1935 nr. 10 585-590).

Lietuviškas Knygynas (Lietuwiszkas Kningynas) Garso Amerikos Lietuvių (žr.) savaitinis priedas, 16 psl. knygelė, ėjęs 1897 nuo 32 nr. ligi 1898 10 nr. (III 10). Vėliau L.K. buvo pakeistas jo leidėjo kun. A. Miluko pradėtu leisti Dirvos žurnalu. Prenumeratoriams šis priedas buvo siunčiamas nemokamai, kiti galėjo jį prenumeruoti. šiame priede buvo dedama dailiosios literatūros ir rimtesnių straipsnių, pvz. 1 nr. buvo išsp. B. Prūso apysaka Antanukas (kun. A. Kaupo vertimas) ir S. Moigio laiškai S. Daukantui. Viso išėjo 11 nr., 275 psl. Red. kun. A. Milukas.

Lietuviškas Laiškas (Lietuwiszkas Laisz-kas) 1. 1862 Įsrutyje pasirodęs ir po poros nr. sustojęs vokiečių demokratų (red. Fr. Hagenas) laikraštis, nukreiptas prieš F. Kuršaičio Keleivį, kuris jį vadino .tikru melagiu’, skelbiančiu .visus demokratiškuosius vėmalus, kurie vokiškose ceitungo-se prieš karaliaus valdžią ir prieš Dievo karalystės vaikus’ skleidžiami (Keleivis 1863 nr. 3). Ve. Biržiška kelia abejonę dėl laikraščio vardo ir vietos, prileisdamas, kad Keleivis L.L. vardu galėjęs turėti minty Lietuvininkų Paslą (žr.).

2. 1896 XI 5 Tilžėje pasirodęs savaitraštis, 1897 nuo 13 (21) nr. savo vardą pakeitęs į Aušrą (žr.). Leido E. Jagomastas, kuriam redakciniame darbe talkino D. Le-cas ir K. Voska. Laikraštis drąsiai gynė lietuviškuosius reikalus ir nepataikavo vokiečiams bei vokietininkams. Tarp bendradarbių buvo V. Kalvaitis, M. Raišiukytė, E. šadagys.

Lietuviškas Politiškas Laikraštis (Lie-tuwiszkas Polytiszkas Laikrasztis) 1884 I Ragainėje pasirodęs savaitraštis, netrukus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4644-0=4644 wiki spaudos ženklai).