Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE19.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

X IX TOME RAŠIUSIEJI REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI Aistis, Jonas, dr. Ališauskas, Kazys, ats. pik. ltn. (karo sk. red.) Alminas, Kazys, dr., prof. Alseika, Vytautas (filmas) Ambrose, Alex Avižonis, Konstantinas, dr., prof. (Lenkijos ir Rusi­ jos istorijos sk. red.) Babrauskas, Benediktas Balys, J., dr., prof. (tauto­ sakos ir tautotyros sk. red.) Barėnas, Kazimieras Bartkus, F ., kan. Bendorius, Antanas (geo­ grafijos sk. red.) Bielinis, Kipras Binkis, Edm., dipl. inž. Sirutienė, A., dr. Blekaitis, Jurgis (rusų li­ teratūra) Brizgys, V., vyskupas Budreika, R., inž. Butkys, č., prof. (civilinė teisė) Čeginskas, K. J., dr. Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos sk. red.) Čibiras, K. (P. Amerikos lietuviai) čikota, K., agr. čipkus, A. (prancūzų li­ teratūra) čyvas, Matas, kun., dr. čižiūnas, Vaclovas Damauskas, Jonas Dambrauskas, Pijus, kun., prof. Dambriūnas, Leonardas Darnusis, Ad., dr., prof. (cheminė technologija) Dargis, Leonardas Dauparas, J., dr. Dautartas, Z., dipl. mišk. Didžiulis, Algirdas, inž. Dobrovolskis, J. Doniela, Vytautas Dundzila, Antanas, inž. Gaida, Pranas, kun., dr. Galdikienė, M . Gaučys, Povilas Germanas, Vytautas, inž. Gerutis, Albertas, dr. Gidžiūnas, Vikt., O.F .M ., kun., dr. Gimbutas, Jurgis, inž., dr. (statybos sk. red.) Gimbutienė-Alseikaitė, M., dr. (proistorė) Girnius, Juozas, dr. (filo­ sofijos sk. red.) Grinius, Jonas, dr., doc. Gudaitis, K ristupas, dr., prof. (lietuviai evan­ gelikai) Gudelis, Martynas Ingelevičius, VI., dr. Ivanauskas, Br., pik. Ivinskis, Zenonas, dr., prof. (Lietuvos istorijos sk. red.) Izbickas, Vyt., dipl. inž. Jackūnas, VI. (istorija) Jakštas, Juozas, dr., prof. (viduramžių istorijos sk. red.) Jasaitis, Domas, dr. (me­ dicinos sk. red.) Jašinskas, Jurgis Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos sk. red.) Jūrma, M ali (estai) Jurskis, Alfonsas, dipl. inž., doc. (elektrotechnikos sk. red.) Juška, Antanas, kun., dr. Kačinskas, Jeronimas Kairys, Stepas, prof. (far­ macinė chemija) Kardelis, Jonas Karys, Jonas K. (numiz­ m atika) Kaupas, Julius, dr. Kavolis, Martynas, kun., dr. (ev. teologija) Kėkštas, Juozas Keturakis, Andrius (spor­ to sk. red.) Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidro­ grafijos sk. red.) Krasauskas, Rapolas, kun. (Lietuvos vietovių ir Lietuvos bžn. istorija) Krikščiūnas, M. (fizika) Kriščiukaitis, K., inž., doc. (urbanistika) Krivickas, D., dr., prof. Krokys, Bronius Krulikas, K., inž. Kučas, Antanas, dr., prof. Kukanauza, Juozas Kulbokienė, V. (Vilniaus kraštas) Kuprionis, Jonas, prof. Kviklys, Bronius Landsbergis, Alg. (anglo­ saksu literatūra) Laucevičiūtė, Aleksandra (meno istorija) Lazauskas, Grožvydas J., dipl. inž. (tekstilė) Liaugminas, A., dr., prof. Lingis, Juozas (skandina­ vų kraštai) Liūdžius, J. Liuima, Antanas, S.J., kun., dr., prof. Maciūnas, Vincas, dr., prof. (lietuvių literatūra) Mackevičius, Mečys Makauskas, Jonas Maldeikis, Petras Masaitis, č ., dr., prof. (ast­ ronomija) Masiulis, Boleslovas Matonis-Maculevičius, Jo­ nas, pik. ltn. Mažeika, A. P ., dr. (okea­ nografijos ir jūrininkys­ tės sk. red.) Mažiulis, Antanas (etno­ grafijos sk. red.) Mockus, Kazimieras Motiejūnas, J., dr., prof. Musteikis, Antanas, dr., asso. prof. Nagys, H., dr. (latvių ir v okiečių literatūra) Nakas, Alfonsas Nakas, Antanas Naruševičius, Antanas Nauburas, M. (Klaipėdos kraštas ir M. Lietuva) Nockiūnas, A., M.I.C., kun. Novickienė, Birutė Ostrauskas, Kostas, dr. (muzika) Oželis, Kazys, dr., doc. Paplėnas, J., dr. (ekono­ mika) LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1959 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3960-0=3960 wiki spaudos ženklai).