Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/148

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Lietuva vėl būsianti laisva. Po audiencijos delegacijos nariai tą pačią dieną Lietuvos Pasiuntinybės namuose sudarė tarpsrovi-nį komitetą Lietuvai gelbėti. Pradžioje jis pavadintas Lietuvai Gelbėti Taryba, _ 1941 vardas pakeistas j ALT. 1941 dėl skirtingos pažiūros į politinę atstatysimos Lietuvos santvarką iš ALT išstojo Tautinė Sąjunga ir 1941 VI 7 įkūrė atskirą Lietuvai vaduoti Sąjungą. 1948 XI ši srovė vėl Įsijungė į bendrąjį ALT. Karo metu ALT rūpinosi, kad JAV vyriausybė nepasiduotų sovietų spaudimui įjungti Pabaltijo valstybes j sovietų Rusiją, o po karo — kad JAV taikos konferencijoje ir Jungtinėse Tautose atremtų sovietų Sąjungos pastangas išgauti Pabaltijo kraštų įjungimo tarptautini pripažinimą. Pabėgusiems nuo Lietuvos okupantų lietuviams šelpti ALT iniciatyva buvo įkurtas BALF. ALT pastangomis buvo sušaukti iki 1952 galo 3 JAV lietuviu suvažiavimai (1943 IX 2—3 Pitts-burghe, 1945 XI — XII 1 Chicagoje, 1949 XI 4—6 New Yorke) JAV lietuvių pastangoms bendrinti ir stiprinti Lietuvos laisvinimo kovoje. ALT įk. ir išlaiko New Yorke Informacijos Centrą (LAIC). Bendradarbiauja su VLIKu ir jį remia. ALT lėšos gaunamos iš skyrių nario mokesčių, aukų, daugiausia Vasario 16 minėjimo proga surenkamų JAV lietuvių kolonijose.

1953 ALT rūpesčiu JAV Kongrese atstovas Kersten pravedė nutarimą, kuriuo remiantis sudaryta JAV Kongreso Komisija Pabaltijo valstybių pagrobimui, sutarčių tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Sov. Rusijos sulaužymui, pabaltiečių trėmimams, Maskvos žiaurumams ir Pabaltijo valstybių į Sovietų Sąjungą neteisėtam įjungimui ištirti.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga įst. 1949 V 22 tautinės srovės reorganizacinio seimo metu. ALTS apjungė Amerikos Lietuvių Tautininkų Centrą, Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir Amerikos Lietuvių Misiją. Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Amerikos Lie- tuvių Misija buvo įk. 1941—1943; Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras atsirado 1927-—1928, kai įvyko skilimas ALT Sandaroje, tad eilė tautinės srovės veikėjų jau XIX a. pabaigoje aktyviai dalyvavo ALT Sandaros veikloje. Persiorganizavusios ALTS pirmasis pirmininkas buvo Antanas A. Olis, antrasis Dr. M. J. Cokiey, o 1953 A. L. Lapinskas. ALTS globoj veikia Informacijos Komisija, kurios pirmininkas yra V. Rastenis.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų Sąjunga įk. Chicagoje 1911, vėliau pakeitė vardą į Amerikos Lietuvių Romos Katalikų vargonininkų Sąjungą. Nuo 1934 leidžia Muzikos žinias, o jų priedu išleido apie 100 giesmių ir dainų ir atskirą Giesmyną. Pirmieji ALVS organizatoriai vargonininkai J. Stulgaitis, K. Strumskis, J. Steponavičius, J. Hodelis, P. Grajauskas, J. či-žauskas, A. Gudaitis ir kt.

Amerikos Maisto Komisija Lietuvon atvyko 1919 III 15. Ją sudarė maj. Sass, kap. E. J.Jenkins, kap. Hollister ir laikraščių korespondentas E. Tobendkin. 1919 III 18, gindamas ją nuo vokiečių, prie Metropolio Kaune buvo nužudytas Pranas Eimutis. Komisija daug padėjo kariuomenei ir gyventojams maistu.

Amerikos Ūkininkas 1917 — 1921 Hurt, Mich. M. Valinčiaus leistas mėnesinis laikraštis.

Amerikos žinios. A. Šimkus, 1909 leidęs Ch:cagoje satyrinį Erelį, jo vietoje 1910 — 1911 leido A. ž., kurias redagavo Gasparas Baltakis.

Amerindai priimtas 1898 etnologų kongrese Washingtone terminas š. ir P. Amerikos indėnams vadinti.

Amarsfoort Olandijos mst.; 60.000 gyv. (1952). Tarptautinė filosofijos mokykla.

Ametistas mineralas, violetinė kvarco atmaina. Kristalai heksagonalinės sistemos, vartojami papuošalams. Randamas Urale, Brazilijoje, Ceilone,

Amerikos Lietuviu Tarybos Vykdomasis Komitetas Iš kairės i dešinę: iždininkas Mykolas Vaidyla, sekretorius Dr. Pijus Grigaitis, pirmininkas Leonardas Simutis ir vicepirmininkas adv. Antanas A. Olis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3986-0=3986 wiki spaudos ženklai).