Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE17.djvu/250

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


rainiečiai nepasiruošė kelionei, pakviesta amerikiečių karo policija. Iš ramios minios policija išsitraukė kelis žmones ir stovyklos aikštėje, matant keliems šimtams žmonių iš aplinkinių blokų, eilę ukrainiečių žiauriai sumušė. Po šio incidento ukrainiečiams kelias dienas buvo uždrausta iš stovyklos išeiti. Stovyklos aikštėje įsirengę altorių, tas dienas jie meldėsi. Slogi stovyklos atmosfera ir sunkios sąlygos vertė ir lietuvius, kas kur galėjo, keltis kitur. Galutinai visa lietuvių grupė, visą laiką turėjusi kovoti su stovyklos vadovybe, 1946 pradžioj iš M. perkelta į Bad Mergentheimą. Lietuviškasis darbas M. buvo sunkus. Mokyklėlę-vaikų darželį vedė Sofija Klinavičienė, lietuviškąją spaudą platino Z. Garšva, o sieninį informacinį biuletenį leido V. Civinskas, vėliau J. Girnius, kuris politinės apžvalgos pranešimus darė ir žodžiu. Stovyklos kapelionu buvo kun. L. Musteikis (pamaldas laikė popietiniu metu šv. Bonifaco bžn.). Stovyklos liet. komendantu ilgą laiką buvo J. Pušneraitis, komitete veikė V. Civinskas, J. Zurlys, A. Garkauskas, A. Repšys, Pr. Tarvydas, M. Šimkus, J. Girnius (paskutinis pirm.) ir kt. Buvo surengtas rugsėjo 8 d. minėjimas ir visų lietuvių bendros kūčios.

Maimheim Karl (1893-1947) vokiečių sociologas, vienas žymiausių pažinties sociologijos pradininkų, Frankfurto a. M. univ. prof., 1933 dėl politinių priežasčių palikęs Vokietiją. Pagal jį, visos grupės (klasės, partijos, kartos ir t.t.) turi savitą ideologiją; bet kuri ideologija nėra nei iliuzija, nei gryna tiesa, bet aiškintina ryšium su tam tikra visuomenine padėtimi. Mintį su tikrove, istoriniu tapsmu sieja tikras 'on tologinis ryšys'. Todėl tos pačios sąvokos ar kategorijos nevienodai suprantamos skirtingose visuomeninėse padėtyse. Iš M. raštų paminėtini: Zur Strukturanalyse der Erkenntnis 1922, Das Problem einer Soziologie des Wissens (Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik 1925), Ideologie und Utopie 1929 (ag. vertimas Ideology and Utopia 1936), Mensch und Gesellschaft im Zeitalter dės Umbaus 1935 (ag. vertimas Man and Society in an Age of Reconstruction 1941), Diagnosis of Our Time 1944 ir kt.

A. Salomon, K. M. (Social Research XIV 1947, 350);
A. Cuvillier, Manuel de Sociologie 1950.
K.J.Čg.

Manninen 1. Ilmari (g. 1894) suomių etnografas. 1912-16 studijavo Helsinkyje. 1922-28 Tautinio muziejaus dir. ir etnografijos doc. Tartų univ. Estijoje, nuo 1928 Suomių tautinio muziejaus etnografinio skyriaus ved., 1929-31 Helsinkio univ. suomių-ugrų etnografijos prof. Iš jo daugelio etnografinių darbų paminėtinas Die Sachkultur Estlands I-II 1931-33.

2. Otto (1872-1950) suomių lyrikas. Nuo 1913 Helsinkio univ. suomių kalbos lektorius, nuo 1925 tituliarinis prof. ir 1927 filosofijos garbės dr. M . yra kultivuoto poeto asmenybė ir didelis žodžio meistras. Iš jo lyrikos rinkinių paminėtini: Sâkeita (Strofos) I 1909, II 1910 ir Virrantyven (Ramus vanduo) 1925. Be to, M. yra vienas iš žymiausių svetimos literatūros vertėjų į suomių kalbą. Jis tarp kitko yra išvertęs Runebergo, Moliero, Ibseno ir kitų kūrinius bei Ilijadą su Odisėja.

J.Lng.

Manning 1. Clarence A. (g. 1893) amerikiečių slavistas. Studijavo Kolumbijos univ. Naujorke, kur 1915 gavo daktaro laipsnį. 1917-21 Kolumbijos univ. slavų kalbų instruktorius, 1921-24 asist. prof., 1924-35 R. Europos kalbų asist. prof., 1935- 47 slavų kalbų asist. prof., 1947-52 e.o . prof. Daugelio mokslo d-jų narys. 1948 Müncheno Laisvojo ukrainiečių univ. iš rinktas garbės dr. Lankėsi Lietuvoje. Grįžęs į JAV, skaitė paskaitas iš Lietuvos istorijos ir rašė amerikiečių spaudoje apie Lietuvą bei lietuvius. 1939 apdovanotas D.L.K. Gedimino ordinu. Yra išsp. daug darbų, ypačiai apie Ukrainos istoriją ir literatūrą. Iš didesnių M. darbų pažymėtini: Ukrainian Literature 1944, Soldier of Liberty, Casimir Pulaski 1945, Taras Shevchenko, Poet of Ukraine 1945, The Story of Ukraine 1947, Twentieth Century Ukraine 1950, The Siberian Fiasco 1952, The Forgotten Republics 1952, Russian Influence on Early America 1953, Ukraine under the Soviets 1953, A History of Slavic Studies in the United States 1957, Hetman of Ukraine, Ivan Mazeppa 1957 ir kt.

J.P.

2. Henry Edward (1808-1892) Westminsterio arkivyskupas ir kardinolas. Kilęs iš anglikonų High Church ištikimos šeimos, išaugintas antikatalikiškoje dvasioje, vėliau tapęs žymiu Kat. Bažnyčios kunigaikščiu. 1827 įstojo į Oxfordo univ., bet tėvui patekus į finansinius sunkumus, M. turėjo išsižadėti siekti politinės karjeros ir pasirinko dvasininko luomą. 1832 įšv. anglikonų kunigu ir paskirtas Levingtono klebonu. Čia 1833 vedė savo pirmatako dukrą

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Aurimas Rapečka – autorius ir redaktorius – 102% (+4963-84=4879 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai