Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE19.djvu/7

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Moldavija (J. Jakštas) Molekulė (M. Krikščiūnas) Molėtai (A. Benderius ir R. Krasauskas) Molėtu ežerai (S. Kolu­ paila) Molière, J. B. P. (A. Čip- kus) Molis (Ad. Darnusis ir J. Gimbutas) Moliuskai (J. Kardelis) Molzer, H. (P. Rėklaitis) Monada (J. Girnius) Monarchija (M. Mackevi­ čius) Monet, Claude (A. Lauce­ vičiūtė) Moneta (J. K. Karys) Mongolai (J. Jakštas) Mongolidai (A. Mažiulis) Moniuszko, Stanisław (J. Žilevičius) Monizmas (J. Girnius) Monkus, Juozas (St. San­ tvaras) Monogamija (A. Mustei­ kis) Monometalizmas (J. Paže- mėnas) Monopolis (J. Paplėnas) Monoteizmas (A. Mažiulis ir V. Rimšelis) Monroe, J. (J. Šmulkštys) Monstrancija (P. Damb­ rauskas ir P. Rėklaitis) Montelius, O. (J. Lingis) Montesquieu, Ch. L . (V. Stanka) Montessori, M. (M. Var­ nienė ir D. Petrutytė) Monteverdi, Claudio (K. Ostrauskas) Montevideo (K. Čibiras) Montreal (J. Kardelis) Montreux (A. Bendorius ir D. Krivickas) Monumenta Germaniae Historica (J. Jakštas) Monumenta Poloniae (Z. Ivinskis) Monumenta Polonicae et Lithuanicae (R. Kra­ sauskas) Moralinė pedagogika (A. Liaugminas) Moralinė teologija (V. Rimšelis) More, Thomas, Sir (J. Vaišnora) Morelowski, Marian (P. Rėklaitis) Morenos (A. Bendorius ir Ę. Saldukienė) Morfinas (St. Kairys) Morfologija kalboje (A. Dambriūnas) Mormonai (A. Musteikis) Morris, W . (A. Landsber­ gis ir B. Žukaitė) Morse, S. (A. Jurskis) Morta (V. Sruogienė) Mosėdis (R. Krasauskas) Moterystė (V. Brizgys ir M. čyvas) Moterų kova dėl teisių (B. Novickienė) Motiejus (A. Salys) Motiejus I Trakiškis (R. Krasauskas) Motina (V. Sruogienė, A. Mažiulis, B. Novickienė, A. Sirutienė) Motorlaivis (A. P . Ma­ žeika) Mozaika (A. Rukša, P. Rėklaitis, J. Gimbutas) Mozart, W.A. (K.Ost­ rauskas) Mozė (P. Pauliukonis) Mozūrai (K. Avižonis) Mugė (L. Dargis) Muilas (J. Vėbra) Muitas (J. Paplėnas ir K. Avižonis) Munch (J. Lingis) Mūnchenas (A. Bendorius, Iz. Rugienis, A. Ružaniec - Ružancovas) Municipalitetas (č.B utkys) Munk, Kaj (J. Lingis) Münster, S. (A. Bendorius ir P. Rėklaitis) Mūras (R. Budreika, P. Rėklaitis) Muravjov (P. Čepėnas ir K. J. Čeginskas) Mųrillo, B. E. (P. Gaučys) Muselė (Br. Povilaitis) Musninkai (A. Bendorius ir R. Krasauskas) Musorgskij, M. P. (K. Ost­ rauskas) Musset, L. Ch. (A. čipkus) Mussolini, B. (J. Šmulkš­ tys) Muša (S. Kolupaila) Mutacija (Br. Povilaitis) Muziejus (A. Rukša ir P. Rėklaitis) Muzika (J. Strolia ir K. Ostrauskas) Muzikologija (K. Ostraus­ kas) Muzikos draugijos (J. Ži­ levičius) Muzikos kritika (J. Ka­ činskas ir J. Žilevičius) Muzikos mokyklos (J. Ži­ levičius) Muzikos spauda (J. Žilevi­ čius) Mūzos (A. Rukša) Nacionaliniai bankai (J. Pažemėnas) Nacionalizacija (J. Paplė­ nas) Nacionalizmas (V. Var­ dys) Nacionalsocializmas (V. Vardys) Nadruva (A. Salys) Nafta (A. Vaitekūnas) Nagius, Vladas (VI. Inge- levičius ir J. Puzinas) Nalibokai (V. Kulbokienė) Nalivaiko (Z. Ivinskis) Nalšia (Z. Ivinskis) Namas (K. Kriščiukaitis, M. Gimbutienė, J. Gim­ butas) Namotyra (J. Gimbutas) Nansen, Fr. (A. Bendorius ir J. Lingis) Napoleonas I, II, III .(K. J. Čeginskas, č . Butkys ir P. Čepėnas) Naras (J. Matonis) Narbutas, T . (Z. Ivinskis ir J. Puzinas) Nareizmas (A. Liaugmi­ nas) Narjauskas, Jurgis (F. Bartkus) Naročius (S. Kolupaila) LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1959 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+3696-0=3696 wiki spaudos ženklai).