Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE19.djvu/6

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Paršeliūnas, J. Pauliukonis, Pranas (se­ novės istorija) Pavilčius, V., dipl. inž. Pažemėnas, J., adj. (finan­ sų mokslas ir bankai) Petiika, Antanas, dr. Petrutytė, D. Povilaitis, Br., dr., prof. (žemės ūkio sk. red.) Prunskis, Juozas, kun., dr. (žurnalistikos sk. red.) Puskepalaitis, Albertas Puzinas, Jonas, dr., prof. (proistorės sk. red.) Rabikauskas, Povilas, S.J ., kun., dr. prof. Raila, Stasys, kun. Ramanauskas, B., O.F.M. Rauktys, J., prof. (botani­ kos ir miškininkystės slj. red.) Regelis, K., prof. (bota­ nika) Rėklaitis, P ., dr. (meno istorija) Rimšelis, Viktoras, M .I .C ., kun., dr. Rugis, J., inž. Rukša, Antanas, dr., prof. (klasikinė senovė) Rukuiža, Antanas, doc. Ružancovas-Ružaniec, A - leksandras, ats. pik. Sakalienė, Sofija Saldukienė, Birutė Salys, Antanas, dr., prof. (kalbotyros sk. red.) Santvaras, Stasys Skipitis, Rapolas, adv. Slavutyč, Yar, dr. (ukrai­ niečiai) Sruogienė, Vanda, dr. Stanka, VI., prof. Stankus, Steponas, dr. Strolia, Juozas Sužiedėlis, Simas, prof. šešplaukis, A., dr. šilas, P. Šileikis, M ikas Šliūpas, Vytautas, inž. Šmulkštys, Julius Šmulkštys, Liudas Šviedrys, R . Tam ošaitis, A. Tysliava, J. Tulaba, L., kun., dr. Urbonas, Oskaras, ats. pik. Užgirienė-čepėnaitė, Ina Vaidelys, Jonas Vaišnora, Juozas, M .I.C ., kun., dr. (kat. teologi­ jos sk. red.) Vaitekūnas, A., dr. Vaitkūnaitė, Birutė Valaitis, Jurgis, inž. Valiuška, A., kun. Vardys, V., dr. Varnienė, Marija Vasaitis, Antanas J., doc. Vasyliūnas, Izidorius, prof. (muzika) Vėbra, Juozas, dr., prof. Vembrė, M., kun. Vitkus, B., prof. Vizgirda, Viktoras (lietu­ viai dailininkai) Zalubas, Romualdas, dr. žemaitis, Algis, inž. arch. žemaitis, Vincas Židonytė-Vėbrienė, G., dr. Žilevičius, J., L.M ., prof. (muzikos sk. red.) Žukaitė, R . XIX TOMO SVARBESNI STRAIPSNIAI Myrius (V. Kulbokienė) Mironas, Vladas (A. Ma­ žiulis) Miroslavas (A. Kučas) Mirties bausmė (č. But- kys) Mirtis (J. Vaišnora ir J. Girnius) Misijos (P. Rabikauskas ir M. Kavolis) Misionierių bažnyčia Vil­ niuje (P. Rėklaitis) Misisipė (A. Bendorius ir S. Kolupaila) Mįslė (J. Balys) Mistinis Kristaus Kūnas (A. Liuima) Misurė (A. Bendorius ir S. Kolupaila) Misurės Sinodas (M. Ka­ volis) Mišios (V. Rimšelis, J. Vaiš­ nora ir Iz. Vasyliūnas) Miškas (A. Rukuiža ir J. Rauktys) Miškininkas (J. Kuprionis, P. šilas, A. Rukuiža) Miškinis, Antanas ir Mo­ tieju s (J. Aistis) Miško prekyba šen. Lietu­ voje (Z. Ivinskis) Miško taksacija (J. Kup­ rionis, Z. Dautartas) Miškų apsauga (J.Rauk­ tys) Miškų eksploatacija (A. Rukuiža) Miškų politika (A. Ru­ kuiža) Mitai (J. Balys) Mitologija (J. Balys) Mitraizmas (A. Rukša) Mittenvvaldo lietuviai (K. Ališauskas ir J. Jašins- kas) Mituva (S. Kolupaila) Modalumas (V. Doniela ir Iz. Vasyliūnas) Modelis (A. Didžiulis ir P. Rėklaitis) Modernizmas (A. Laucevi­ čiūtė, A. Žemaitis, P. Gaučys, K . Ostrauskas, J. Kačinskas, vyskupas V. Brizgys) Modigliani, Amedeo (A. Laucevičiūtė) Moduliacija (A. Jurskis) Mogiliavas (A. Bendorius ir R. Krasauskas) Mokesčiai (St. Stanka ir K. Avižonis) Mokykla (M. Krikščiūnas ir Redakcija) Mokytojas (M. Krikščiū­ nas) Mokslas (V. Doniela) Moksleiviai ateitininkai (S. Sužiedėlis) Moksleiviai skautai (Br. Kviklys) Moksleivis (V. čižiūnas) Mokslinė metodika (V. Do­ niela) Molas (V. Izbickas) LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1959 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3771-0=3771 wiki spaudos ženklai).